1GKKVNED1GJ2…

Gmc

Acadia

1GKKVNED1GJ221781; 1GKKVNED1GJ212188 | 1GKKVNED1GJ237530 | 1GKKVNED1GJ217780 | 1GKKVNED1GJ203331

1GKKVNED1GJ290745 | 1GKKVNED1GJ218492 | 1GKKVNED1GJ243537 | 1GKKVNED1GJ289644 | 1GKKVNED1GJ233185 | 1GKKVNED1GJ270463; 1GKKVNED1GJ235437 | 1GKKVNED1GJ299848 | 1GKKVNED1GJ242436

1GKKVNED1GJ260161

1GKKVNED1GJ211302 | 1GKKVNED1GJ269460; 1GKKVNED1GJ237687 | 1GKKVNED1GJ274075; 1GKKVNED1GJ217858 | 1GKKVNED1GJ246471 | 1GKKVNED1GJ239021 | 1GKKVNED1GJ292642 | 1GKKVNED1GJ225717 | 1GKKVNED1GJ245742; 1GKKVNED1GJ208867 | 1GKKVNED1GJ252321

1GKKVNED1GJ246597; 1GKKVNED1GJ293824 | 1GKKVNED1GJ232988 | 1GKKVNED1GJ235843 | 1GKKVNED1GJ259592; 1GKKVNED1GJ203393; 1GKKVNED1GJ236314 | 1GKKVNED1GJ258216 | 1GKKVNED1GJ218881 | 1GKKVNED1GJ243361; 1GKKVNED1GJ263349 | 1GKKVNED1GJ243375; 1GKKVNED1GJ273542 | 1GKKVNED1GJ242971; 1GKKVNED1GJ280426 | 1GKKVNED1GJ262069

1GKKVNED1GJ233378; 1GKKVNED1GJ209940 | 1GKKVNED1GJ268339; 1GKKVNED1GJ220601; 1GKKVNED1GJ286405; 1GKKVNED1GJ247930 | 1GKKVNED1GJ220906 | 1GKKVNED1GJ237527 | 1GKKVNED1GJ277588; 1GKKVNED1GJ208495 | 1GKKVNED1GJ255641 | 1GKKVNED1GJ207685; 1GKKVNED1GJ261729 | 1GKKVNED1GJ296593; 1GKKVNED1GJ298036

1GKKVNED1GJ213048 | 1GKKVNED1GJ282595 | 1GKKVNED1GJ207993 | 1GKKVNED1GJ273122; 1GKKVNED1GJ206889 | 1GKKVNED1GJ290664 | 1GKKVNED1GJ234529 | 1GKKVNED1GJ286310 | 1GKKVNED1GJ210425; 1GKKVNED1GJ238631; 1GKKVNED1GJ241870; 1GKKVNED1GJ276778 | 1GKKVNED1GJ277378 | 1GKKVNED1GJ273654 | 1GKKVNED1GJ243554 | 1GKKVNED1GJ204351 | 1GKKVNED1GJ262623; 1GKKVNED1GJ222221; 1GKKVNED1GJ283438 | 1GKKVNED1GJ238760

1GKKVNED1GJ257373

1GKKVNED1GJ209954 | 1GKKVNED1GJ261259; 1GKKVNED1GJ268728 | 1GKKVNED1GJ294455; 1GKKVNED1GJ270477

1GKKVNED1GJ271113 | 1GKKVNED1GJ244381 | 1GKKVNED1GJ295489 | 1GKKVNED1GJ297971; 1GKKVNED1GJ291796 | 1GKKVNED1GJ298425 | 1GKKVNED1GJ208268; 1GKKVNED1GJ229010 | 1GKKVNED1GJ218993 | 1GKKVNED1GJ258314 | 1GKKVNED1GJ246874 | 1GKKVNED1GJ239133; 1GKKVNED1GJ293158; 1GKKVNED1GJ219643; 1GKKVNED1GJ231498; 1GKKVNED1GJ288154 | 1GKKVNED1GJ274755 | 1GKKVNED1GJ277185 | 1GKKVNED1GJ296738; 1GKKVNED1GJ274836; 1GKKVNED1GJ246096; 1GKKVNED1GJ259589 | 1GKKVNED1GJ268664 | 1GKKVNED1GJ279339; 1GKKVNED1GJ262895 | 1GKKVNED1GJ265005; 1GKKVNED1GJ254876; 1GKKVNED1GJ257941 | 1GKKVNED1GJ241884 | 1GKKVNED1GJ232201 | 1GKKVNED1GJ243098 | 1GKKVNED1GJ235762; 1GKKVNED1GJ284363; 1GKKVNED1GJ221800 | 1GKKVNED1GJ288719 | 1GKKVNED1GJ253629 | 1GKKVNED1GJ297145 | 1GKKVNED1GJ228682 | 1GKKVNED1GJ246499 | 1GKKVNED1GJ287568 | 1GKKVNED1GJ262962 | 1GKKVNED1GJ271712; 1GKKVNED1GJ273668 | 1GKKVNED1GJ261908 | 1GKKVNED1GJ231212; 1GKKVNED1GJ206519 | 1GKKVNED1GJ235244 | 1GKKVNED1GJ205290 | 1GKKVNED1GJ239973 | 1GKKVNED1GJ234904 | 1GKKVNED1GJ222378; 1GKKVNED1GJ277848 | 1GKKVNED1GJ205984; 1GKKVNED1GJ261004

1GKKVNED1GJ230075; 1GKKVNED1GJ255316 | 1GKKVNED1GJ212966

1GKKVNED1GJ216645 | 1GKKVNED1GJ274447; 1GKKVNED1GJ234126 | 1GKKVNED1GJ224583 | 1GKKVNED1GJ230979 | 1GKKVNED1GJ231419; 1GKKVNED1GJ210778

1GKKVNED1GJ207394 | 1GKKVNED1GJ261567 | 1GKKVNED1GJ297419; 1GKKVNED1GJ208013 | 1GKKVNED1GJ260158 | 1GKKVNED1GJ227466 | 1GKKVNED1GJ280393; 1GKKVNED1GJ235308 | 1GKKVNED1GJ282368; 1GKKVNED1GJ285092; 1GKKVNED1GJ255655; 1GKKVNED1GJ218816 | 1GKKVNED1GJ243151 | 1GKKVNED1GJ279437 | 1GKKVNED1GJ294732; 1GKKVNED1GJ287389 | 1GKKVNED1GJ244199; 1GKKVNED1GJ240511 | 1GKKVNED1GJ217925; 1GKKVNED1GJ243957 | 1GKKVNED1GJ200056 | 1GKKVNED1GJ270334 | 1GKKVNED1GJ229881 | 1GKKVNED1GJ223109 | 1GKKVNED1GJ247295 | 1GKKVNED1GJ270530 | 1GKKVNED1GJ234868

1GKKVNED1GJ296464 | 1GKKVNED1GJ205970 | 1GKKVNED1GJ203250; 1GKKVNED1GJ285366 | 1GKKVNED1GJ238001; 1GKKVNED1GJ202681 | 1GKKVNED1GJ299350; 1GKKVNED1GJ245773 | 1GKKVNED1GJ211641

1GKKVNED1GJ298912 | 1GKKVNED1GJ295251

1GKKVNED1GJ248267; 1GKKVNED1GJ208545 | 1GKKVNED1GJ202745; 1GKKVNED1GJ258829 | 1GKKVNED1GJ214331 | 1GKKVNED1GJ276828 | 1GKKVNED1GJ299266; 1GKKVNED1GJ256546; 1GKKVNED1GJ260127

1GKKVNED1GJ274979; 1GKKVNED1GJ252089 | 1GKKVNED1GJ247345 | 1GKKVNED1GJ201417 | 1GKKVNED1GJ247006 | 1GKKVNED1GJ259494; 1GKKVNED1GJ226530 | 1GKKVNED1GJ293600; 1GKKVNED1GJ254960

1GKKVNED1GJ238676; 1GKKVNED1GJ227645 | 1GKKVNED1GJ270527; 1GKKVNED1GJ264758 | 1GKKVNED1GJ258927; 1GKKVNED1GJ295654; 1GKKVNED1GJ263948; 1GKKVNED1GJ209002 | 1GKKVNED1GJ235552; 1GKKVNED1GJ274822; 1GKKVNED1GJ209193 | 1GKKVNED1GJ284136 | 1GKKVNED1GJ267515 | 1GKKVNED1GJ297856; 1GKKVNED1GJ261116 | 1GKKVNED1GJ221019; 1GKKVNED1GJ291393; 1GKKVNED1GJ236104; 1GKKVNED1GJ293242; 1GKKVNED1GJ272780 | 1GKKVNED1GJ264808 | 1GKKVNED1GJ292141 | 1GKKVNED1GJ208920; 1GKKVNED1GJ202759 | 1GKKVNED1GJ227662; 1GKKVNED1GJ260175 | 1GKKVNED1GJ213163; 1GKKVNED1GJ221179 | 1GKKVNED1GJ236300

1GKKVNED1GJ267210 | 1GKKVNED1GJ233879; 1GKKVNED1GJ239990; 1GKKVNED1GJ287263 | 1GKKVNED1GJ272729 | 1GKKVNED1GJ225247; 1GKKVNED1GJ262007 | 1GKKVNED1GJ291152 | 1GKKVNED1GJ244350; 1GKKVNED1GJ230903 | 1GKKVNED1GJ236099 | 1GKKVNED1GJ224518; 1GKKVNED1GJ238368 | 1GKKVNED1GJ293371; 1GKKVNED1GJ263254; 1GKKVNED1GJ255123 | 1GKKVNED1GJ251220 | 1GKKVNED1GJ272035; 1GKKVNED1GJ259415 | 1GKKVNED1GJ289594 | 1GKKVNED1GJ283195 | 1GKKVNED1GJ232330 | 1GKKVNED1GJ220341 | 1GKKVNED1GJ253761 | 1GKKVNED1GJ273976; 1GKKVNED1GJ214426 | 1GKKVNED1GJ229282; 1GKKVNED1GJ278028 | 1GKKVNED1GJ249239; 1GKKVNED1GJ232442; 1GKKVNED1GJ262900; 1GKKVNED1GJ204866 | 1GKKVNED1GJ215415 | 1GKKVNED1GJ220761; 1GKKVNED1GJ260225 | 1GKKVNED1GJ226737 | 1GKKVNED1GJ251282 | 1GKKVNED1GJ283486 | 1GKKVNED1GJ280605; 1GKKVNED1GJ224499 | 1GKKVNED1GJ272519 | 1GKKVNED1GJ258765 | 1GKKVNED1GJ250147 | 1GKKVNED1GJ285304 | 1GKKVNED1GJ266302 | 1GKKVNED1GJ254974 | 1GKKVNED1GJ226480 | 1GKKVNED1GJ261665 | 1GKKVNED1GJ237656 | 1GKKVNED1GJ254909 | 1GKKVNED1GJ240475; 1GKKVNED1GJ273900 | 1GKKVNED1GJ274951 | 1GKKVNED1GJ205435; 1GKKVNED1GJ289935; 1GKKVNED1GJ224020; 1GKKVNED1GJ221859; 1GKKVNED1GJ235292; 1GKKVNED1GJ267126; 1GKKVNED1GJ231095; 1GKKVNED1GJ268275 | 1GKKVNED1GJ256997; 1GKKVNED1GJ223532 | 1GKKVNED1GJ203278 | 1GKKVNED1GJ219173 | 1GKKVNED1GJ271869

1GKKVNED1GJ285691 | 1GKKVNED1GJ249337; 1GKKVNED1GJ280992 | 1GKKVNED1GJ223790 | 1GKKVNED1GJ241724; 1GKKVNED1GJ244204 | 1GKKVNED1GJ229668; 1GKKVNED1GJ275713; 1GKKVNED1GJ253646 | 1GKKVNED1GJ202471; 1GKKVNED1GJ271628 | 1GKKVNED1GJ293015 | 1GKKVNED1GJ202535

1GKKVNED1GJ276537 | 1GKKVNED1GJ281916 | 1GKKVNED1GJ282824 | 1GKKVNED1GJ208884; 1GKKVNED1GJ231064; 1GKKVNED1GJ203006; 1GKKVNED1GJ273508; 1GKKVNED1GJ280104

1GKKVNED1GJ205886 | 1GKKVNED1GJ281219 | 1GKKVNED1GJ246969

1GKKVNED1GJ280524; 1GKKVNED1GJ270673 | 1GKKVNED1GJ269426; 1GKKVNED1GJ277333 | 1GKKVNED1GJ217388; 1GKKVNED1GJ283553 | 1GKKVNED1GJ221733 | 1GKKVNED1GJ224664 | 1GKKVNED1GJ209467 | 1GKKVNED1GJ244865 | 1GKKVNED1GJ204110; 1GKKVNED1GJ216239 | 1GKKVNED1GJ245093 | 1GKKVNED1GJ208917

1GKKVNED1GJ263738; 1GKKVNED1GJ275114 | 1GKKVNED1GJ261102; 1GKKVNED1GJ260810 | 1GKKVNED1GJ243473 | 1GKKVNED1GJ267742; 1GKKVNED1GJ281592; 1GKKVNED1GJ250469 | 1GKKVNED1GJ244848 | 1GKKVNED1GJ217228; 1GKKVNED1GJ236605 | 1GKKVNED1GJ262685; 1GKKVNED1GJ217164 | 1GKKVNED1GJ239813; 1GKKVNED1GJ235504 | 1GKKVNED1GJ228472; 1GKKVNED1GJ243263; 1GKKVNED1GJ250231; 1GKKVNED1GJ208609 | 1GKKVNED1GJ204401; 1GKKVNED1GJ210392 | 1GKKVNED1GJ233767

1GKKVNED1GJ201949; 1GKKVNED1GJ291930 | 1GKKVNED1GJ236586

1GKKVNED1GJ252500 | 1GKKVNED1GJ222543; 1GKKVNED1GJ263657 | 1GKKVNED1GJ208318 | 1GKKVNED1GJ298344 | 1GKKVNED1GJ259317 | 1GKKVNED1GJ208979 | 1GKKVNED1GJ200266 | 1GKKVNED1GJ278465; 1GKKVNED1GJ208397; 1GKKVNED1GJ292270; 1GKKVNED1GJ241464; 1GKKVNED1GJ225913 | 1GKKVNED1GJ291443; 1GKKVNED1GJ282886 | 1GKKVNED1GJ264064 | 1GKKVNED1GJ210554; 1GKKVNED1GJ288316; 1GKKVNED1GJ241626 | 1GKKVNED1GJ219450 | 1GKKVNED1GJ271029; 1GKKVNED1GJ223501

1GKKVNED1GJ241321 | 1GKKVNED1GJ286839 | 1GKKVNED1GJ270110; 1GKKVNED1GJ206763 | 1GKKVNED1GJ258748; 1GKKVNED1GJ218783 | 1GKKVNED1GJ217553 | 1GKKVNED1GJ239097; 1GKKVNED1GJ285500; 1GKKVNED1GJ211137

1GKKVNED1GJ282029

1GKKVNED1GJ244106; 1GKKVNED1GJ202390 | 1GKKVNED1GJ297291; 1GKKVNED1GJ270396 | 1GKKVNED1GJ289269 | 1GKKVNED1GJ204334; 1GKKVNED1GJ242307; 1GKKVNED1GJ244235 | 1GKKVNED1GJ237107 | 1GKKVNED1GJ268504 | 1GKKVNED1GJ264825 | 1GKKVNED1GJ279826 | 1GKKVNED1GJ221215 | 1GKKVNED1GJ253114 | 1GKKVNED1GJ279342 | 1GKKVNED1GJ274108 | 1GKKVNED1GJ231226; 1GKKVNED1GJ273167 | 1GKKVNED1GJ230609 | 1GKKVNED1GJ226897 | 1GKKVNED1GJ288610 | 1GKKVNED1GJ246101; 1GKKVNED1GJ297596 | 1GKKVNED1GJ254828; 1GKKVNED1GJ290079; 1GKKVNED1GJ205127 | 1GKKVNED1GJ263352 | 1GKKVNED1GJ251914 | 1GKKVNED1GJ272424; 1GKKVNED1GJ236880 | 1GKKVNED1GJ245322 | 1GKKVNED1GJ239343 | 1GKKVNED1GJ205158; 1GKKVNED1GJ294570 | 1GKKVNED1GJ273895 | 1GKKVNED1GJ264162

1GKKVNED1GJ226978 | 1GKKVNED1GJ210327 | 1GKKVNED1GJ274254 | 1GKKVNED1GJ274898 | 1GKKVNED1GJ252934 | 1GKKVNED1GJ292477; 1GKKVNED1GJ279034

1GKKVNED1GJ241612 | 1GKKVNED1GJ227127 | 1GKKVNED1GJ273749 | 1GKKVNED1GJ221487 | 1GKKVNED1GJ287683; 1GKKVNED1GJ223093 | 1GKKVNED1GJ216564 | 1GKKVNED1GJ282340 | 1GKKVNED1GJ280913; 1GKKVNED1GJ240296

1GKKVNED1GJ227757 | 1GKKVNED1GJ291622 | 1GKKVNED1GJ244963 | 1GKKVNED1GJ214653; 1GKKVNED1GJ222381

1GKKVNED1GJ276618; 1GKKVNED1GJ226317; 1GKKVNED1GJ258863; 1GKKVNED1GJ208612 | 1GKKVNED1GJ274870 | 1GKKVNED1GJ279518

1GKKVNED1GJ207198 | 1GKKVNED1GJ224101 | 1GKKVNED1GJ274271 | 1GKKVNED1GJ208285; 1GKKVNED1GJ242131 | 1GKKVNED1GJ230707 | 1GKKVNED1GJ248043 | 1GKKVNED1GJ228648 | 1GKKVNED1GJ292978 | 1GKKVNED1GJ235938 | 1GKKVNED1GJ254540; 1GKKVNED1GJ285156 | 1GKKVNED1GJ259009 | 1GKKVNED1GJ239858 | 1GKKVNED1GJ244770; 1GKKVNED1GJ221148; 1GKKVNED1GJ290177 | 1GKKVNED1GJ245336 | 1GKKVNED1GJ268969 | 1GKKVNED1GJ208772 | 1GKKVNED1GJ211770; 1GKKVNED1GJ296500

1GKKVNED1GJ225507; 1GKKVNED1GJ213647 | 1GKKVNED1GJ254358; 1GKKVNED1GJ214717 | 1GKKVNED1GJ228858 | 1GKKVNED1GJ262105; 1GKKVNED1GJ226818 | 1GKKVNED1GJ214006 | 1GKKVNED1GJ225412

1GKKVNED1GJ265764 | 1GKKVNED1GJ206536 | 1GKKVNED1GJ276022 | 1GKKVNED1GJ238354 | 1GKKVNED1GJ221943 | 1GKKVNED1GJ207105 | 1GKKVNED1GJ268678 | 1GKKVNED1GJ289806 | 1GKKVNED1GJ272150; 1GKKVNED1GJ228505 | 1GKKVNED1GJ265456 | 1GKKVNED1GJ244946 | 1GKKVNED1GJ216953 | 1GKKVNED1GJ244932 | 1GKKVNED1GJ211753 | 1GKKVNED1GJ278739; 1GKKVNED1GJ296304; 1GKKVNED1GJ206715; 1GKKVNED1GJ233087; 1GKKVNED1GJ227709

1GKKVNED1GJ269393 | 1GKKVNED1GJ235955; 1GKKVNED1GJ232733 | 1GKKVNED1GJ204463 | 1GKKVNED1GJ229086 | 1GKKVNED1GJ221683

1GKKVNED1GJ238144; 1GKKVNED1GJ289207 | 1GKKVNED1GJ229539 | 1GKKVNED1GJ200350 | 1GKKVNED1GJ234613; 1GKKVNED1GJ266445; 1GKKVNED1GJ291670

1GKKVNED1GJ203877; 1GKKVNED1GJ238340 | 1GKKVNED1GJ271919; 1GKKVNED1GJ256496 | 1GKKVNED1GJ260659; 1GKKVNED1GJ266672 | 1GKKVNED1GJ210487 | 1GKKVNED1GJ235874 | 1GKKVNED1GJ264419 | 1GKKVNED1GJ296657 | 1GKKVNED1GJ217598 | 1GKKVNED1GJ201403 | 1GKKVNED1GJ256451

1GKKVNED1GJ209503

1GKKVNED1GJ215785 | 1GKKVNED1GJ274528 | 1GKKVNED1GJ249905 | 1GKKVNED1GJ233008 | 1GKKVNED1GJ233901 | 1GKKVNED1GJ217410 | 1GKKVNED1GJ224907; 1GKKVNED1GJ281043 | 1GKKVNED1GJ241867; 1GKKVNED1GJ292589 | 1GKKVNED1GJ299283 | 1GKKVNED1GJ299106; 1GKKVNED1GJ298277 | 1GKKVNED1GJ208139 | 1GKKVNED1GJ239004 | 1GKKVNED1GJ217309 | 1GKKVNED1GJ246566; 1GKKVNED1GJ203989 | 1GKKVNED1GJ238421 | 1GKKVNED1GJ206441

1GKKVNED1GJ250181 | 1GKKVNED1GJ202972; 1GKKVNED1GJ248902 | 1GKKVNED1GJ270947; 1GKKVNED1GJ284881 | 1GKKVNED1GJ226771 | 1GKKVNED1GJ292446; 1GKKVNED1GJ218430; 1GKKVNED1GJ239309

1GKKVNED1GJ246678; 1GKKVNED1GJ223286; 1GKKVNED1GJ231288 | 1GKKVNED1GJ224535 | 1GKKVNED1GJ260662; 1GKKVNED1GJ233591 | 1GKKVNED1GJ270740; 1GKKVNED1GJ286551 | 1GKKVNED1GJ252769 | 1GKKVNED1GJ207122; 1GKKVNED1GJ234921

1GKKVNED1GJ293418; 1GKKVNED1GJ280250; 1GKKVNED1GJ219724; 1GKKVNED1GJ213034 | 1GKKVNED1GJ213597 | 1GKKVNED1GJ283925; 1GKKVNED1GJ240802 | 1GKKVNED1GJ284282; 1GKKVNED1GJ236412 | 1GKKVNED1GJ265988 | 1GKKVNED1GJ207136 | 1GKKVNED1GJ228276 | 1GKKVNED1GJ253842; 1GKKVNED1GJ235440; 1GKKVNED1GJ211297 | 1GKKVNED1GJ201191 | 1GKKVNED1GJ216127

1GKKVNED1GJ251492; 1GKKVNED1GJ227094 | 1GKKVNED1GJ233574 | 1GKKVNED1GJ291894; 1GKKVNED1GJ205838 | 1GKKVNED1GJ220288; 1GKKVNED1GJ232229 | 1GKKVNED1GJ220064 | 1GKKVNED1GJ282757; 1GKKVNED1GJ295301; 1GKKVNED1GJ292060 | 1GKKVNED1GJ286047; 1GKKVNED1GJ256434 | 1GKKVNED1GJ209081 | 1GKKVNED1GJ287845 | 1GKKVNED1GJ214152 | 1GKKVNED1GJ285495 | 1GKKVNED1GJ216399 | 1GKKVNED1GJ285352 | 1GKKVNED1GJ297968; 1GKKVNED1GJ239083 | 1GKKVNED1GJ208108; 1GKKVNED1GJ233140 | 1GKKVNED1GJ200526 | 1GKKVNED1GJ210506; 1GKKVNED1GJ230528; 1GKKVNED1GJ224485 | 1GKKVNED1GJ236247 | 1GKKVNED1GJ230125 | 1GKKVNED1GJ255901; 1GKKVNED1GJ283360 | 1GKKVNED1GJ225930 | 1GKKVNED1GJ207976 | 1GKKVNED1GJ257437; 1GKKVNED1GJ215530 | 1GKKVNED1GJ279485; 1GKKVNED1GJ202017; 1GKKVNED1GJ206004; 1GKKVNED1GJ270608 | 1GKKVNED1GJ251024 | 1GKKVNED1GJ275758; 1GKKVNED1GJ279132 | 1GKKVNED1GJ269975 | 1GKKVNED1GJ284086 | 1GKKVNED1GJ229671; 1GKKVNED1GJ297100 | 1GKKVNED1GJ238788 | 1GKKVNED1GJ258653 | 1GKKVNED1GJ210019

1GKKVNED1GJ298716 | 1GKKVNED1GJ297386 | 1GKKVNED1GJ205502 | 1GKKVNED1GJ230772; 1GKKVNED1GJ253243; 1GKKVNED1GJ223076 | 1GKKVNED1GJ258409 | 1GKKVNED1GJ299493 | 1GKKVNED1GJ234191 | 1GKKVNED1GJ229296 | 1GKKVNED1GJ278725; 1GKKVNED1GJ207363

1GKKVNED1GJ215687

1GKKVNED1GJ210313 | 1GKKVNED1GJ206925 | 1GKKVNED1GJ271516 | 1GKKVNED1GJ265926 | 1GKKVNED1GJ226690; 1GKKVNED1GJ219447 | 1GKKVNED1GJ223160 | 1GKKVNED1GJ286114

1GKKVNED1GJ297534 | 1GKKVNED1GJ255025; 1GKKVNED1GJ262587 | 1GKKVNED1GJ281768 | 1GKKVNED1GJ250844 | 1GKKVNED1GJ235471; 1GKKVNED1GJ226284; 1GKKVNED1GJ276862

1GKKVNED1GJ219478 | 1GKKVNED1GJ298165 | 1GKKVNED1GJ296724 | 1GKKVNED1GJ298974 | 1GKKVNED1GJ202292 | 1GKKVNED1GJ273993; 1GKKVNED1GJ225829 | 1GKKVNED1GJ241318; 1GKKVNED1GJ256868 | 1GKKVNED1GJ280331; 1GKKVNED1GJ232537 | 1GKKVNED1GJ270172; 1GKKVNED1GJ229752 | 1GKKVNED1GJ279910 | 1GKKVNED1GJ237415; 1GKKVNED1GJ293063; 1GKKVNED1GJ273461 | 1GKKVNED1GJ246163 | 1GKKVNED1GJ267594; 1GKKVNED1GJ229766 | 1GKKVNED1GJ259334 | 1GKKVNED1GJ282953

1GKKVNED1GJ231372; 1GKKVNED1GJ237009 | 1GKKVNED1GJ281155; 1GKKVNED1GJ256224 | 1GKKVNED1GJ297811; 1GKKVNED1GJ239360 |
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKKVNED1GJ2.
1GKKVNED1GJ208643; 1GKKVNED1GJ261827; 1GKKVNED1GJ224275 | 1GKKVNED1GJ231727 | 1GKKVNED1GJ202051 | 1GKKVNED1GJ229685 | 1GKKVNED1GJ260497 | 1GKKVNED1GJ268227 | 1GKKVNED1GJ242257; 1GKKVNED1GJ227970 | 1GKKVNED1GJ213907

1GKKVNED1GJ207816; 1GKKVNED1GJ205998 | 1GKKVNED1GJ260287 | 1GKKVNED1GJ256983; 1GKKVNED1GJ249984 | 1GKKVNED1GJ254747; 1GKKVNED1GJ232781 | 1GKKVNED1GJ224941 | 1GKKVNED1GJ209274 | 1GKKVNED1GJ224597 | 1GKKVNED1GJ249760 | 1GKKVNED1GJ206049; 1GKKVNED1GJ287246 | 1GKKVNED1GJ241559 | 1GKKVNED1GJ229699 | 1GKKVNED1GJ245563; 1GKKVNED1GJ222123

1GKKVNED1GJ243392 | 1GKKVNED1GJ253453 | 1GKKVNED1GJ241657; 1GKKVNED1GJ286355 | 1GKKVNED1GJ253324; 1GKKVNED1GJ244154 | 1GKKVNED1GJ257101 | 1GKKVNED1GJ200414 | 1GKKVNED1GJ261505; 1GKKVNED1GJ288798 | 1GKKVNED1GJ269264 | 1GKKVNED1GJ241514 | 1GKKVNED1GJ257874; 1GKKVNED1GJ251055; 1GKKVNED1GJ200168

1GKKVNED1GJ204222 | 1GKKVNED1GJ237835 | 1GKKVNED1GJ230495 | 1GKKVNED1GJ216581 | 1GKKVNED1GJ276599 | 1GKKVNED1GJ210960; 1GKKVNED1GJ246065 | 1GKKVNED1GJ283780 | 1GKKVNED1GJ230559; 1GKKVNED1GJ238564 | 1GKKVNED1GJ212191; 1GKKVNED1GJ262914 | 1GKKVNED1GJ225183

1GKKVNED1GJ270186

1GKKVNED1GJ296643 | 1GKKVNED1GJ213969; 1GKKVNED1GJ288882 | 1GKKVNED1GJ256563 | 1GKKVNED1GJ260421

1GKKVNED1GJ239388 | 1GKKVNED1GJ261150

1GKKVNED1GJ283567

1GKKVNED1GJ207282 | 1GKKVNED1GJ256000; 1GKKVNED1GJ222204 | 1GKKVNED1GJ207900; 1GKKVNED1GJ294584 | 1GKKVNED1GJ225510 | 1GKKVNED1GJ256241; 1GKKVNED1GJ227824; 1GKKVNED1GJ289093; 1GKKVNED1GJ225393 | 1GKKVNED1GJ229427; 1GKKVNED1GJ215768; 1GKKVNED1GJ270270 | 1GKKVNED1GJ230593; 1GKKVNED1GJ200610; 1GKKVNED1GJ299753 | 1GKKVNED1GJ207797; 1GKKVNED1GJ259060 | 1GKKVNED1GJ214507; 1GKKVNED1GJ203197; 1GKKVNED1GJ271046 | 1GKKVNED1GJ234272 | 1GKKVNED1GJ239181 | 1GKKVNED1GJ234840; 1GKKVNED1GJ259723; 1GKKVNED1GJ259768 | 1GKKVNED1GJ236328; 1GKKVNED1GJ253081 | 1GKKVNED1GJ268566; 1GKKVNED1GJ207671 | 1GKKVNED1GJ278031; 1GKKVNED1GJ262217 | 1GKKVNED1GJ224289 | 1GKKVNED1GJ263710 | 1GKKVNED1GJ229816 | 1GKKVNED1GJ236815 | 1GKKVNED1GJ278806; 1GKKVNED1GJ291278 | 1GKKVNED1GJ233221; 1GKKVNED1GJ220503 | 1GKKVNED1GJ281401; 1GKKVNED1GJ209775

1GKKVNED1GJ263626; 1GKKVNED1GJ225233; 1GKKVNED1GJ204740

1GKKVNED1GJ267157; 1GKKVNED1GJ204981 | 1GKKVNED1GJ213762 | 1GKKVNED1GJ268101 | 1GKKVNED1GJ206035; 1GKKVNED1GJ272097 | 1GKKVNED1GJ290891 | 1GKKVNED1GJ203345 | 1GKKVNED1GJ258944 | 1GKKVNED1GJ293953 | 1GKKVNED1GJ228083 | 1GKKVNED1GJ240329 | 1GKKVNED1GJ253470 | 1GKKVNED1GJ280717; 1GKKVNED1GJ248964 | 1GKKVNED1GJ289787 | 1GKKVNED1GJ285531; 1GKKVNED1GJ271838 | 1GKKVNED1GJ297890 | 1GKKVNED1GJ265313; 1GKKVNED1GJ281950 | 1GKKVNED1GJ269118 | 1GKKVNED1GJ213891; 1GKKVNED1GJ224082; 1GKKVNED1GJ222400; 1GKKVNED1GJ268888

1GKKVNED1GJ221831 | 1GKKVNED1GJ237480 | 1GKKVNED1GJ285030 | 1GKKVNED1GJ292706 | 1GKKVNED1GJ255686 | 1GKKVNED1GJ257471; 1GKKVNED1GJ229511 | 1GKKVNED1GJ221621; 1GKKVNED1GJ216516 | 1GKKVNED1GJ292673 | 1GKKVNED1GJ288591 | 1GKKVNED1GJ233638; 1GKKVNED1GJ226270 | 1GKKVNED1GJ247538; 1GKKVNED1GJ289515; 1GKKVNED1GJ225751; 1GKKVNED1GJ292527; 1GKKVNED1GJ221165; 1GKKVNED1GJ225376; 1GKKVNED1GJ255915 | 1GKKVNED1GJ232277 | 1GKKVNED1GJ248074; 1GKKVNED1GJ248706; 1GKKVNED1GJ254215 | 1GKKVNED1GJ248575 | 1GKKVNED1GJ208500; 1GKKVNED1GJ234997

1GKKVNED1GJ207752; 1GKKVNED1GJ276120; 1GKKVNED1GJ279860; 1GKKVNED1GJ217231; 1GKKVNED1GJ217200 | 1GKKVNED1GJ296173 | 1GKKVNED1GJ221408

1GKKVNED1GJ287330; 1GKKVNED1GJ280264 | 1GKKVNED1GJ276053; 1GKKVNED1GJ215575; 1GKKVNED1GJ216919; 1GKKVNED1GJ223496 | 1GKKVNED1GJ250939; 1GKKVNED1GJ265778

1GKKVNED1GJ272469 | 1GKKVNED1GJ244185

1GKKVNED1GJ279082 | 1GKKVNED1GJ290230 | 1GKKVNED1GJ224678 | 1GKKVNED1GJ251203 | 1GKKVNED1GJ268910 | 1GKKVNED1GJ257020; 1GKKVNED1GJ297517 | 1GKKVNED1GJ259074 | 1GKKVNED1GJ253503 | 1GKKVNED1GJ204978 | 1GKKVNED1GJ244994; 1GKKVNED1GJ288347 | 1GKKVNED1GJ242243 | 1GKKVNED1GJ240041; 1GKKVNED1GJ269345 | 1GKKVNED1GJ267143 | 1GKKVNED1GJ209808 | 1GKKVNED1GJ294052 | 1GKKVNED1GJ254506 | 1GKKVNED1GJ218475; 1GKKVNED1GJ208738 | 1GKKVNED1GJ298442; 1GKKVNED1GJ279065

1GKKVNED1GJ239049 | 1GKKVNED1GJ270415 | 1GKKVNED1GJ235339 | 1GKKVNED1GJ278403 | 1GKKVNED1GJ272388; 1GKKVNED1GJ264775 | 1GKKVNED1GJ288641 | 1GKKVNED1GJ220873 | 1GKKVNED1GJ281639; 1GKKVNED1GJ223448 | 1GKKVNED1GJ287361 | 1GKKVNED1GJ280930; 1GKKVNED1GJ261469 | 1GKKVNED1GJ253971

1GKKVNED1GJ286209 | 1GKKVNED1GJ209730 | 1GKKVNED1GJ270625; 1GKKVNED1GJ210666 | 1GKKVNED1GJ246017; 1GKKVNED1GJ207931 | 1GKKVNED1GJ299543; 1GKKVNED1GJ232182; 1GKKVNED1GJ279373; 1GKKVNED1GJ266400

1GKKVNED1GJ267885 | 1GKKVNED1GJ289465; 1GKKVNED1GJ296402; 1GKKVNED1GJ297565; 1GKKVNED1GJ218525 | 1GKKVNED1GJ277994; 1GKKVNED1GJ257339 | 1GKKVNED1GJ205869 | 1GKKVNED1GJ206522; 1GKKVNED1GJ268311; 1GKKVNED1GJ255977; 1GKKVNED1GJ247216 | 1GKKVNED1GJ265800 | 1GKKVNED1GJ244090; 1GKKVNED1GJ217469; 1GKKVNED1GJ217794 | 1GKKVNED1GJ230786; 1GKKVNED1GJ206701; 1GKKVNED1GJ284542 | 1GKKVNED1GJ257308

1GKKVNED1GJ264940 | 1GKKVNED1GJ254294

1GKKVNED1GJ204771; 1GKKVNED1GJ206827; 1GKKVNED1GJ246034 | 1GKKVNED1GJ211431 | 1GKKVNED1GJ259219; 1GKKVNED1GJ296030 | 1GKKVNED1GJ246907; 1GKKVNED1GJ238886; 1GKKVNED1GJ290471; 1GKKVNED1GJ228049 | 1GKKVNED1GJ275002 | 1GKKVNED1GJ207623 | 1GKKVNED1GJ229928 | 1GKKVNED1GJ286677; 1GKKVNED1GJ287313 | 1GKKVNED1GJ294116 | 1GKKVNED1GJ231646; 1GKKVNED1GJ230612 | 1GKKVNED1GJ204074 | 1GKKVNED1GJ217391 | 1GKKVNED1GJ202650; 1GKKVNED1GJ224440 | 1GKKVNED1GJ297324 | 1GKKVNED1GJ214183; 1GKKVNED1GJ289319; 1GKKVNED1GJ288557 | 1GKKVNED1GJ273430; 1GKKVNED1GJ269202 | 1GKKVNED1GJ272942 | 1GKKVNED1GJ281172

1GKKVNED1GJ229377; 1GKKVNED1GJ247961; 1GKKVNED1GJ237060; 1GKKVNED1GJ201398 | 1GKKVNED1GJ282984 | 1GKKVNED1GJ227631 | 1GKKVNED1GJ245790 | 1GKKVNED1GJ208805 | 1GKKVNED1GJ220226; 1GKKVNED1GJ216256 | 1GKKVNED1GJ223370 | 1GKKVNED1GJ242713; 1GKKVNED1GJ223367 | 1GKKVNED1GJ266087 | 1GKKVNED1GJ249368; 1GKKVNED1GJ213793; 1GKKVNED1GJ243442; 1GKKVNED1GJ211686 | 1GKKVNED1GJ295959 | 1GKKVNED1GJ213843 | 1GKKVNED1GJ241187; 1GKKVNED1GJ250536 | 1GKKVNED1GJ245045

1GKKVNED1GJ201207; 1GKKVNED1GJ248186 | 1GKKVNED1GJ217889; 1GKKVNED1GJ208660 | 1GKKVNED1GJ215852 | 1GKKVNED1GJ276019; 1GKKVNED1GJ253419; 1GKKVNED1GJ244686; 1GKKVNED1GJ248883; 1GKKVNED1GJ264923; 1GKKVNED1GJ268583; 1GKKVNED1GJ228407; 1GKKVNED1GJ247751 | 1GKKVNED1GJ251718 | 1GKKVNED1GJ219237; 1GKKVNED1GJ236166; 1GKKVNED1GJ280846; 1GKKVNED1GJ256787

1GKKVNED1GJ296609 | 1GKKVNED1GJ252481 | 1GKKVNED1GJ295833 | 1GKKVNED1GJ202969; 1GKKVNED1GJ248866

1GKKVNED1GJ294018 | 1GKKVNED1GJ274318

1GKKVNED1GJ267451 | 1GKKVNED1GJ241836 | 1GKKVNED1GJ292088

1GKKVNED1GJ247958 | 1GKKVNED1GJ259088

1GKKVNED1GJ211140 | 1GKKVNED1GJ205029; 1GKKVNED1GJ220680

1GKKVNED1GJ201465; 1GKKVNED1GJ284749; 1GKKVNED1GJ261021 | 1GKKVNED1GJ272116 | 1GKKVNED1GJ205645 | 1GKKVNED1GJ208836 | 1GKKVNED1GJ268552; 1GKKVNED1GJ210389 | 1GKKVNED1GJ284654 | 1GKKVNED1GJ207024 | 1GKKVNED1GJ295766 | 1GKKVNED1GJ206455 | 1GKKVNED1GJ217214 | 1GKKVNED1GJ266140 | 1GKKVNED1GJ293614 | 1GKKVNED1GJ200252 | 1GKKVNED1GJ256109 | 1GKKVNED1GJ213325; 1GKKVNED1GJ240184 | 1GKKVNED1GJ284928 | 1GKKVNED1GJ274805; 1GKKVNED1GJ271953; 1GKKVNED1GJ264405 | 1GKKVNED1GJ249094 | 1GKKVNED1GJ237043 | 1GKKVNED1GJ292916 | 1GKKVNED1GJ263996 | 1GKKVNED1GJ275078 | 1GKKVNED1GJ237575 | 1GKKVNED1GJ268986; 1GKKVNED1GJ294066 | 1GKKVNED1GJ203491; 1GKKVNED1GJ244669 | 1GKKVNED1GJ202700 | 1GKKVNED1GJ274738; 1GKKVNED1GJ271810 | 1GKKVNED1GJ268390 | 1GKKVNED1GJ210697 | 1GKKVNED1GJ299476 | 1GKKVNED1GJ278434 | 1GKKVNED1GJ251072; 1GKKVNED1GJ263660 | 1GKKVNED1GJ234966 | 1GKKVNED1GJ255476; 1GKKVNED1GJ271743 | 1GKKVNED1GJ283942 | 1GKKVNED1GJ216337 | 1GKKVNED1GJ212093 | 1GKKVNED1GJ216144; 1GKKVNED1GJ229220 | 1GKKVNED1GJ230626 | 1GKKVNED1GJ287392; 1GKKVNED1GJ243621; 1GKKVNED1GJ289952

1GKKVNED1GJ251363; 1GKKVNED1GJ203572; 1GKKVNED1GJ262945 | 1GKKVNED1GJ256885 | 1GKKVNED1GJ209744 | 1GKKVNED1GJ262735 | 1GKKVNED1GJ268521 | 1GKKVNED1GJ258734; 1GKKVNED1GJ284346 | 1GKKVNED1GJ222946; 1GKKVNED1GJ282550 | 1GKKVNED1GJ225684 | 1GKKVNED1GJ288199; 1GKKVNED1GJ223840 | 1GKKVNED1GJ284315; 1GKKVNED1GJ240413 | 1GKKVNED1GJ264078 | 1GKKVNED1GJ266428 | 1GKKVNED1GJ213437 | 1GKKVNED1GJ285318; 1GKKVNED1GJ212160; 1GKKVNED1GJ222087 | 1GKKVNED1GJ290289 | 1GKKVNED1GJ259625; 1GKKVNED1GJ241237 | 1GKKVNED1GJ201594

1GKKVNED1GJ265070; 1GKKVNED1GJ210912 | 1GKKVNED1GJ266686 | 1GKKVNED1GJ273363; 1GKKVNED1GJ281320 | 1GKKVNED1GJ260631 | 1GKKVNED1GJ241562; 1GKKVNED1GJ219223

1GKKVNED1GJ254537 | 1GKKVNED1GJ273489 | 1GKKVNED1GJ260385; 1GKKVNED1GJ231369; 1GKKVNED1GJ274576 | 1GKKVNED1GJ204799; 1GKKVNED1GJ238807 | 1GKKVNED1GJ266249 | 1GKKVNED1GJ292995 | 1GKKVNED1GJ254344 | 1GKKVNED1GJ256062 | 1GKKVNED1GJ244171 | 1GKKVNED1GJ219349

1GKKVNED1GJ201854 | 1GKKVNED1GJ257227; 1GKKVNED1GJ257017 | 1GKKVNED1GJ226396 | 1GKKVNED1GJ277171; 1GKKVNED1GJ225698 | 1GKKVNED1GJ233803 | 1GKKVNED1GJ210568; 1GKKVNED1GJ238905 | 1GKKVNED1GJ251430 | 1GKKVNED1GJ296190 | 1GKKVNED1GJ260306 | 1GKKVNED1GJ253579 | 1GKKVNED1GJ213342; 1GKKVNED1GJ277784 | 1GKKVNED1GJ206570 | 1GKKVNED1GJ247801; 1GKKVNED1GJ238337; 1GKKVNED1GJ290776 | 1GKKVNED1GJ229833 | 1GKKVNED1GJ218945; 1GKKVNED1GJ221456 | 1GKKVNED1GJ234871 | 1GKKVNED1GJ256014 | 1GKKVNED1GJ295024; 1GKKVNED1GJ200476; 1GKKVNED1GJ275324 | 1GKKVNED1GJ288817; 1GKKVNED1GJ255414; 1GKKVNED1GJ246857 | 1GKKVNED1GJ280166 | 1GKKVNED1GJ286968 | 1GKKVNED1GJ281527 | 1GKKVNED1GJ294195

1GKKVNED1GJ209033; 1GKKVNED1GJ292494 | 1GKKVNED1GJ216192 | 1GKKVNED1GJ269510 | 1GKKVNED1GJ297081 | 1GKKVNED1GJ221716

1GKKVNED1GJ271399; 1GKKVNED1GJ284489; 1GKKVNED1GJ237026 | 1GKKVNED1GJ290034 | 1GKKVNED1GJ268048 | 1GKKVNED1GJ207279 | 1GKKVNED1GJ264856; 1GKKVNED1GJ261696 | 1GKKVNED1GJ265148

1GKKVNED1GJ212403 | 1GKKVNED1GJ242825; 1GKKVNED1GJ262640; 1GKKVNED1GJ236930; 1GKKVNED1GJ217603 | 1GKKVNED1GJ230271 | 1GKKVNED1GJ207914 | 1GKKVNED1GJ298585 | 1GKKVNED1GJ285948 | 1GKKVNED1GJ233834 | 1GKKVNED1GJ253484 | 1GKKVNED1GJ239861; 1GKKVNED1GJ250634; 1GKKVNED1GJ212028; 1GKKVNED1GJ230173 | 1GKKVNED1GJ270835 | 1GKKVNED1GJ271340; 1GKKVNED1GJ204950; 1GKKVNED1GJ282287 | 1GKKVNED1GJ256823 | 1GKKVNED1GJ272844 | 1GKKVNED1GJ211980 | 1GKKVNED1GJ222140 | 1GKKVNED1GJ264341; 1GKKVNED1GJ287344 | 1GKKVNED1GJ241531; 1GKKVNED1GJ215561 | 1GKKVNED1GJ273802 | 1GKKVNED1GJ222395 | 1GKKVNED1GJ248673; 1GKKVNED1GJ238824 | 1GKKVNED1GJ271001 | 1GKKVNED1GJ248382 | 1GKKVNED1GJ267417; 1GKKVNED1GJ216905 | 1GKKVNED1GJ228343 | 1GKKVNED1GJ214698; 1GKKVNED1GJ243649 | 1GKKVNED1GJ267529 | 1GKKVNED1GJ205922; 1GKKVNED1GJ290714; 1GKKVNED1GJ259513; 1GKKVNED1GJ294777; 1GKKVNED1GJ236149; 1GKKVNED1GJ259608; 1GKKVNED1GJ218394; 1GKKVNED1GJ284010 | 1GKKVNED1GJ208819; 1GKKVNED1GJ247815 | 1GKKVNED1GJ251685 | 1GKKVNED1GJ229623 | 1GKKVNED1GJ208576; 1GKKVNED1GJ251086 | 1GKKVNED1GJ260029 | 1GKKVNED1GJ266557 | 1GKKVNED1GJ256403; 1GKKVNED1GJ238029 | 1GKKVNED1GJ209341; 1GKKVNED1GJ202423 | 1GKKVNED1GJ256059; 1GKKVNED1GJ215317 | 1GKKVNED1GJ233364 | 1GKKVNED1GJ275596

1GKKVNED1GJ247605; 1GKKVNED1GJ237544 | 1GKKVNED1GJ238046 | 1GKKVNED1GJ284976 | 1GKKVNED1GJ226463

1GKKVNED1GJ228178

1GKKVNED1GJ212062

1GKKVNED1GJ247281

1GKKVNED1GJ205449 | 1GKKVNED1GJ215172 | 1GKKVNED1GJ264999; 1GKKVNED1GJ239889 | 1GKKVNED1GJ204091

1GKKVNED1GJ214569; 1GKKVNED1GJ295847 | 1GKKVNED1GJ257857 | 1GKKVNED1GJ282211 | 1GKKVNED1GJ234482 | 1GKKVNED1GJ240105 | 1GKKVNED1GJ218654; 1GKKVNED1GJ274562; 1GKKVNED1GJ283844 | 1GKKVNED1GJ249791; 1GKKVNED1GJ285741; 1GKKVNED1GJ270690; 1GKKVNED1GJ270012; 1GKKVNED1GJ243831; 1GKKVNED1GJ201899; 1GKKVNED1GJ285206; 1GKKVNED1GJ210473; 1GKKVNED1GJ252173; 1GKKVNED1GJ220436; 1GKKVNED1GJ220842 | 1GKKVNED1GJ284234; 1GKKVNED1GJ263819 | 1GKKVNED1GJ245241 | 1GKKVNED1GJ238113 | 1GKKVNED1GJ269328 | 1GKKVNED1GJ277302 | 1GKKVNED1GJ243666 | 1GKKVNED1GJ297288 | 1GKKVNED1GJ250911 | 1GKKVNED1GJ270138 | 1GKKVNED1GJ281107 | 1GKKVNED1GJ212868; 1GKKVNED1GJ230397 | 1GKKVNED1GJ207590 | 1GKKVNED1GJ220176 | 1GKKVNED1GJ260323 | 1GKKVNED1GJ208559 | 1GKKVNED1GJ251945 | 1GKKVNED1GJ238953

1GKKVNED1GJ256918; 1GKKVNED1GJ200140

1GKKVNED1GJ259205 | 1GKKVNED1GJ212272 | 1GKKVNED1GJ294780 | 1GKKVNED1GJ280149; 1GKKVNED1GJ247247; 1GKKVNED1GJ296853; 1GKKVNED1GJ280572; 1GKKVNED1GJ257616 | 1GKKVNED1GJ268597; 1GKKVNED1GJ223837; 1GKKVNED1GJ251640 | 1GKKVNED1GJ218623; 1GKKVNED1GJ215267; 1GKKVNED1GJ277851; 1GKKVNED1GJ222591 | 1GKKVNED1GJ291779 | 1GKKVNED1GJ246759 | 1GKKVNED1GJ202891

1GKKVNED1GJ290096; 1GKKVNED1GJ289126 | 1GKKVNED1GJ244820 | 1GKKVNED1GJ291555

1GKKVNED1GJ289448 | 1GKKVNED1GJ285688 | 1GKKVNED1GJ282922 | 1GKKVNED1GJ287019 | 1GKKVNED1GJ216449

1GKKVNED1GJ287957 | 1GKKVNED1GJ219951; 1GKKVNED1GJ243750; 1GKKVNED1GJ211283 | 1GKKVNED1GJ224700 | 1GKKVNED1GJ265912; 1GKKVNED1GJ227077 | 1GKKVNED1GJ298943; 1GKKVNED1GJ245823 | 1GKKVNED1GJ230402; 1GKKVNED1GJ205306 | 1GKKVNED1GJ202809; 1GKKVNED1GJ273640 | 1GKKVNED1GJ207038; 1GKKVNED1GJ217813 | 1GKKVNED1GJ275971; 1GKKVNED1GJ237317 | 1GKKVNED1GJ268924; 1GKKVNED1GJ248334 | 1GKKVNED1GJ287974 | 1GKKVNED1GJ235793

1GKKVNED1GJ242985 | 1GKKVNED1GJ263898; 1GKKVNED1GJ268292 | 1GKKVNED1GJ240685 | 1GKKVNED1GJ245305 | 1GKKVNED1GJ276621; 1GKKVNED1GJ273024 | 1GKKVNED1GJ284217; 1GKKVNED1GJ277364 | 1GKKVNED1GJ226768 | 1GKKVNED1GJ224180 | 1GKKVNED1GJ205936 | 1GKKVNED1GJ239780 | 1GKKVNED1GJ230853; 1GKKVNED1GJ209355 | 1GKKVNED1GJ274142 | 1GKKVNED1GJ287747 | 1GKKVNED1GJ235390 | 1GKKVNED1GJ200574 | 1GKKVNED1GJ245952

1GKKVNED1GJ215673; 1GKKVNED1GJ283858; 1GKKVNED1GJ273105 | 1GKKVNED1GJ241528; 1GKKVNED1GJ276036 | 1GKKVNED1GJ268020 | 1GKKVNED1GJ236748; 1GKKVNED1GJ281012; 1GKKVNED1GJ229332; 1GKKVNED1GJ230500 | 1GKKVNED1GJ288445 | 1GKKVNED1GJ278918 | 1GKKVNED1GJ217701 | 1GKKVNED1GJ250455 | 1GKKVNED1GJ244560

1GKKVNED1GJ298621; 1GKKVNED1GJ251007 | 1GKKVNED1GJ258619 | 1GKKVNED1GJ269670; 1GKKVNED1GJ236281; 1GKKVNED1GJ255882; 1GKKVNED1GJ252318 | 1GKKVNED1GJ294519; 1GKKVNED1GJ241190 | 1GKKVNED1GJ252139 | 1GKKVNED1GJ254151 | 1GKKVNED1GJ277705 | 1GKKVNED1GJ263903; 1GKKVNED1GJ248107 | 1GKKVNED1GJ287814; 1GKKVNED1GJ277929; 1GKKVNED1GJ283777; 1GKKVNED1GJ215947 | 1GKKVNED1GJ204057 | 1GKKVNED1GJ261164 | 1GKKVNED1GJ253002 | 1GKKVNED1GJ201823 | 1GKKVNED1GJ265344; 1GKKVNED1GJ243733 | 1GKKVNED1GJ231145; 1GKKVNED1GJ281303 | 1GKKVNED1GJ216063 | 1GKKVNED1GJ210733 | 1GKKVNED1GJ254070 | 1GKKVNED1GJ254196 | 1GKKVNED1GJ203779 | 1GKKVNED1GJ227080; 1GKKVNED1GJ200347 | 1GKKVNED1GJ232344 | 1GKKVNED1GJ246938; 1GKKVNED1GJ263707; 1GKKVNED1GJ265411 | 1GKKVNED1GJ289238 | 1GKKVNED1GJ242002 | 1GKKVNED1GJ261875 | 1GKKVNED1GJ262346; 1GKKVNED1GJ290308; 1GKKVNED1GJ254120

1GKKVNED1GJ271760 | 1GKKVNED1GJ267286 | 1GKKVNED1GJ251637; 1GKKVNED1GJ276165 | 1GKKVNED1GJ243795 | 1GKKVNED1GJ286498 | 1GKKVNED1GJ241206 | 1GKKVNED1GJ277008; 1GKKVNED1GJ249712 | 1GKKVNED1GJ279471 | 1GKKVNED1GJ237284 | 1GKKVNED1GJ299137 | 1GKKVNED1GJ250665 | 1GKKVNED1GJ240556; 1GKKVNED1GJ298005 | 1GKKVNED1GJ285836; 1GKKVNED1GJ293208; 1GKKVNED1GJ289174 | 1GKKVNED1GJ250472

1GKKVNED1GJ285724; 1GKKVNED1GJ259270 | 1GKKVNED1GJ239505

1GKKVNED1GJ299462 | 1GKKVNED1GJ272603 | 1GKKVNED1GJ220887 | 1GKKVNED1GJ244803 | 1GKKVNED1GJ223787; 1GKKVNED1GJ238242 | 1GKKVNED1GJ262816 | 1GKKVNED1GJ278482; 1GKKVNED1GJ289725 | 1GKKVNED1GJ229847 | 1GKKVNED1GJ233686; 1GKKVNED1GJ278577 | 1GKKVNED1GJ264145; 1GKKVNED1GJ275792 | 1GKKVNED1GJ224244 | 1GKKVNED1GJ212546 | 1GKKVNED1GJ229198 | 1GKKVNED1GJ255445; 1GKKVNED1GJ268406 | 1GKKVNED1GJ220310

1GKKVNED1GJ278322 | 1GKKVNED1GJ205600 | 1GKKVNED1GJ259818 | 1GKKVNED1GJ222252 | 1GKKVNED1GJ259902; 1GKKVNED1GJ221263; 1GKKVNED1GJ254425 | 1GKKVNED1GJ251511 | 1GKKVNED1GJ251038 | 1GKKVNED1GJ203894; 1GKKVNED1GJ203815 | 1GKKVNED1GJ252657; 1GKKVNED1GJ208996; 1GKKVNED1GJ263562; 1GKKVNED1GJ222283

1GKKVNED1GJ215124 | 1GKKVNED1GJ234207; 1GKKVNED1GJ210828; 1GKKVNED1GJ203037; 1GKKVNED1GJ214247 | 1GKKVNED1GJ246762 | 1GKKVNED1GJ295136; 1GKKVNED1GJ250004 | 1GKKVNED1GJ262931

1GKKVNED1GJ256952 | 1GKKVNED1GJ294049; 1GKKVNED1GJ294245; 1GKKVNED1GJ233090 | 1GKKVNED1GJ253856

1GKKVNED1GJ225524; 1GKKVNED1GJ205001 | 1GKKVNED1GJ296352 | 1GKKVNED1GJ211767

1GKKVNED1GJ224387; 1GKKVNED1GJ293564 | 1GKKVNED1GJ251170; 1GKKVNED1GJ207041 | 1GKKVNED1GJ251301

1GKKVNED1GJ216595 | 1GKKVNED1GJ270379 | 1GKKVNED1GJ210280 | 1GKKVNED1GJ275615; 1GKKVNED1GJ275145; 1GKKVNED1GJ231159 | 1GKKVNED1GJ220484; 1GKKVNED1GJ214474 | 1GKKVNED1GJ238581 | 1GKKVNED1GJ228309; 1GKKVNED1GJ207315; 1GKKVNED1GJ226348; 1GKKVNED1GJ269989 | 1GKKVNED1GJ214491 | 1GKKVNED1GJ271208 | 1GKKVNED1GJ265943 | 1GKKVNED1GJ245997 | 1GKKVNED1GJ282113 | 1GKKVNED1GJ255039

1GKKVNED1GJ204060 | 1GKKVNED1GJ267983; 1GKKVNED1GJ201000; 1GKKVNED1GJ297176

1GKKVNED1GJ250360 | 1GKKVNED1GJ246289 | 1GKKVNED1GJ235969; 1GKKVNED1GJ280670 | 1GKKVNED1GJ253162; 1GKKVNED1GJ215690 | 1GKKVNED1GJ290440 | 1GKKVNED1GJ231033 | 1GKKVNED1GJ274299 | 1GKKVNED1GJ225572; 1GKKVNED1GJ272066 | 1GKKVNED1GJ225197 | 1GKKVNED1GJ273511 | 1GKKVNED1GJ220551 | 1GKKVNED1GJ229475 | 1GKKVNED1GJ230450 | 1GKKVNED1GJ281558 | 1GKKVNED1GJ299221; 1GKKVNED1GJ270205 | 1GKKVNED1GJ285951 | 1GKKVNED1GJ227810 | 1GKKVNED1GJ240850; 1GKKVNED1GJ279776 | 1GKKVNED1GJ297985; 1GKKVNED1GJ278711 | 1GKKVNED1GJ200686 | 1GKKVNED1GJ228262 | 1GKKVNED1GJ290633 | 1GKKVNED1GJ274058; 1GKKVNED1GJ249113 | 1GKKVNED1GJ231503 | 1GKKVNED1GJ296058; 1GKKVNED1GJ206178 | 1GKKVNED1GJ265635

1GKKVNED1GJ218752 | 1GKKVNED1GJ274285; 1GKKVNED1GJ201577 | 1GKKVNED1GJ218105; 1GKKVNED1GJ243280; 1GKKVNED1GJ268423; 1GKKVNED1GJ268129 | 1GKKVNED1GJ255929 | 1GKKVNED1GJ249161; 1GKKVNED1GJ287134 | 1GKKVNED1GJ293094 | 1GKKVNED1GJ280541

1GKKVNED1GJ264159; 1GKKVNED1GJ245143 | 1GKKVNED1GJ267336; 1GKKVNED1GJ244591; 1GKKVNED1GJ239469 | 1GKKVNED1GJ235227 | 1GKKVNED1GJ281351 | 1GKKVNED1GJ290857 | 1GKKVNED1GJ257082 | 1GKKVNED1GJ278109 | 1GKKVNED1GJ270561; 1GKKVNED1GJ284332 | 1GKKVNED1GJ261732 | 1GKKVNED1GJ294035 | 1GKKVNED1GJ261794; 1GKKVNED1GJ211462

1GKKVNED1GJ203216; 1GKKVNED1GJ261391; 1GKKVNED1GJ287036 | 1GKKVNED1GJ250391 | 1GKKVNED1GJ235647; 1GKKVNED1GJ250603

1GKKVNED1GJ226334; 1GKKVNED1GJ288381; 1GKKVNED1GJ287201

1GKKVNED1GJ220596 | 1GKKVNED1GJ244882; 1GKKVNED1GJ291846; 1GKKVNED1GJ201370 | 1GKKVNED1GJ251105 | 1GKKVNED1GJ282063 | 1GKKVNED1GJ210862; 1GKKVNED1GJ223238

1GKKVNED1GJ206651 | 1GKKVNED1GJ202289 | 1GKKVNED1GJ267062 | 1GKKVNED1GJ288218 | 1GKKVNED1GJ292429 | 1GKKVNED1GJ252738; 1GKKVNED1GJ291989; 1GKKVNED1GJ281009 | 1GKKVNED1GJ258717 | 1GKKVNED1GJ221151; 1GKKVNED1GJ255199 | 1GKKVNED1GJ266252; 1GKKVNED1GJ245840 | 1GKKVNED1GJ200106 | 1GKKVNED1GJ223689; 1GKKVNED1GJ255302; 1GKKVNED1GJ264565 | 1GKKVNED1GJ212000 | 1GKKVNED1GJ238662 | 1GKKVNED1GJ263030 | 1GKKVNED1GJ280653 | 1GKKVNED1GJ245238 | 1GKKVNED1GJ268955; 1GKKVNED1GJ227421 | 1GKKVNED1GJ258233 | 1GKKVNED1GJ227774 | 1GKKVNED1GJ201319 | 1GKKVNED1GJ279146; 1GKKVNED1GJ216189 | 1GKKVNED1GJ260984 | 1GKKVNED1GJ242386; 1GKKVNED1GJ241142 | 1GKKVNED1GJ214765 | 1GKKVNED1GJ272620 | 1GKKVNED1GJ287408 | 1GKKVNED1GJ282189

1GKKVNED1GJ230416 | 1GKKVNED1GJ285772 | 1GKKVNED1GJ262492 | 1GKKVNED1GJ248446 | 1GKKVNED1GJ251654 | 1GKKVNED1GJ283701 | 1GKKVNED1GJ283729 | 1GKKVNED1GJ262511 | 1GKKVNED1GJ216872 | 1GKKVNED1GJ217665; 1GKKVNED1GJ286565 | 1GKKVNED1GJ239326 | 1GKKVNED1GJ252965 | 1GKKVNED1GJ286906 | 1GKKVNED1GJ296108; 1GKKVNED1GJ296271; 1GKKVNED1GJ226902 | 1GKKVNED1GJ218458; 1GKKVNED1GJ290759; 1GKKVNED1GJ210067 | 1GKKVNED1GJ293659 | 1GKKVNED1GJ296755 | 1GKKVNED1GJ215222 | 1GKKVNED1GJ274450; 1GKKVNED1GJ235616; 1GKKVNED1GJ295041; 1GKKVNED1GJ278076; 1GKKVNED1GJ224826; 1GKKVNED1GJ240962 | 1GKKVNED1GJ280023; 1GKKVNED1GJ218721 | 1GKKVNED1GJ289675 | 1GKKVNED1GJ272875 | 1GKKVNED1GJ229878; 1GKKVNED1GJ259348; 1GKKVNED1GJ235650; 1GKKVNED1GJ260340; 1GKKVNED1GJ206391 | 1GKKVNED1GJ212076; 1GKKVNED1GJ257891 | 1GKKVNED1GJ265389 | 1GKKVNED1GJ202812 | 1GKKVNED1GJ228018 | 1GKKVNED1GJ263450 | 1GKKVNED1GJ294228 | 1GKKVNED1GJ228942; 1GKKVNED1GJ250102 | 1GKKVNED1GJ270284; 1GKKVNED1GJ227886; 1GKKVNED1GJ248169 | 1GKKVNED1GJ268440 | 1GKKVNED1GJ272925 | 1GKKVNED1GJ280538; 1GKKVNED1GJ249208 | 1GKKVNED1GJ272102

1GKKVNED1GJ264937; 1GKKVNED1GJ212630 | 1GKKVNED1GJ239519 | 1GKKVNED1GJ261536 | 1GKKVNED1GJ297789 | 1GKKVNED1GJ289157 | 1GKKVNED1GJ284380; 1GKKVNED1GJ259558; 1GKKVNED1GJ207055 | 1GKKVNED1GJ204625; 1GKKVNED1GJ256921 | 1GKKVNED1GJ245191

1GKKVNED1GJ227953; 1GKKVNED1GJ223255 | 1GKKVNED1GJ273072 | 1GKKVNED1GJ287196 | 1GKKVNED1GJ275355 | 1GKKVNED1GJ224051; 1GKKVNED1GJ284248 | 1GKKVNED1GJ232005; 1GKKVNED1GJ234143 | 1GKKVNED1GJ289370 | 1GKKVNED1GJ253064; 1GKKVNED1GJ254134 | 1GKKVNED1GJ254280 | 1GKKVNED1GJ249922 | 1GKKVNED1GJ200932 | 1GKKVNED1GJ257826; 1GKKVNED1GJ277591; 1GKKVNED1GJ210702; 1GKKVNED1GJ222882 | 1GKKVNED1GJ298053

1GKKVNED1GJ230951 | 1GKKVNED1GJ288235 | 1GKKVNED1GJ258085; 1GKKVNED1GJ233476 | 1GKKVNED1GJ259382 | 1GKKVNED1GJ246891; 1GKKVNED1GJ299610 | 1GKKVNED1GJ281270 | 1GKKVNED1GJ279020; 1GKKVNED1GJ218251 | 1GKKVNED1GJ230755 | 1GKKVNED1GJ249872; 1GKKVNED1GJ265232; 1GKKVNED1GJ251346

1GKKVNED1GJ267711 | 1GKKVNED1GJ256238 | 1GKKVNED1GJ274660; 1GKKVNED1GJ220095; 1GKKVNED1GJ237429 | 1GKKVNED1GJ251802

1GKKVNED1GJ281513 | 1GKKVNED1GJ298876 | 1GKKVNED1GJ208044; 1GKKVNED1GJ240203; 1GKKVNED1GJ211221 | 1GKKVNED1GJ280944

1GKKVNED1GJ231954 | 1GKKVNED1GJ294553 | 1GKKVNED1GJ269040 | 1GKKVNED1GJ211977; 1GKKVNED1GJ228004 | 1GKKVNED1GJ299316 | 1GKKVNED1GJ251119 | 1GKKVNED1GJ232036 | 1GKKVNED1GJ299879 | 1GKKVNED1GJ211378; 1GKKVNED1GJ209209 | 1GKKVNED1GJ246647 | 1GKKVNED1GJ225491 | 1GKKVNED1GJ255672 | 1GKKVNED1GJ270043; 1GKKVNED1GJ261388; 1GKKVNED1GJ201515 | 1GKKVNED1GJ298408 | 1GKKVNED1GJ247457 | 1GKKVNED1GJ235275 | 1GKKVNED1GJ242503 | 1GKKVNED1GJ206469; 1GKKVNED1GJ240783; 1GKKVNED1GJ267580; 1GKKVNED1GJ221182 | 1GKKVNED1GJ269684 | 1GKKVNED1GJ293757 | 1GKKVNED1GJ274674 | 1GKKVNED1GJ253663; 1GKKVNED1GJ224549 | 1GKKVNED1GJ226172; 1GKKVNED1GJ218606

1GKKVNED1GJ289272; 1GKKVNED1GJ214457; 1GKKVNED1GJ226401; 1GKKVNED1GJ285299 | 1GKKVNED1GJ202647 | 1GKKVNED1GJ228214 | 1GKKVNED1GJ247720 | 1GKKVNED1GJ279261; 1GKKVNED1GJ209159 | 1GKKVNED1GJ296867; 1GKKVNED1GJ202079 | 1GKKVNED1GJ243067 | 1GKKVNED1GJ265909; 1GKKVNED1GJ235521 | 1GKKVNED1GJ248799; 1GKKVNED1GJ222719

1GKKVNED1GJ276439; 1GKKVNED1GJ265523 | 1GKKVNED1GJ296772; 1GKKVNED1GJ292835; 1GKKVNED1GJ230819 | 1GKKVNED1GJ294634; 1GKKVNED1GJ270429 | 1GKKVNED1GJ219366; 1GKKVNED1GJ266882 | 1GKKVNED1GJ273783 | 1GKKVNED1GJ258264; 1GKKVNED1GJ207542; 1GKKVNED1GJ286646 | 1GKKVNED1GJ216371; 1GKKVNED1GJ279163 | 1GKKVNED1GJ268115 | 1GKKVNED1GJ268891

1GKKVNED1GJ236359; 1GKKVNED1GJ298246 | 1GKKVNED1GJ238208 | 1GKKVNED1GJ203703 | 1GKKVNED1GJ278840; 1GKKVNED1GJ287179 | 1GKKVNED1GJ275131 | 1GKKVNED1GJ223479; 1GKKVNED1GJ219691; 1GKKVNED1GJ287618 | 1GKKVNED1GJ281690

1GKKVNED1GJ234790 | 1GKKVNED1GJ273685 | 1GKKVNED1GJ264985

1GKKVNED1GJ264789 | 1GKKVNED1GJ227029 | 1GKKVNED1GJ298232 | 1GKKVNED1GJ299512; 1GKKVNED1GJ278157 | 1GKKVNED1GJ295704 | 1GKKVNED1GJ232845 | 1GKKVNED1GJ292236 | 1GKKVNED1GJ279681 | 1GKKVNED1GJ236829 | 1GKKVNED1GJ251850; 1GKKVNED1GJ274917 | 1GKKVNED1GJ252187 | 1GKKVNED1GJ206262 | 1GKKVNED1GJ268308 | 1GKKVNED1GJ261343; 1GKKVNED1GJ201546; 1GKKVNED1GJ209789 | 1GKKVNED1GJ292558; 1GKKVNED1GJ218072 | 1GKKVNED1GJ200767; 1GKKVNED1GJ227368; 1GKKVNED1GJ247894 | 1GKKVNED1GJ292043; 1GKKVNED1GJ287912

1GKKVNED1GJ243022; 1GKKVNED1GJ299705 | 1GKKVNED1GJ249046 | 1GKKVNED1GJ245482 | 1GKKVNED1GJ207377; 1GKKVNED1GJ228780; 1GKKVNED1GJ267935 | 1GKKVNED1GJ235356 | 1GKKVNED1GJ214233 | 1GKKVNED1GJ251136; 1GKKVNED1GJ201739; 1GKKVNED1GJ225149; 1GKKVNED1GJ240718; 1GKKVNED1GJ202275

1GKKVNED1GJ266901; 1GKKVNED1GJ269815; 1GKKVNED1GJ263867 | 1GKKVNED1GJ204396 | 1GKKVNED1GJ269507; 1GKKVNED1GJ263755 | 1GKKVNED1GJ223577 | 1GKKVNED1GJ255400; 1GKKVNED1GJ263917 | 1GKKVNED1GJ273007; 1GKKVNED1GJ240198; 1GKKVNED1GJ210117 | 1GKKVNED1GJ202194 | 1GKKVNED1GJ282600; 1GKKVNED1GJ203152 | 1GKKVNED1GJ242744; 1GKKVNED1GJ279762; 1GKKVNED1GJ254442 | 1GKKVNED1GJ261942 | 1GKKVNED1GJ245613 | 1GKKVNED1GJ204303; 1GKKVNED1GJ235258 | 1GKKVNED1GJ289224; 1GKKVNED1GJ211509; 1GKKVNED1GJ294679 | 1GKKVNED1GJ279650 | 1GKKVNED1GJ292074 | 1GKKVNED1GJ262444 | 1GKKVNED1GJ253498

1GKKVNED1GJ258930

1GKKVNED1GJ239438 | 1GKKVNED1GJ204172 | 1GKKVNED1GJ225085 | 1GKKVNED1GJ254716 | 1GKKVNED1GJ290583 | 1GKKVNED1GJ205712 | 1GKKVNED1GJ269653

1GKKVNED1GJ232702 | 1GKKVNED1GJ296576 | 1GKKVNED1GJ241495 | 1GKKVNED1GJ263884 | 1GKKVNED1GJ244042 | 1GKKVNED1GJ293760 | 1GKKVNED1GJ245630 | 1GKKVNED1GJ240055; 1GKKVNED1GJ212224 | 1GKKVNED1GJ274111; 1GKKVNED1GJ276960; 1GKKVNED1GJ251489; 1GKKVNED1GJ297999 | 1GKKVNED1GJ248933; 1GKKVNED1GJ263366 | 1GKKVNED1GJ202616 | 1GKKVNED1GJ294133 | 1GKKVNED1GJ291765 | 1GKKVNED1GJ262203 | 1GKKVNED1GJ271922 | 1GKKVNED1GJ222199 | 1GKKVNED1GJ267854 | 1GKKVNED1GJ249841 | 1GKKVNED1GJ231551 | 1GKKVNED1GJ289708 | 1GKKVNED1GJ200722 | 1GKKVNED1GJ200137; 1GKKVNED1GJ245675 | 1GKKVNED1GJ210134 | 1GKKVNED1GJ200963; 1GKKVNED1GJ241027; 1GKKVNED1GJ231906; 1GKKVNED1GJ245448; 1GKKVNED1GJ208027 | 1GKKVNED1GJ246714 | 1GKKVNED1GJ253534; 1GKKVNED1GJ229136; 1GKKVNED1GJ244834 | 1GKKVNED1GJ299591; 1GKKVNED1GJ219500

1GKKVNED1GJ232683; 1GKKVNED1GJ296254 | 1GKKVNED1GJ276649 | 1GKKVNED1GJ225037

1GKKVNED1GJ251542; 1GKKVNED1GJ235535; 1GKKVNED1GJ277817; 1GKKVNED1GJ278241 | 1GKKVNED1GJ295573; 1GKKVNED1GJ228715; 1GKKVNED1GJ297498 | 1GKKVNED1GJ205063; 1GKKVNED1GJ238628; 1GKKVNED1GJ248396; 1GKKVNED1GJ294746 | 1GKKVNED1GJ264727 | 1GKKVNED1GJ252044; 1GKKVNED1GJ250522 | 1GKKVNED1GJ276442; 1GKKVNED1GJ209145 | 1GKKVNED1GJ291572 | 1GKKVNED1GJ252402 | 1GKKVNED1GJ242498 | 1GKKVNED1GJ235860 | 1GKKVNED1GJ258121; 1GKKVNED1GJ297842; 1GKKVNED1GJ219335 | 1GKKVNED1GJ255218 | 1GKKVNED1GJ203183 | 1GKKVNED1GJ232358; 1GKKVNED1GJ218671 | 1GKKVNED1GJ247135

1GKKVNED1GJ238600; 1GKKVNED1GJ249287 | 1GKKVNED1GJ299929

1GKKVNED1GJ271984

1GKKVNED1GJ286808

1GKKVNED1GJ255591 | 1GKKVNED1GJ239357 | 1GKKVNED1GJ249998; 1GKKVNED1GJ204947 | 1GKKVNED1GJ264324; 1GKKVNED1GJ208514 | 1GKKVNED1GJ247037; 1GKKVNED1GJ265490 | 1GKKVNED1GJ217911; 1GKKVNED1GJ210196; 1GKKVNED1GJ261682; 1GKKVNED1GJ274478 | 1GKKVNED1GJ278675

1GKKVNED1GJ221747; 1GKKVNED1GJ271015; 1GKKVNED1GJ276974; 1GKKVNED1GJ259804 | 1GKKVNED1GJ274934 | 1GKKVNED1GJ259799; 1GKKVNED1GJ235115 | 1GKKVNED1GJ209517; 1GKKVNED1GJ237897 | 1GKKVNED1GJ208352; 1GKKVNED1GJ284296 | 1GKKVNED1GJ220369 | 1GKKVNED1GJ211963; 1GKKVNED1GJ221585 | 1GKKVNED1GJ267353; 1GKKVNED1GJ271175 | 1GKKVNED1GJ282077 | 1GKKVNED1GJ262220 | 1GKKVNED1GJ239844 | 1GKKVNED1GJ217018 | 1GKKVNED1GJ229024 | 1GKKVNED1GJ271418 | 1GKKVNED1GJ290194

1GKKVNED1GJ226513 | 1GKKVNED1GJ298537; 1GKKVNED1GJ277915 | 1GKKVNED1GJ246731; 1GKKVNED1GJ282449; 1GKKVNED1GJ245059; 1GKKVNED1GJ279356 | 1GKKVNED1GJ245949 | 1GKKVNED1GJ269409 | 1GKKVNED1GJ254411; 1GKKVNED1GJ296433 | 1GKKVNED1GJ265277; 1GKKVNED1GJ272598 | 1GKKVNED1GJ229556 | 1GKKVNED1GJ210635; 1GKKVNED1GJ209047 | 1GKKVNED1GJ274013; 1GKKVNED1GJ211171 | 1GKKVNED1GJ273573; 1GKKVNED1GJ267255

1GKKVNED1GJ270771 | 1GKKVNED1GJ206083 | 1GKKVNED1GJ289076; 1GKKVNED1GJ263853; 1GKKVNED1GJ267031 | 1GKKVNED1GJ289580 | 1GKKVNED1GJ270768 | 1GKKVNED1GJ221697 | 1GKKVNED1GJ256806; 1GKKVNED1GJ239150

1GKKVNED1GJ285786; 1GKKVNED1GJ219514 | 1GKKVNED1GJ253226 | 1GKKVNED1GJ244011 | 1GKKVNED1GJ211817 | 1GKKVNED1GJ205743; 1GKKVNED1GJ258426

1GKKVNED1GJ226124 | 1GKKVNED1GJ234188

1GKKVNED1GJ276814; 1GKKVNED1GJ262766; 1GKKVNED1GJ276571 | 1GKKVNED1GJ258135 | 1GKKVNED1GJ285755 | 1GKKVNED1GJ243635 | 1GKKVNED1GJ232960; 1GKKVNED1GJ251041; 1GKKVNED1GJ227919 | 1GKKVNED1GJ236703 | 1GKKVNED1GJ246521 | 1GKKVNED1GJ274819 | 1GKKVNED1GJ255042

1GKKVNED1GJ208402 | 1GKKVNED1GJ240525; 1GKKVNED1GJ231744; 1GKKVNED1GJ290003; 1GKKVNED1GJ227225 | 1GKKVNED1GJ262556 | 1GKKVNED1GJ236782 | 1GKKVNED1GJ233770; 1GKKVNED1GJ273282 | 1GKKVNED1GJ242341 | 1GKKVNED1GJ209310; 1GKKVNED1GJ223062; 1GKKVNED1GJ278613; 1GKKVNED1GJ201126; 1GKKVNED1GJ215995; 1GKKVNED1GJ248785 | 1GKKVNED1GJ255428; 1GKKVNED1GJ269359 | 1GKKVNED1GJ233011; 1GKKVNED1GJ293323; 1GKKVNED1GJ266073 | 1GKKVNED1GJ231565 | 1GKKVNED1GJ209131; 1GKKVNED1GJ248155; 1GKKVNED1GJ262198; 1GKKVNED1GJ245207 | 1GKKVNED1GJ256045 | 1GKKVNED1GJ257454 | 1GKKVNED1GJ248317

1GKKVNED1GJ261455 | 1GKKVNED1GJ233543; 1GKKVNED1GJ296660 | 1GKKVNED1GJ249189 | 1GKKVNED1GJ249578

1GKKVNED1GJ263609; 1GKKVNED1GJ275095; 1GKKVNED1GJ214586; 1GKKVNED1GJ221926 | 1GKKVNED1GJ209176 | 1GKKVNED1GJ242937; 1GKKVNED1GJ205399; 1GKKVNED1GJ263108 | 1GKKVNED1GJ299896 | 1GKKVNED1GJ253033 | 1GKKVNED1GJ250259 | 1GKKVNED1GJ244977

1GKKVNED1GJ212921; 1GKKVNED1GJ200803 | 1GKKVNED1GJ276733; 1GKKVNED1GJ269717 | 1GKKVNED1GJ238743 | 1GKKVNED1GJ289627; 1GKKVNED1GJ215379; 1GKKVNED1GJ217987; 1GKKVNED1GJ253968 | 1GKKVNED1GJ230464 | 1GKKVNED1GJ289904; 1GKKVNED1GJ277736 | 1GKKVNED1GJ295279 | 1GKKVNED1GJ296898 | 1GKKVNED1GJ283312; 1GKKVNED1GJ276151; 1GKKVNED1GJ290597; 1GKKVNED1GJ258183; 1GKKVNED1GJ291281 | 1GKKVNED1GJ227385 | 1GKKVNED1GJ203748 | 1GKKVNED1GJ230562 | 1GKKVNED1GJ251461 | 1GKKVNED1GJ227600 | 1GKKVNED1GJ275856; 1GKKVNED1GJ292821 | 1GKKVNED1GJ279230 | 1GKKVNED1GJ253727 | 1GKKVNED1GJ216791

1GKKVNED1GJ268695 | 1GKKVNED1GJ239374 | 1GKKVNED1GJ202177 | 1GKKVNED1GJ294293 | 1GKKVNED1GJ257924; 1GKKVNED1GJ247328; 1GKKVNED1GJ233199; 1GKKVNED1GJ252190; 1GKKVNED1GJ241819; 1GKKVNED1GJ205659 | 1GKKVNED1GJ271354 | 1GKKVNED1GJ265263 | 1GKKVNED1GJ210148; 1GKKVNED1GJ252688 | 1GKKVNED1GJ233039; 1GKKVNED1GJ221635; 1GKKVNED1GJ213504 | 1GKKVNED1GJ229573; 1GKKVNED1GJ260466 | 1GKKVNED1GJ240461; 1GKKVNED1GJ246941; 1GKKVNED1GJ255073 | 1GKKVNED1GJ294696 | 1GKKVNED1GJ245899 | 1GKKVNED1GJ234420 | 1GKKVNED1GJ214085 | 1GKKVNED1GJ263478 | 1GKKVNED1GJ224356 | 1GKKVNED1GJ216922 | 1GKKVNED1GJ215916 | 1GKKVNED1GJ208142; 1GKKVNED1GJ204835; 1GKKVNED1GJ261486 | 1GKKVNED1GJ202227

1GKKVNED1GJ265098 | 1GKKVNED1GJ288784 | 1GKKVNED1GJ242095 | 1GKKVNED1GJ238693; 1GKKVNED1GJ242033 | 1GKKVNED1GJ295332 | 1GKKVNED1GJ219934 | 1GKKVNED1GJ214930 | 1GKKVNED1GJ274044 | 1GKKVNED1GJ220209 | 1GKKVNED1GJ268051 | 1GKKVNED1GJ213812 | 1GKKVNED1GJ239617 | 1GKKVNED1GJ286548; 1GKKVNED1GJ214281; 1GKKVNED1GJ228486 | 1GKKVNED1GJ236037; 1GKKVNED1GJ269054 | 1GKKVNED1GJ275761

1GKKVNED1GJ273315; 1GKKVNED1GJ239293

1GKKVNED1GJ276103; 1GKKVNED1GJ231517 | 1GKKVNED1GJ297243; 1GKKVNED1GJ298568; 1GKKVNED1GJ246275 | 1GKKVNED1GJ232179

1GKKVNED1GJ283939 | 1GKKVNED1GJ293855; 1GKKVNED1GJ272617 | 1GKKVNED1GJ287232 | 1GKKVNED1GJ200090; 1GKKVNED1GJ287716; 1GKKVNED1GJ299946 | 1GKKVNED1GJ256594 | 1GKKVNED1GJ256384 | 1GKKVNED1GJ210523 | 1GKKVNED1GJ220940; 1GKKVNED1GJ220730; 1GKKVNED1GJ233719; 1GKKVNED1GJ298733 | 1GKKVNED1GJ275369 | 1GKKVNED1GJ219318 | 1GKKVNED1GJ251069 | 1GKKVNED1GJ267465; 1GKKVNED1GJ221845 | 1GKKVNED1GJ284413; 1GKKVNED1GJ223241; 1GKKVNED1GJ263822; 1GKKVNED1GJ242596 | 1GKKVNED1GJ228424 | 1GKKVNED1GJ291927 | 1GKKVNED1GJ279454

1GKKVNED1GJ230710 | 1GKKVNED1GJ270060; 1GKKVNED1GJ242176 | 1GKKVNED1GJ294648; 1GKKVNED1GJ272312 | 1GKKVNED1GJ243991 | 1GKKVNED1GJ223059; 1GKKVNED1GJ234398 | 1GKKVNED1GJ286078; 1GKKVNED1GJ210604 | 1GKKVNED1GJ296478 | 1GKKVNED1GJ279809 | 1GKKVNED1GJ219786; 1GKKVNED1GJ297095 | 1GKKVNED1GJ232473

1GKKVNED1GJ276389 | 1GKKVNED1GJ222476 | 1GKKVNED1GJ206312 | 1GKKVNED1GJ280152

1GKKVNED1GJ284623; 1GKKVNED1GJ210229 | 1GKKVNED1GJ263402 | 1GKKVNED1GJ209565 | 1GKKVNED1GJ215477

1GKKVNED1GJ270222; 1GKKVNED1GJ246132 | 1GKKVNED1GJ267918; 1GKKVNED1GJ217679; 1GKKVNED1GJ246423 | 1GKKVNED1GJ279664 | 1GKKVNED1GJ244817 | 1GKKVNED1GJ283536 | 1GKKVNED1GJ285979 | 1GKKVNED1GJ210151 | 1GKKVNED1GJ279096 | 1GKKVNED1GJ282161 | 1GKKVNED1GJ230383 | 1GKKVNED1GJ228827; 1GKKVNED1GJ234708

1GKKVNED1GJ254683 | 1GKKVNED1GJ215463 | 1GKKVNED1GJ221991; 1GKKVNED1GJ245255 | 1GKKVNED1GJ260550; 1GKKVNED1GJ225071; 1GKKVNED1GJ256305 | 1GKKVNED1GJ275551

1GKKVNED1GJ257180 | 1GKKVNED1GJ271564 | 1GKKVNED1GJ234238 | 1GKKVNED1GJ241769 | 1GKKVNED1GJ245286 | 1GKKVNED1GJ263027 | 1GKKVNED1GJ253758 | 1GKKVNED1GJ266770 | 1GKKVNED1GJ284833; 1GKKVNED1GJ232604; 1GKKVNED1GJ237642 | 1GKKVNED1GJ212384 | 1GKKVNED1GJ261763; 1GKKVNED1GJ278756; 1GKKVNED1GJ258961 | 1GKKVNED1GJ285111 | 1GKKVNED1GJ258376 | 1GKKVNED1GJ294021; 1GKKVNED1GJ278708 | 1GKKVNED1GJ267403; 1GKKVNED1GJ286789 | 1GKKVNED1GJ279177; 1GKKVNED1GJ204043 | 1GKKVNED1GJ228908; 1GKKVNED1GJ281981; 1GKKVNED1GJ284072 | 1GKKVNED1GJ295198 | 1GKKVNED1GJ232716 | 1GKKVNED1GJ285061 | 1GKKVNED1GJ263416 | 1GKKVNED1GJ281429

1GKKVNED1GJ253730 | 1GKKVNED1GJ215625

1GKKVNED1GJ293774; 1GKKVNED1GJ205631; 1GKKVNED1GJ221652 | 1GKKVNED1GJ265036 | 1GKKVNED1GJ262833 | 1GKKVNED1GJ243747; 1GKKVNED1GJ294472 | 1GKKVNED1GJ288851 | 1GKKVNED1GJ265831 | 1GKKVNED1GJ205614 | 1GKKVNED1GJ207203; 1GKKVNED1GJ291362

1GKKVNED1GJ267207; 1GKKVNED1GJ229170; 1GKKVNED1GJ294097; 1GKKVNED1GJ234305; 1GKKVNED1GJ291667 | 1GKKVNED1GJ286744

1GKKVNED1GJ279194 | 1GKKVNED1GJ211994; 1GKKVNED1GJ279079 | 1GKKVNED1GJ233168 | 1GKKVNED1GJ205130 | 1GKKVNED1GJ215902

1GKKVNED1GJ277459 | 1GKKVNED1GJ211011; 1GKKVNED1GJ281821; 1GKKVNED1GJ246812; 1GKKVNED1GJ208934 | 1GKKVNED1GJ299560 | 1GKKVNED1GJ214989 | 1GKKVNED1GJ239200 | 1GKKVNED1GJ265893; 1GKKVNED1GJ266624 | 1GKKVNED1GJ229492 | 1GKKVNED1GJ234160; 1GKKVNED1GJ241092; 1GKKVNED1GJ292155; 1GKKVNED1GJ229508; 1GKKVNED1GJ298280 | 1GKKVNED1GJ239486 | 1GKKVNED1GJ239942 | 1GKKVNED1GJ229931 | 1GKKVNED1GJ237916 | 1GKKVNED1GJ234014 | 1GKKVNED1GJ283343; 1GKKVNED1GJ283892; 1GKKVNED1GJ228651 | 1GKKVNED1GJ223935 | 1GKKVNED1GJ277798 | 1GKKVNED1GJ290924 | 1GKKVNED1GJ201708 | 1GKKVNED1GJ275081 | 1GKKVNED1GJ250553 | 1GKKVNED1GJ264629 | 1GKKVNED1GJ268325; 1GKKVNED1GJ202955 | 1GKKVNED1GJ210621 | 1GKKVNED1GJ253601 | 1GKKVNED1GJ205953; 1GKKVNED1GJ264615 | 1GKKVNED1GJ231999; 1GKKVNED1GJ238256

1GKKVNED1GJ230691 | 1GKKVNED1GJ252223 | 1GKKVNED1GJ215396 | 1GKKVNED1GJ213311; 1GKKVNED1GJ249435 | 1GKKVNED1GJ294651; 1GKKVNED1GJ210537 | 1GKKVNED1GJ248849 | 1GKKVNED1GJ255543; 1GKKVNED1GJ245627 | 1GKKVNED1GJ242906 | 1GKKVNED1GJ212854; 1GKKVNED1GJ291295 | 1GKKVNED1GJ235857 | 1GKKVNED1GJ274237 | 1GKKVNED1GJ239665; 1GKKVNED1GJ270723 | 1GKKVNED1GJ239522

1GKKVNED1GJ287604; 1GKKVNED1GJ205760 | 1GKKVNED1GJ228679; 1GKKVNED1GJ283276 | 1GKKVNED1GJ254666

1GKKVNED1GJ218900 | 1GKKVNED1GJ222610

1GKKVNED1GJ255431 | 1GKKVNED1GJ297887; 1GKKVNED1GJ257681; 1GKKVNED1GJ247507 | 1GKKVNED1GJ237334 | 1GKKVNED1GJ262072 | 1GKKVNED1GJ290258 | 1GKKVNED1GJ284055 | 1GKKVNED1GJ273847 | 1GKKVNED1GJ205452; 1GKKVNED1GJ238709 | 1GKKVNED1GJ225796 | 1GKKVNED1GJ287182; 1GKKVNED1GJ228729; 1GKKVNED1GJ251265 | 1GKKVNED1GJ255624 | 1GKKVNED1GJ298117 | 1GKKVNED1GJ241853 | 1GKKVNED1GJ216709 | 1GKKVNED1GJ267546 | 1GKKVNED1GJ292768 | 1GKKVNED1GJ261617; 1GKKVNED1GJ267949; 1GKKVNED1GJ237396

1GKKVNED1GJ204267 | 1GKKVNED1GJ209694; 1GKKVNED1GJ205175 | 1GKKVNED1GJ213230 | 1GKKVNED1GJ204804 | 1GKKVNED1GJ201675; 1GKKVNED1GJ238791 | 1GKKVNED1GJ244588 | 1GKKVNED1GJ265649 | 1GKKVNED1GJ286484 | 1GKKVNED1GJ257972 | 1GKKVNED1GJ268745 | 1GKKVNED1GJ227175 | 1GKKVNED1GJ235602; 1GKKVNED1GJ244851; 1GKKVNED1GJ214118 | 1GKKVNED1GJ214412 | 1GKKVNED1GJ230965; 1GKKVNED1GJ201157

1GKKVNED1GJ200607 | 1GKKVNED1GJ220355; 1GKKVNED1GJ284461; 1GKKVNED1GJ238077 | 1GKKVNED1GJ233980 | 1GKKVNED1GJ218461 | 1GKKVNED1GJ272794

1GKKVNED1GJ283262; 1GKKVNED1GJ295637 | 1GKKVNED1GJ259303; 1GKKVNED1GJ230089 | 1GKKVNED1GJ200283; 1GKKVNED1GJ200185; 1GKKVNED1GJ266753; 1GKKVNED1GJ299736 | 1GKKVNED1GJ258300 | 1GKKVNED1GJ291037 | 1GKKVNED1GJ254912 | 1GKKVNED1GJ210683 | 1GKKVNED1GJ225538 | 1GKKVNED1GJ242923; 1GKKVNED1GJ269944 | 1GKKVNED1GJ290681 | 1GKKVNED1GJ238273 | 1GKKVNED1GJ256644 | 1GKKVNED1GJ213079; 1GKKVNED1GJ250908

1GKKVNED1GJ273394 | 1GKKVNED1GJ297792

1GKKVNED1GJ287960 | 1GKKVNED1GJ263271 | 1GKKVNED1GJ234546 | 1GKKVNED1GJ218931; 1GKKVNED1GJ267014; 1GKKVNED1GJ235485 | 1GKKVNED1GJ200297 | 1GKKVNED1GJ297338; 1GKKVNED1GJ219898 | 1GKKVNED1GJ276697

1GKKVNED1GJ226060; 1GKKVNED1GJ225927

1GKKVNED1GJ238371 | 1GKKVNED1GJ216094 | 1GKKVNED1GJ227483 | 1GKKVNED1GJ241741 | 1GKKVNED1GJ262699 | 1GKKVNED1GJ219321 | 1GKKVNED1GJ216659 | 1GKKVNED1GJ237494 | 1GKKVNED1GJ293290; 1GKKVNED1GJ206438 | 1GKKVNED1GJ275386 | 1GKKVNED1GJ255896; 1GKKVNED1GJ250830 | 1GKKVNED1GJ250035 | 1GKKVNED1GJ261844 | 1GKKVNED1GJ296545 | 1GKKVNED1GJ210201 | 1GKKVNED1GJ220789 | 1GKKVNED1GJ289045 | 1GKKVNED1GJ228536 | 1GKKVNED1GJ276179; 1GKKVNED1GJ220565; 1GKKVNED1GJ257664; 1GKKVNED1GJ279101

1GKKVNED1GJ237172

1GKKVNED1GJ218833 | 1GKKVNED1GJ245031; 1GKKVNED1GJ275789; 1GKKVNED1GJ290602; 1GKKVNED1GJ286663

1GKKVNED1GJ277431 | 1GKKVNED1GJ211266; 1GKKVNED1GJ292852 | 1GKKVNED1GJ238922; 1GKKVNED1GJ290647 | 1GKKVNED1GJ231856; 1GKKVNED1GJ246843; 1GKKVNED1GJ260760 | 1GKKVNED1GJ238127; 1GKKVNED1GJ231940 | 1GKKVNED1GJ240928; 1GKKVNED1GJ226446; 1GKKVNED1GJ282533 | 1GKKVNED1GJ293984; 1GKKVNED1GJ219805 | 1GKKVNED1GJ212627 | 1GKKVNED1GJ260967; 1GKKVNED1GJ250388 | 1GKKVNED1GJ203362 | 1GKKVNED1GJ281611; 1GKKVNED1GJ266798; 1GKKVNED1GJ233137 | 1GKKVNED1GJ243618 | 1GKKVNED1GJ276554; 1GKKVNED1GJ211882 | 1GKKVNED1GJ217343 | 1GKKVNED1GJ258877 | 1GKKVNED1GJ224227; 1GKKVNED1GJ227905; 1GKKVNED1GJ243036 | 1GKKVNED1GJ252464 | 1GKKVNED1GJ254778; 1GKKVNED1GJ209405; 1GKKVNED1GJ294181 | 1GKKVNED1GJ255767 | 1GKKVNED1GJ239018 | 1GKKVNED1GJ259673 | 1GKKVNED1GJ291832; 1GKKVNED1GJ226544; 1GKKVNED1GJ279325; 1GKKVNED1GJ271676 | 1GKKVNED1GJ231582; 1GKKVNED1GJ297422 | 1GKKVNED1GJ237253 | 1GKKVNED1GJ207735 | 1GKKVNED1GJ283083 | 1GKKVNED1GJ275209 | 1GKKVNED1GJ278255; 1GKKVNED1GJ275498 | 1GKKVNED1GJ240508; 1GKKVNED1GJ269197

1GKKVNED1GJ290874 | 1GKKVNED1GJ202096 | 1GKKVNED1GJ286596 | 1GKKVNED1GJ297579; 1GKKVNED1GJ212871 | 1GKKVNED1GJ207766; 1GKKVNED1GJ293127; 1GKKVNED1GJ202342; 1GKKVNED1GJ252528 | 1GKKVNED1GJ273301 | 1GKKVNED1GJ295556 | 1GKKVNED1GJ259916; 1GKKVNED1GJ213289 | 1GKKVNED1GJ270348; 1GKKVNED1GJ292026 | 1GKKVNED1GJ215835 | 1GKKVNED1GJ200249

1GKKVNED1GJ214488; 1GKKVNED1GJ205323 | 1GKKVNED1GJ270365; 1GKKVNED1GJ246454 | 1GKKVNED1GJ280118 | 1GKKVNED1GJ210764 | 1GKKVNED1GJ221814; 1GKKVNED1GJ269216 | 1GKKVNED1GJ201224 | 1GKKVNED1GJ293919 | 1GKKVNED1GJ291961 | 1GKKVNED1GJ269880 | 1GKKVNED1GJ218010 | 1GKKVNED1GJ250262; 1GKKVNED1GJ241304 | 1GKKVNED1GJ250438 | 1GKKVNED1GJ233557 | 1GKKVNED1GJ274433; 1GKKVNED1GJ293838 | 1GKKVNED1GJ201420 | 1GKKVNED1GJ218587

1GKKVNED1GJ268759 | 1GKKVNED1GJ235289; 1GKKVNED1GJ295900 | 1GKKVNED1GJ212773 | 1GKKVNED1GJ249886; 1GKKVNED1GJ224163 | 1GKKVNED1GJ205855 | 1GKKVNED1GJ251394; 1GKKVNED1GJ233459 | 1GKKVNED1GJ284038 | 1GKKVNED1GJ299414; 1GKKVNED1GJ280040; 1GKKVNED1GJ237382; 1GKKVNED1GJ221649; 1GKKVNED1GJ219612 | 1GKKVNED1GJ282404 | 1GKKVNED1GJ207184 | 1GKKVNED1GJ267420; 1GKKVNED1GJ260273 | 1GKKVNED1GJ296223 | 1GKKVNED1GJ227144

1GKKVNED1GJ224874; 1GKKVNED1GJ256319 | 1GKKVNED1GJ270088 | 1GKKVNED1GJ262797 | 1GKKVNED1GJ265814 | 1GKKVNED1GJ234031 | 1GKKVNED1GJ292009

1GKKVNED1GJ296870 | 1GKKVNED1GJ214961

1GKKVNED1GJ259463 | 1GKKVNED1GJ247426 | 1GKKVNED1GJ298098 | 1GKKVNED1GJ261309

1GKKVNED1GJ233302 | 1GKKVNED1GJ294083 | 1GKKVNED1GJ222798 | 1GKKVNED1GJ212336; 1GKKVNED1GJ201790 | 1GKKVNED1GJ216788 | 1GKKVNED1GJ207458 | 1GKKVNED1GJ254473; 1GKKVNED1GJ228052 | 1GKKVNED1GJ260936 | 1GKKVNED1GJ235809 | 1GKKVNED1GJ280197 | 1GKKVNED1GJ270155; 1GKKVNED1GJ266638 | 1GKKVNED1GJ248138 | 1GKKVNED1GJ246776 | 1GKKVNED1GJ274352 | 1GKKVNED1GJ204737; 1GKKVNED1GJ253596 | 1GKKVNED1GJ213227 | 1GKKVNED1GJ225880 | 1GKKVNED1GJ218413; 1GKKVNED1GJ270916 | 1GKKVNED1GJ208335 | 1GKKVNED1GJ246549 | 1GKKVNED1GJ284721 | 1GKKVNED1GJ213583 | 1GKKVNED1GJ285044; 1GKKVNED1GJ289689 | 1GKKVNED1GJ265280; 1GKKVNED1GJ233896 | 1GKKVNED1GJ253873 | 1GKKVNED1GJ238550; 1GKKVNED1GJ231176 | 1GKKVNED1GJ297551; 1GKKVNED1GJ283293 | 1GKKVNED1GJ204513 | 1GKKVNED1GJ274500 | 1GKKVNED1GJ257731 | 1GKKVNED1GJ226821

1GKKVNED1GJ298490 | 1GKKVNED1GJ260211; 1GKKVNED1GJ234742 | 1GKKVNED1GJ271483; 1GKKVNED1GJ236023 | 1GKKVNED1GJ274268; 1GKKVNED1GJ281169 | 1GKKVNED1GJ291992 | 1GKKVNED1GJ281625 | 1GKKVNED1GJ282564; 1GKKVNED1GJ229251; 1GKKVNED1GJ277297 | 1GKKVNED1GJ277056 | 1GKKVNED1GJ285321; 1GKKVNED1GJ296982 | 1GKKVNED1GJ247264; 1GKKVNED1GJ234076 | 1GKKVNED1GJ243702 | 1GKKVNED1GJ232053; 1GKKVNED1GJ260080 | 1GKKVNED1GJ235678; 1GKKVNED1GJ230030 | 1GKKVNED1GJ214846 | 1GKKVNED1GJ274397 | 1GKKVNED1GJ277445; 1GKKVNED1GJ219190; 1GKKVNED1GJ258992; 1GKKVNED1GJ249225 | 1GKKVNED1GJ248320

1GKKVNED1GJ298750 | 1GKKVNED1GJ203118 | 1GKKVNED1GJ273556 | 1GKKVNED1GJ212451

1GKKVNED1GJ270592; 1GKKVNED1GJ274688 | 1GKKVNED1GJ235499 | 1GKKVNED1GJ298828; 1GKKVNED1GJ260452; 1GKKVNED1GJ295976 | 1GKKVNED1GJ231694 | 1GKKVNED1GJ247331; 1GKKVNED1GJ280488; 1GKKVNED1GJ203586 | 1GKKVNED1GJ223336 | 1GKKVNED1GJ292947; 1GKKVNED1GJ219089 | 1GKKVNED1GJ206908 | 1GKKVNED1GJ225782; 1GKKVNED1GJ200719; 1GKKVNED1GJ290325

1GKKVNED1GJ212420 | 1GKKVNED1GJ286274 | 1GKKVNED1GJ265201

1GKKVNED1GJ237785

1GKKVNED1GJ256899 | 1GKKVNED1GJ268096

1GKKVNED1GJ206066

1GKKVNED1GJ283052 | 1GKKVNED1GJ264517; 1GKKVNED1GJ215818 | 1GKKVNED1GJ275212 | 1GKKVNED1GJ266641

1GKKVNED1GJ256532; 1GKKVNED1GJ206567 | 1GKKVNED1GJ299249 | 1GKKVNED1GJ240217; 1GKKVNED1GJ277638 | 1GKKVNED1GJ248981; 1GKKVNED1GJ273041 | 1GKKVNED1GJ254165 | 1GKKVNED1GJ282614 | 1GKKVNED1GJ234403; 1GKKVNED1GJ208254 | 1GKKVNED1GJ212823 | 1GKKVNED1GJ289451; 1GKKVNED1GJ209100; 1GKKVNED1GJ235017; 1GKKVNED1GJ214149 | 1GKKVNED1GJ220758 | 1GKKVNED1GJ280362 | 1GKKVNED1GJ291457 | 1GKKVNED1GJ274724; 1GKKVNED1GJ236720 | 1GKKVNED1GJ236006 | 1GKKVNED1GJ291331 | 1GKKVNED1GJ219240

1GKKVNED1GJ209842 | 1GKKVNED1GJ211557; 1GKKVNED1GJ266509

1GKKVNED1GJ279633

1GKKVNED1GJ235731 | 1GKKVNED1GJ206018 | 1GKKVNED1GJ295167 | 1GKKVNED1GJ259026

1GKKVNED1GJ207119

1GKKVNED1GJ259785 | 1GKKVNED1GJ241352; 1GKKVNED1GJ222297 | 1GKKVNED1GJ273170 | 1GKKVNED1GJ283116 | 1GKKVNED1GJ258202 | 1GKKVNED1GJ221084 | 1GKKVNED1GJ216287 | 1GKKVNED1GJ223773 | 1GKKVNED1GJ289210

1GKKVNED1GJ230352

1GKKVNED1GJ203538; 1GKKVNED1GJ294343 | 1GKKVNED1GJ241948 | 1GKKVNED1GJ211252 | 1GKKVNED1GJ202857 | 1GKKVNED1GJ224969; 1GKKVNED1GJ291815

1GKKVNED1GJ275968

1GKKVNED1GJ285335 | 1GKKVNED1GJ231663 | 1GKKVNED1GJ240749 | 1GKKVNED1GJ205225 | 1GKKVNED1GJ257356 | 1GKKVNED1GJ202258 | 1GKKVNED1GJ224504 | 1GKKVNED1GJ238189; 1GKKVNED1GJ244476 | 1GKKVNED1GJ201773 | 1GKKVNED1GJ256711 | 1GKKVNED1GJ219836 | 1GKKVNED1GJ261987; 1GKKVNED1GJ280054; 1GKKVNED1GJ239729 | 1GKKVNED1GJ251508; 1GKKVNED1GJ213468

1GKKVNED1GJ272939

1GKKVNED1GJ239679; 1GKKVNED1GJ238211; 1GKKVNED1GJ254618 | 1GKKVNED1GJ265618; 1GKKVNED1GJ264257 | 1GKKVNED1GJ212644 | 1GKKVNED1GJ282158; 1GKKVNED1GJ255249 | 1GKKVNED1GJ246826; 1GKKVNED1GJ291488; 1GKKVNED1GJ235891 | 1GKKVNED1GJ240427 | 1GKKVNED1GJ270169; 1GKKVNED1GJ265019 | 1GKKVNED1GJ278384 | 1GKKVNED1GJ258720 | 1GKKVNED1GJ269023 | 1GKKVNED1GJ229234 | 1GKKVNED1GJ215236; 1GKKVNED1GJ212109; 1GKKVNED1GJ289756; 1GKKVNED1GJ236474; 1GKKVNED1GJ267630; 1GKKVNED1GJ275520 | 1GKKVNED1GJ252643; 1GKKVNED1GJ237379; 1GKKVNED1GJ200784; 1GKKVNED1GJ257518 | 1GKKVNED1GJ295816 | 1GKKVNED1GJ285870 | 1GKKVNED1GJ209811 | 1GKKVNED1GJ274593 | 1GKKVNED1GJ250178 | 1GKKVNED1GJ235759; 1GKKVNED1GJ241996; 1GKKVNED1GJ248415

1GKKVNED1GJ232974 | 1GKKVNED1GJ251699; 1GKKVNED1GJ230481 | 1GKKVNED1GJ250505; 1GKKVNED1GJ273329

1GKKVNED1GJ207606; 1GKKVNED1GJ268132 | 1GKKVNED1GJ269247 | 1GKKVNED1GJ298859; 1GKKVNED1GJ299025; 1GKKVNED1GJ281933 | 1GKKVNED1GJ284699 | 1GKKVNED1GJ221571 | 1GKKVNED1GJ299641 | 1GKKVNED1GJ233297; 1GKKVNED1GJ222008 | 1GKKVNED1GJ260502 | 1GKKVNED1GJ214880; 1GKKVNED1GJ274495; 1GKKVNED1GJ252979; 1GKKVNED1GJ208688 | 1GKKVNED1GJ230870; 1GKKVNED1GJ217830 | 1GKKVNED1GJ257048; 1GKKVNED1GJ280619; 1GKKVNED1GJ221506; 1GKKVNED1GJ262850; 1GKKVNED1GJ240346; 1GKKVNED1GJ243960

1GKKVNED1GJ237950 | 1GKKVNED1GJ286422 | 1GKKVNED1GJ246308 | 1GKKVNED1GJ269846

1GKKVNED1GJ273217 | 1GKKVNED1GJ203751; 1GKKVNED1GJ257583 | 1GKKVNED1GJ276991 | 1GKKVNED1GJ276280

1GKKVNED1GJ269720 | 1GKKVNED1GJ246860 | 1GKKVNED1GJ286128 | 1GKKVNED1GJ250925 | 1GKKVNED1GJ217696 | 1GKKVNED1GJ237723 | 1GKKVNED1GJ286212

1GKKVNED1GJ265747 | 1GKKVNED1GJ265182; 1GKKVNED1GJ243487 | 1GKKVNED1GJ238595 | 1GKKVNED1GJ258104; 1GKKVNED1GJ219657 | 1GKKVNED1GJ260371 | 1GKKVNED1GJ291023 | 1GKKVNED1GJ218184 | 1GKKVNED1GJ235051 | 1GKKVNED1GJ264551; 1GKKVNED1GJ231632

1GKKVNED1GJ247975; 1GKKVNED1GJ207704

1GKKVNED1GJ230674; 1GKKVNED1GJ295699; 1GKKVNED1GJ216550; 1GKKVNED1GJ224695 | 1GKKVNED1GJ220405 | 1GKKVNED1GJ296240; 1GKKVNED1GJ216354 | 1GKKVNED1GJ246003 | 1GKKVNED1GJ298781 | 1GKKVNED1GJ224213; 1GKKVNED1GJ259852; 1GKKVNED1GJ270852; 1GKKVNED1GJ202440; 1GKKVNED1GJ275159 | 1GKKVNED1GJ284945 | 1GKKVNED1GJ295346 | 1GKKVNED1GJ273699 | 1GKKVNED1GJ204382 | 1GKKVNED1GJ291099; 1GKKVNED1GJ262279; 1GKKVNED1GJ200171 | 1GKKVNED1GJ211526 | 1GKKVNED1GJ284587 | 1GKKVNED1GJ299977; 1GKKVNED1GJ204916 | 1GKKVNED1GJ238578 | 1GKKVNED1GJ235728 | 1GKKVNED1GJ279695 | 1GKKVNED1GJ264310; 1GKKVNED1GJ288462 | 1GKKVNED1GJ288543; 1GKKVNED1GJ271600 | 1GKKVNED1GJ266610 | 1GKKVNED1GJ236541 | 1GKKVNED1GJ264100 | 1GKKVNED1GJ241111 | 1GKKVNED1GJ239536

1GKKVNED1GJ234465 | 1GKKVNED1GJ272648 | 1GKKVNED1GJ210831 | 1GKKVNED1GJ283875 | 1GKKVNED1GJ293595; 1GKKVNED1GJ277574 | 1GKKVNED1GJ280099 | 1GKKVNED1GJ241934 | 1GKKVNED1GJ296044 | 1GKKVNED1GJ290969 | 1GKKVNED1GJ223854; 1GKKVNED1GJ212031; 1GKKVNED1GJ240878; 1GKKVNED1GJ229914; 1GKKVNED1GJ227869 | 1GKKVNED1GJ252917 | 1GKKVNED1GJ244493

1GKKVNED1GJ226429 | 1GKKVNED1GJ297503 | 1GKKVNED1GJ217570 | 1GKKVNED1GJ289529; 1GKKVNED1GJ216368; 1GKKVNED1GJ236507; 1GKKVNED1GJ276943 | 1GKKVNED1GJ275274 | 1GKKVNED1GJ237351 | 1GKKVNED1GJ297694 | 1GKKVNED1GJ238306; 1GKKVNED1GJ233509

1GKKVNED1GJ251122; 1GKKVNED1GJ276988

1GKKVNED1GJ236961 | 1GKKVNED1GJ201904; 1GKKVNED1GJ299722; 1GKKVNED1GJ239195; 1GKKVNED1GJ245188; 1GKKVNED1GJ240587 | 1GKKVNED1GJ221117; 1GKKVNED1GJ290907; 1GKKVNED1GJ246437 | 1GKKVNED1GJ266848 | 1GKKVNED1GJ277414 | 1GKKVNED1GJ297064; 1GKKVNED1GJ226933; 1GKKVNED1GJ260774 | 1GKKVNED1GJ219884 | 1GKKVNED1GJ228195; 1GKKVNED1GJ271273 | 1GKKVNED1GJ230433 | 1GKKVNED1GJ210747 | 1GKKVNED1GJ262377 | 1GKKVNED1GJ232148; 1GKKVNED1GJ229430; 1GKKVNED1GJ268342 | 1GKKVNED1GJ273864 | 1GKKVNED1GJ209212; 1GKKVNED1GJ259107 | 1GKKVNED1GJ260144; 1GKKVNED1GJ256692 | 1GKKVNED1GJ270883; 1GKKVNED1GJ265828 | 1GKKVNED1GJ216547 | 1GKKVNED1GJ204348 | 1GKKVNED1GJ229279; 1GKKVNED1GJ293399 | 1GKKVNED1GJ204608

1GKKVNED1GJ265506 | 1GKKVNED1GJ298814 | 1GKKVNED1GJ263013 | 1GKKVNED1GJ211834; 1GKKVNED1GJ249077 | 1GKKVNED1GJ221392 | 1GKKVNED1GJ293404; 1GKKVNED1GJ246888

1GKKVNED1GJ244364; 1GKKVNED1GJ273850 | 1GKKVNED1GJ200431; 1GKKVNED1GJ243764

1GKKVNED1GJ266333; 1GKKVNED1GJ273248

1GKKVNED1GJ292866 | 1GKKVNED1GJ206388; 1GKKVNED1GJ209985 | 1GKKVNED1GJ276134 | 1GKKVNED1GJ249483 | 1GKKVNED1GJ263285 | 1GKKVNED1GJ203166; 1GKKVNED1GJ274173; 1GKKVNED1GJ263786; 1GKKVNED1GJ251587 | 1GKKVNED1GJ202843 | 1GKKVNED1GJ270656 | 1GKKVNED1GJ265487 | 1GKKVNED1GJ289854; 1GKKVNED1GJ272522 | 1GKKVNED1GJ214202 | 1GKKVNED1GJ252366; 1GKKVNED1GJ292897 | 1GKKVNED1GJ276344 | 1GKKVNED1GJ253338 | 1GKKVNED1GJ243344

1GKKVNED1GJ223658 | 1GKKVNED1GJ291118 | 1GKKVNED1GJ208156 | 1GKKVNED1GJ270849; 1GKKVNED1GJ242324 | 1GKKVNED1GJ271368 | 1GKKVNED1GJ266347

1GKKVNED1GJ275694 | 1GKKVNED1GJ255350 | 1GKKVNED1GJ205113 | 1GKKVNED1GJ272360 | 1GKKVNED1GJ232215 | 1GKKVNED1GJ295475 | 1GKKVNED1GJ273380; 1GKKVNED1GJ281544 | 1GKKVNED1GJ237138 | 1GKKVNED1GJ294178 | 1GKKVNED1GJ226625 | 1GKKVNED1GJ218167 | 1GKKVNED1GJ227788; 1GKKVNED1GJ281026 | 1GKKVNED1GJ222459 | 1GKKVNED1GJ219576 | 1GKKVNED1GJ213406 | 1GKKVNED1GJ293435; 1GKKVNED1GJ235177 | 1GKKVNED1GJ295931 | 1GKKVNED1GJ266137

1GKKVNED1GJ281530 | 1GKKVNED1GJ248060 | 1GKKVNED1GJ272309 | 1GKKVNED1GJ206102 | 1GKKVNED1GJ257938 | 1GKKVNED1GJ217424

1GKKVNED1GJ247412; 1GKKVNED1GJ253078; 1GKKVNED1GJ236927; 1GKKVNED1GJ229959 | 1GKKVNED1GJ267398; 1GKKVNED1GJ250648; 1GKKVNED1GJ280815 | 1GKKVNED1GJ268843 | 1GKKVNED1GJ204477 | 1GKKVNED1GJ216998 | 1GKKVNED1GJ243599 | 1GKKVNED1GJ245692; 1GKKVNED1GJ253937 | 1GKKVNED1GJ215348 | 1GKKVNED1GJ238516; 1GKKVNED1GJ218136; 1GKKVNED1GJ245353 | 1GKKVNED1GJ204706 | 1GKKVNED1GJ252304; 1GKKVNED1GJ292205; 1GKKVNED1GJ292415 | 1GKKVNED1GJ233784 | 1GKKVNED1GJ240444; 1GKKVNED1GJ222896 | 1GKKVNED1GJ266039 | 1GKKVNED1GJ266171

1GKKVNED1GJ226138 | 1GKKVNED1GJ245367; 1GKKVNED1GJ235020 | 1GKKVNED1GJ215429 | 1GKKVNED1GJ280877; 1GKKVNED1GJ220694 | 1GKKVNED1GJ226656 | 1GKKVNED1GJ287425 | 1GKKVNED1GJ237883 | 1GKKVNED1GJ227659 | 1GKKVNED1GJ283049 | 1GKKVNED1GJ204754; 1GKKVNED1GJ260712 | 1GKKVNED1GJ291507 | 1GKKVNED1GJ225832 | 1GKKVNED1GJ258359 | 1GKKVNED1GJ270737; 1GKKVNED1GJ245529 | 1GKKVNED1GJ253341 | 1GKKVNED1GJ271824 | 1GKKVNED1GJ286954; 1GKKVNED1GJ286159

1GKKVNED1GJ231467 | 1GKKVNED1GJ242050 | 1GKKVNED1GJ290941 | 1GKKVNED1GJ205595; 1GKKVNED1GJ255185 | 1GKKVNED1GJ272858; 1GKKVNED1GJ221974; 1GKKVNED1GJ209856 | 1GKKVNED1GJ241402; 1GKKVNED1GJ272889; 1GKKVNED1GJ214992 | 1GKKVNED1GJ253890 | 1GKKVNED1GJ211879; 1GKKVNED1GJ211154 | 1GKKVNED1GJ298313; 1GKKVNED1GJ213485; 1GKKVNED1GJ291877; 1GKKVNED1GJ284993; 1GKKVNED1GJ275887; 1GKKVNED1GJ269314; 1GKKVNED1GJ240086 | 1GKKVNED1GJ237561 | 1GKKVNED1GJ246356

1GKKVNED1GJ220307 | 1GKKVNED1GJ262721 | 1GKKVNED1GJ206682 | 1GKKVNED1GJ247703 | 1GKKVNED1GJ200915 | 1GKKVNED1GJ217035 | 1GKKVNED1GJ221036 | 1GKKVNED1GJ269829; 1GKKVNED1GJ202163; 1GKKVNED1GJ230657 | 1GKKVNED1GJ222347; 1GKKVNED1GJ222784 | 1GKKVNED1GJ212174 | 1GKKVNED1GJ265294 | 1GKKVNED1GJ226589 | 1GKKVNED1GJ287280 | 1GKKVNED1GJ221862; 1GKKVNED1GJ217004; 1GKKVNED1GJ266736; 1GKKVNED1GJ283164 | 1GKKVNED1GJ244638 | 1GKKVNED1GJ269121

1GKKVNED1GJ298182 | 1GKKVNED1GJ258099; 1GKKVNED1GJ262654 | 1GKKVNED1GJ221988; 1GKKVNED1GJ269930

1GKKVNED1GJ228066; 1GKKVNED1GJ263769 | 1GKKVNED1GJ216046 | 1GKKVNED1GJ268793; 1GKKVNED1GJ287635

1GKKVNED1GJ297050; 1GKKVNED1GJ266543; 1GKKVNED1GJ271256; 1GKKVNED1GJ213566 | 1GKKVNED1GJ208965 | 1GKKVNED1GJ217732; 1GKKVNED1GJ243165 | 1GKKVNED1GJ278143 | 1GKKVNED1GJ270091; 1GKKVNED1GJ250875 | 1GKKVNED1GJ294701 | 1GKKVNED1GJ227791; 1GKKVNED1GJ224860; 1GKKVNED1GJ277493

1GKKVNED1GJ297520 | 1GKKVNED1GJ298795 | 1GKKVNED1GJ242162 | 1GKKVNED1GJ238547 | 1GKKVNED1GJ280751 | 1GKKVNED1GJ277137 | 1GKKVNED1GJ243540 | 1GKKVNED1GJ263139; 1GKKVNED1GJ229184; 1GKKVNED1GJ210439 | 1GKKVNED1GJ275372; 1GKKVNED1GJ285982 | 1GKKVNED1GJ297730 | 1GKKVNED1GJ236992; 1GKKVNED1GJ216130; 1GKKVNED1GJ227502 | 1GKKVNED1GJ272391; 1GKKVNED1GJ270818

1GKKVNED1GJ276876; 1GKKVNED1GJ254893 | 1GKKVNED1GJ296366; 1GKKVNED1GJ231825 | 1GKKVNED1GJ200896 | 1GKKVNED1GJ280801; 1GKKVNED1GJ252870 | 1GKKVNED1GJ201384; 1GKKVNED1GJ276747; 1GKKVNED1GJ201840 | 1GKKVNED1GJ256482 | 1GKKVNED1GJ280183 | 1GKKVNED1GJ299865 | 1GKKVNED1GJ295749 | 1GKKVNED1GJ259267; 1GKKVNED1GJ290616; 1GKKVNED1GJ209968 | 1GKKVNED1GJ294908 | 1GKKVNED1GJ219979 | 1GKKVNED1GJ234739; 1GKKVNED1GJ286937; 1GKKVNED1GJ292222 | 1GKKVNED1GJ216693; 1GKKVNED1GJ266767 | 1GKKVNED1GJ260693; 1GKKVNED1GJ201613; 1GKKVNED1GJ256353; 1GKKVNED1GJ245076 | 1GKKVNED1GJ296237 | 1GKKVNED1GJ293113 | 1GKKVNED1GJ264016; 1GKKVNED1GJ219111

1GKKVNED1GJ288624 | 1GKKVNED1GJ237818; 1GKKVNED1GJ226849 | 1GKKVNED1GJ229718; 1GKKVNED1GJ207296 | 1GKKVNED1GJ291541 | 1GKKVNED1GJ234384 | 1GKKVNED1GJ252285; 1GKKVNED1GJ229850; 1GKKVNED1GJ229640; 1GKKVNED1GJ237754 | 1GKKVNED1GJ252805; 1GKKVNED1GJ201952 | 1GKKVNED1GJ286792 | 1GKKVNED1GJ228519 | 1GKKVNED1GJ222834 | 1GKKVNED1GJ217486; 1GKKVNED1GJ286260 | 1GKKVNED1GJ261049; 1GKKVNED1GJ205693 | 1GKKVNED1GJ291734; 1GKKVNED1GJ229993 | 1GKKVNED1GJ244901; 1GKKVNED1GJ210585; 1GKKVNED1GJ214734; 1GKKVNED1GJ287585; 1GKKVNED1GJ276196; 1GKKVNED1GJ234630; 1GKKVNED1GJ203099 | 1GKKVNED1GJ260886; 1GKKVNED1GJ251752 | 1GKKVNED1GJ252478 | 1GKKVNED1GJ233865 | 1GKKVNED1GJ243652; 1GKKVNED1GJ218640; 1GKKVNED1GJ286257

1GKKVNED1GJ230206 | 1GKKVNED1GJ284914 | 1GKKVNED1GJ243778 | 1GKKVNED1GJ257955; 1GKKVNED1GJ200879 | 1GKKVNED1GJ285058 | 1GKKVNED1GJ252609; 1GKKVNED1GJ229895 | 1GKKVNED1GJ253825 | 1GKKVNED1GJ284122 | 1GKKVNED1GJ234093; 1GKKVNED1GJ230044; 1GKKVNED1GJ284900

1GKKVNED1GJ271466 | 1GKKVNED1GJ268535 | 1GKKVNED1GJ219982; 1GKKVNED1GJ229802 | 1GKKVNED1GJ272438; 1GKKVNED1GJ275453 | 1GKKVNED1GJ297940 | 1GKKVNED1GJ299056 | 1GKKVNED1GJ241691 | 1GKKVNED1GJ224809 | 1GKKVNED1GJ216242 | 1GKKVNED1GJ286534; 1GKKVNED1GJ269457 | 1GKKVNED1GJ267496; 1GKKVNED1GJ289921 | 1GKKVNED1GJ254649

1GKKVNED1GJ289837; 1GKKVNED1GJ286873; 1GKKVNED1GJ222431; 1GKKVNED1GJ235812 | 1GKKVNED1GJ286680; 1GKKVNED1GJ226883 | 1GKKVNED1GJ263464 | 1GKKVNED1GJ230304 | 1GKKVNED1GJ234918 | 1GKKVNED1GJ243585; 1GKKVNED1GJ218850; 1GKKVNED1GJ272164; 1GKKVNED1GJ252514 | 1GKKVNED1GJ289286 | 1GKKVNED1GJ223708 | 1GKKVNED1GJ247782 | 1GKKVNED1GJ201837; 1GKKVNED1GJ253517

1GKKVNED1GJ290051; 1GKKVNED1GJ239830 | 1GKKVNED1GJ256336; 1GKKVNED1GJ260290 | 1GKKVNED1GJ220713; 1GKKVNED1GJ204897 | 1GKKVNED1GJ286162; 1GKKVNED1GJ231324; 1GKKVNED1GJ215723 | 1GKKVNED1GJ215883 | 1GKKVNED1GJ203314; 1GKKVNED1GJ244543 | 1GKKVNED1GJ295587

1GKKVNED1GJ275565 | 1GKKVNED1GJ272553 | 1GKKVNED1GJ207220 | 1GKKVNED1GJ273251 | 1GKKVNED1GJ214409 | 1GKKVNED1GJ247619; 1GKKVNED1GJ213518; 1GKKVNED1GJ267224 | 1GKKVNED1GJ250049 | 1GKKVNED1GJ280989 | 1GKKVNED1GJ201059 | 1GKKVNED1GJ218802 | 1GKKVNED1GJ276487; 1GKKVNED1GJ237964 | 1GKKVNED1GJ262461; 1GKKVNED1GJ251167; 1GKKVNED1GJ237298 | 1GKKVNED1GJ257485 | 1GKKVNED1GJ284931 | 1GKKVNED1GJ260077

1GKKVNED1GJ227046 | 1GKKVNED1GJ264744 | 1GKKVNED1GJ236698; 1GKKVNED1GJ224065; 1GKKVNED1GJ288901 | 1GKKVNED1GJ299820 | 1GKKVNED1GJ237947; 1GKKVNED1GJ228441 | 1GKKVNED1GJ233204; 1GKKVNED1GJ219268; 1GKKVNED1GJ261780; 1GKKVNED1GJ232506; 1GKKVNED1GJ232456; 1GKKVNED1GJ264971 | 1GKKVNED1GJ238855; 1GKKVNED1GJ284704 | 1GKKVNED1GJ295234 | 1GKKVNED1GJ234532; 1GKKVNED1GJ248589 | 1GKKVNED1GJ260970; 1GKKVNED1GJ274965 | 1GKKVNED1GJ293869 | 1GKKVNED1GJ254697 | 1GKKVNED1GJ227743; 1GKKVNED1GJ282306 | 1GKKVNED1GJ204298; 1GKKVNED1GJ285562; 1GKKVNED1GJ285867 | 1GKKVNED1GJ220419 | 1GKKVNED1GJ238967 | 1GKKVNED1GJ283455; 1GKKVNED1GJ252299 | 1GKKVNED1GJ251878 | 1GKKVNED1GJ205872; 1GKKVNED1GJ278501 | 1GKKVNED1GJ293175 | 1GKKVNED1GJ253887; 1GKKVNED1GJ286064; 1GKKVNED1GJ291586 | 1GKKVNED1GJ247734 | 1GKKVNED1GJ288106; 1GKKVNED1GJ209579 | 1GKKVNED1GJ231078; 1GKKVNED1GJ210179 | 1GKKVNED1GJ245496 | 1GKKVNED1GJ205192 | 1GKKVNED1GJ231730 | 1GKKVNED1GJ278336; 1GKKVNED1GJ246390 | 1GKKVNED1GJ274304; 1GKKVNED1GJ278515; 1GKKVNED1GJ257535

1GKKVNED1GJ240573 | 1GKKVNED1GJ223224 | 1GKKVNED1GJ237902

1GKKVNED1GJ292172 | 1GKKVNED1GJ271404 | 1GKKVNED1GJ258166; 1GKKVNED1GJ263268; 1GKKVNED1GJ232649 | 1GKKVNED1GJ264548; 1GKKVNED1GJ260418 | 1GKKVNED1GJ264081; 1GKKVNED1GJ232893 | 1GKKVNED1GJ264176 | 1GKKVNED1GJ243201 | 1GKKVNED1GJ213308 | 1GKKVNED1GJ221618 | 1GKKVNED1GJ206357 | 1GKKVNED1GJ235034 | 1GKKVNED1GJ277283

1GKKVNED1GJ244039; 1GKKVNED1GJ223661 | 1GKKVNED1GJ275050 | 1GKKVNED1GJ223904; 1GKKVNED1GJ262153

1GKKVNED1GJ283598; 1GKKVNED1GJ295718; 1GKKVNED1GJ262783 | 1GKKVNED1GJ299171

1GKKVNED1GJ293693 | 1GKKVNED1GJ210103; 1GKKVNED1GJ250858

1GKKVNED1GJ253811; 1GKKVNED1GJ214975 | 1GKKVNED1GJ260595; 1GKKVNED1GJ233347 | 1GKKVNED1GJ208089 | 1GKKVNED1GJ291202; 1GKKVNED1GJ256613 | 1GKKVNED1GJ220646 | 1GKKVNED1GJ252948 | 1GKKVNED1GJ271659; 1GKKVNED1GJ239892 | 1GKKVNED1GJ238970 | 1GKKVNED1GJ283973 | 1GKKVNED1GJ223921 | 1GKKVNED1GJ201532 | 1GKKVNED1GJ211218; 1GKKVNED1GJ278983 | 1GKKVNED1GJ256191

1GKKVNED1GJ275436 | 1GKKVNED1GJ261584 | 1GKKVNED1GJ215043 | 1GKKVNED1GJ291720; 1GKKVNED1GJ258782 | 1GKKVNED1GJ292544 | 1GKKVNED1GJ244980; 1GKKVNED1GJ200638 | 1GKKVNED1GJ217763 | 1GKKVNED1GJ280247 | 1GKKVNED1GJ206472 | 1GKKVNED1GJ202082

1GKKVNED1GJ298747; 1GKKVNED1GJ271306 | 1GKKVNED1GJ230769; 1GKKVNED1GJ234577 | 1GKKVNED1GJ288221 | 1GKKVNED1GJ275422; 1GKKVNED1GJ219545 | 1GKKVNED1GJ205841 | 1GKKVNED1GJ241075 | 1GKKVNED1GJ256790; 1GKKVNED1GJ241013 | 1GKKVNED1GJ221229 | 1GKKVNED1GJ240136 | 1GKKVNED1GJ245451; 1GKKVNED1GJ223997 | 1GKKVNED1GJ285125; 1GKKVNED1GJ220923; 1GKKVNED1GJ272407

1GKKVNED1GJ255784; 1GKKVNED1GJ219741

1GKKVNED1GJ241755 | 1GKKVNED1GJ272567 | 1GKKVNED1GJ271435 | 1GKKVNED1GJ202115 | 1GKKVNED1GJ251797; 1GKKVNED1GJ251329; 1GKKVNED1GJ214958 | 1GKKVNED1GJ218539 | 1GKKVNED1GJ269085 | 1GKKVNED1GJ295895 | 1GKKVNED1GJ208271; 1GKKVNED1GJ257907 | 1GKKVNED1GJ282810 | 1GKKVNED1GJ242128

1GKKVNED1GJ298540; 1GKKVNED1GJ231808 | 1GKKVNED1GJ250486; 1GKKVNED1GJ215088; 1GKKVNED1GJ260726

1GKKVNED1GJ279597; 1GKKVNED1GJ280894 | 1GKKVNED1GJ294665; 1GKKVNED1GJ280295; 1GKKVNED1GJ225278 | 1GKKVNED1GJ225569 | 1GKKVNED1GJ266235; 1GKKVNED1GJ268499 | 1GKKVNED1GJ277896; 1GKKVNED1GJ200509; 1GKKVNED1GJ254926

1GKKVNED1GJ225586; 1GKKVNED1GJ259138 | 1GKKVNED1GJ281706 | 1GKKVNED1GJ206987 | 1GKKVNED1GJ274027 | 1GKKVNED1GJ289028 | 1GKKVNED1GJ244459; 1GKKVNED1GJ201062; 1GKKVNED1GJ288011; 1GKKVNED1GJ232103 | 1GKKVNED1GJ210859; 1GKKVNED1GJ223126; 1GKKVNED1GJ206844 | 1GKKVNED1GJ289563 | 1GKKVNED1GJ229072; 1GKKVNED1GJ297775; 1GKKVNED1GJ202048; 1GKKVNED1GJ257860 | 1GKKVNED1GJ285268 | 1GKKVNED1GJ268471 | 1GKKVNED1GJ243781 | 1GKKVNED1GJ225023; 1GKKVNED1GJ284718; 1GKKVNED1GJ208075 | 1GKKVNED1GJ245854; 1GKKVNED1GJ277560; 1GKKVNED1GJ250441 | 1GKKVNED1GJ227595

1GKKVNED1GJ201871 | 1GKKVNED1GJ287442 | 1GKKVNED1GJ254117 | 1GKKVNED1GJ289241; 1GKKVNED1GJ275890 | 1GKKVNED1GJ282192 | 1GKKVNED1GJ249211; 1GKKVNED1GJ232232; 1GKKVNED1GJ265876; 1GKKVNED1GJ293547 | 1GKKVNED1GJ297713; 1GKKVNED1GJ255087 | 1GKKVNED1GJ270382 | 1GKKVNED1GJ233820 | 1GKKVNED1GJ221196 | 1GKKVNED1GJ240959 | 1GKKVNED1GJ210277 | 1GKKVNED1GJ295850 | 1GKKVNED1GJ258636 | 1GKKVNED1GJ221375 | 1GKKVNED1GJ236135 | 1GKKVNED1GJ252335 | 1GKKVNED1GJ237205; 1GKKVNED1GJ265957 | 1GKKVNED1GJ286985 | 1GKKVNED1GJ299378 | 1GKKVNED1GJ284427 | 1GKKVNED1GJ279423; 1GKKVNED1GJ290695; 1GKKVNED1GJ239245; 1GKKVNED1GJ295122; 1GKKVNED1GJ252612 | 1GKKVNED1GJ245577 | 1GKKVNED1GJ244431

1GKKVNED1GJ216483; 1GKKVNED1GJ214605; 1GKKVNED1GJ212515 | 1GKKVNED1GJ234269 | 1GKKVNED1GJ222090 | 1GKKVNED1GJ268633; 1GKKVNED1GJ222056; 1GKKVNED1GJ230478 | 1GKKVNED1GJ245935 | 1GKKVNED1GJ291104 | 1GKKVNED1GJ221425 | 1GKKVNED1GJ207539 | 1GKKVNED1GJ265246

1GKKVNED1GJ293046 | 1GKKVNED1GJ214054

1GKKVNED1GJ244722 | 1GKKVNED1GJ226561 | 1GKKVNED1GJ290115 | 1GKKVNED1GJ272570 | 1GKKVNED1GJ261035

1GKKVNED1GJ268146 | 1GKKVNED1GJ219299; 1GKKVNED1GJ201983 | 1GKKVNED1GJ286338; 1GKKVNED1GJ276604 | 1GKKVNED1GJ263674; 1GKKVNED1GJ269183 | 1GKKVNED1GJ294486 | 1GKKVNED1GJ259110; 1GKKVNED1GJ264646 | 1GKKVNED1GJ268647 | 1GKKVNED1GJ266722 | 1GKKVNED1GJ229153; 1GKKVNED1GJ297582; 1GKKVNED1GJ281074 | 1GKKVNED1GJ260001; 1GKKVNED1GJ221277; 1GKKVNED1GJ211560 | 1GKKVNED1GJ220534; 1GKKVNED1GJ205905 | 1GKKVNED1GJ254957; 1GKKVNED1GJ263724; 1GKKVNED1GJ245837; 1GKKVNED1GJ251380 | 1GKKVNED1GJ201031 | 1GKKVNED1GJ255137; 1GKKVNED1GJ203734 | 1GKKVNED1GJ218279 | 1GKKVNED1GJ260368 | 1GKKVNED1GJ285514; 1GKKVNED1GJ215849; 1GKKVNED1GJ252626 | 1GKKVNED1GJ255994

1GKKVNED1GJ288252 | 1GKKVNED1GJ271144; 1GKKVNED1GJ210599 | 1GKKVNED1GJ250679 | 1GKKVNED1GJ215186; 1GKKVNED1GJ212322 | 1GKKVNED1GJ265540 | 1GKKVNED1GJ260404; 1GKKVNED1GJ240833; 1GKKVNED1GJ230237 | 1GKKVNED1GJ294262 | 1GKKVNED1GJ279955 | 1GKKVNED1GJ276246

1GKKVNED1GJ251413; 1GKKVNED1GJ277347 | 1GKKVNED1GJ200817; 1GKKVNED1GJ264386 | 1GKKVNED1GJ242212 | 1GKKVNED1GJ213258; 1GKKVNED1GJ202874 | 1GKKVNED1GJ283696; 1GKKVNED1GJ218914 | 1GKKVNED1GJ208724 | 1GKKVNED1GJ251847 | 1GKKVNED1GJ211607 | 1GKKVNED1GJ251895; 1GKKVNED1GJ238810 | 1GKKVNED1GJ209839 | 1GKKVNED1GJ233073; 1GKKVNED1GJ275307

1GKKVNED1GJ270933 | 1GKKVNED1GJ237690

1GKKVNED1GJ257759 | 1GKKVNED1GJ241674 | 1GKKVNED1GJ244378; 1GKKVNED1GJ259883; 1GKKVNED1GJ299042; 1GKKVNED1GJ281785 | 1GKKVNED1GJ223725 | 1GKKVNED1GJ229119

1GKKVNED1GJ208626 | 1GKKVNED1GJ299719 | 1GKKVNED1GJ206830 | 1GKKVNED1GJ267112 | 1GKKVNED1GJ239598 | 1GKKVNED1GJ264498 | 1GKKVNED1GJ255509 | 1GKKVNED1GJ292737 | 1GKKVNED1GJ263934 | 1GKKVNED1GJ292107 | 1GKKVNED1GJ249192 | 1GKKVNED1GJ258541 | 1GKKVNED1GJ236734

1GKKVNED1GJ237303 | 1GKKVNED1GJ228469 | 1GKKVNED1GJ242954 | 1GKKVNED1GJ295086 | 1GKKVNED1GJ229315; 1GKKVNED1GJ227404; 1GKKVNED1GJ259995 | 1GKKVNED1GJ250696 | 1GKKVNED1GJ249130 | 1GKKVNED1GJ211350; 1GKKVNED1GJ288087; 1GKKVNED1GJ227435 | 1GKKVNED1GJ286999; 1GKKVNED1GJ276800 | 1GKKVNED1GJ245739 | 1GKKVNED1GJ239763; 1GKKVNED1GJ271242; 1GKKVNED1GJ225801 | 1GKKVNED1GJ282435 | 1GKKVNED1GJ284590

1GKKVNED1GJ281284; 1GKKVNED1GJ201529 | 1GKKVNED1GJ236264

1GKKVNED1GJ271077 | 1GKKVNED1GJ267059 | 1GKKVNED1GJ286825

1GKKVNED1GJ271192; 1GKKVNED1GJ276330 | 1GKKVNED1GJ285478 | 1GKKVNED1GJ266607

1GKKVNED1GJ244316 | 1GKKVNED1GJ200543

1GKKVNED1GJ240895 | 1GKKVNED1GJ212353

1GKKVNED1GJ272701 | 1GKKVNED1GJ239584 | 1GKKVNED1GJ246194 | 1GKKVNED1GJ225443; 1GKKVNED1GJ257647; 1GKKVNED1GJ216421 | 1GKKVNED1GJ260998 | 1GKKVNED1GJ240735 | 1GKKVNED1GJ255817 | 1GKKVNED1GJ294164 | 1GKKVNED1GJ298411 | 1GKKVNED1GJ255283 | 1GKKVNED1GJ295492 | 1GKKVNED1GJ243277 | 1GKKVNED1GJ250942

1GKKVNED1GJ251332; 1GKKVNED1GJ203023 | 1GKKVNED1GJ281575; 1GKKVNED1GJ291345 | 1GKKVNED1GJ235745; 1GKKVNED1GJ217892 | 1GKKVNED1GJ262363 | 1GKKVNED1GJ244297 | 1GKKVNED1GJ213180 | 1GKKVNED1GJ244252 | 1GKKVNED1GJ224762; 1GKKVNED1GJ297954; 1GKKVNED1GJ254389 | 1GKKVNED1GJ201496; 1GKKVNED1GJ209128; 1GKKVNED1GJ220677 | 1GKKVNED1GJ209680 | 1GKKVNED1GJ218699 | 1GKKVNED1GJ231257 | 1GKKVNED1GJ291300; 1GKKVNED1GJ230058 | 1GKKVNED1GJ257633 | 1GKKVNED1GJ202485; 1GKKVNED1GJ231260

1GKKVNED1GJ248236 | 1GKKVNED1GJ275839; 1GKKVNED1GJ225104 | 1GKKVNED1GJ234983 | 1GKKVNED1GJ229122 | 1GKKVNED1GJ281396; 1GKKVNED1GJ278837

1GKKVNED1GJ269071 | 1GKKVNED1GJ270897

1GKKVNED1GJ208299; 1GKKVNED1GJ258510

1GKKVNED1GJ285643 | 1GKKVNED1GJ263187 | 1GKKVNED1GJ222848 | 1GKKVNED1GJ219965 | 1GKKVNED1GJ290504; 1GKKVNED1GJ281771 | 1GKKVNED1GJ239567 | 1GKKVNED1GJ237933 | 1GKKVNED1GJ249497 | 1GKKVNED1GJ286890 | 1GKKVNED1GJ296805 | 1GKKVNED1GJ298652 | 1GKKVNED1GJ209260 | 1GKKVNED1GJ253209; 1GKKVNED1GJ284783 | 1GKKVNED1GJ272634 | 1GKKVNED1GJ229945; 1GKKVNED1GJ203569; 1GKKVNED1GJ229654 | 1GKKVNED1GJ232568; 1GKKVNED1GJ283682 | 1GKKVNED1GJ250357; 1GKKVNED1GJ272696 | 1GKKVNED1GJ281883 | 1GKKVNED1GJ224048; 1GKKVNED1GJ261519; 1GKKVNED1GJ287070 | 1GKKVNED1GJ275663; 1GKKVNED1GJ249452; 1GKKVNED1GJ256935 | 1GKKVNED1GJ277722 | 1GKKVNED1GJ236510 | 1GKKVNED1GJ265442

1GKKVNED1GJ270611; 1GKKVNED1GJ258328

1GKKVNED1GJ212613 | 1GKKVNED1GJ271595 | 1GKKVNED1GJ298392 | 1GKKVNED1GJ238841 | 1GKKVNED1GJ226852 | 1GKKVNED1GJ290731; 1GKKVNED1GJ239696; 1GKKVNED1GJ220078 | 1GKKVNED1GJ203121; 1GKKVNED1GJ211090 | 1GKKVNED1GJ278904; 1GKKVNED1GJ291006; 1GKKVNED1GJ256112; 1GKKVNED1GJ258958; 1GKKVNED1GJ219853 | 1GKKVNED1GJ217178 | 1GKKVNED1GJ247541; 1GKKVNED1GJ217049; 1GKKVNED1GJ202308; 1GKKVNED1GJ293483 | 1GKKVNED1GJ231081; 1GKKVNED1GJ272987 | 1GKKVNED1GJ218363 | 1GKKVNED1GJ213471 | 1GKKVNED1GJ277395 | 1GKKVNED1GJ279891 | 1GKKVNED1GJ277980; 1GKKVNED1GJ273587 | 1GKKVNED1GJ266719 | 1GKKVNED1GJ246681 | 1GKKVNED1GJ209257 | 1GKKVNED1GJ213910 | 1GKKVNED1GJ295394 | 1GKKVNED1GJ253694 | 1GKKVNED1GJ276473 | 1GKKVNED1GJ262119 | 1GKKVNED1GJ270978; 1GKKVNED1GJ213776 | 1GKKVNED1GJ211915; 1GKKVNED1GJ206956 | 1GKKVNED1GJ216113; 1GKKVNED1GJ241822 | 1GKKVNED1GJ207332; 1GKKVNED1GJ263173 | 1GKKVNED1GJ280281 | 1GKKVNED1GJ275825; 1GKKVNED1GJ254103 | 1GKKVNED1GJ265179 | 1GKKVNED1GJ254148

1GKKVNED1GJ295539; 1GKKVNED1GJ206861 | 1GKKVNED1GJ282421; 1GKKVNED1GJ275727; 1GKKVNED1GJ214197 | 1GKKVNED1GJ270267; 1GKKVNED1GJ227256; 1GKKVNED1GJ290521 | 1GKKVNED1GJ295007 | 1GKKVNED1GJ277610 | 1GKKVNED1GJ277977 | 1GKKVNED1GJ211669; 1GKKVNED1GJ218055 | 1GKKVNED1GJ224454

1GKKVNED1GJ235910 | 1GKKVNED1GJ245868; 1GKKVNED1GJ271774 | 1GKKVNED1GJ240301 | 1GKKVNED1GJ231047 | 1GKKVNED1GJ294438 | 1GKKVNED1GJ245224; 1GKKVNED1GJ235163; 1GKKVNED1GJ294939 | 1GKKVNED1GJ274626 | 1GKKVNED1GJ256708 | 1GKKVNED1GJ276361 | 1GKKVNED1GJ275064

1GKKVNED1GJ258815 | 1GKKVNED1GJ217777 | 1GKKVNED1GJ212241; 1GKKVNED1GJ239911; 1GKKVNED1GJ242548; 1GKKVNED1GJ287991; 1GKKVNED1GJ243523 | 1GKKVNED1GJ200428; 1GKKVNED1GJ237141 | 1GKKVNED1GJ225054 | 1GKKVNED1GJ228584; 1GKKVNED1GJ232652

1GKKVNED1GJ245532 | 1GKKVNED1GJ250715 | 1GKKVNED1GJ295282 | 1GKKVNED1GJ280765 | 1GKKVNED1GJ250083 | 1GKKVNED1GJ261374 | 1GKKVNED1GJ242940; 1GKKVNED1GJ237673; 1GKKVNED1GJ296691; 1GKKVNED1GJ215608; 1GKKVNED1GJ237088 | 1GKKVNED1GJ245160 | 1GKKVNED1GJ246373 | 1GKKVNED1GJ278126; 1GKKVNED1GJ202180; 1GKKVNED1GJ269099 | 1GKKVNED1GJ256174 | 1GKKVNED1GJ285657; 1GKKVNED1GJ252237 | 1GKKVNED1GJ201112; 1GKKVNED1GJ268826; 1GKKVNED1GJ291328 | 1GKKVNED1GJ276912 | 1GKKVNED1GJ224311; 1GKKVNED1GJ288669 | 1GKKVNED1GJ239794; 1GKKVNED1GJ266834 | 1GKKVNED1GJ205807 | 1GKKVNED1GJ242520 | 1GKKVNED1GJ267109; 1GKKVNED1GJ224857

1GKKVNED1GJ255090 | 1GKKVNED1GJ212529; 1GKKVNED1GJ288722 | 1GKKVNED1GJ287022 | 1GKKVNED1GJ248351; 1GKKVNED1GJ222803 | 1GKKVNED1GJ286694 | 1GKKVNED1GJ259740; 1GKKVNED1GJ284329 | 1GKKVNED1GJ298294 | 1GKKVNED1GJ251184 | 1GKKVNED1GJ214815 | 1GKKVNED1GJ239956; 1GKKVNED1GJ215253; 1GKKVNED1GJ250133 | 1GKKVNED1GJ283374; 1GKKVNED1GJ219206 | 1GKKVNED1GJ231985; 1GKKVNED1GJ209890 | 1GKKVNED1GJ269927 | 1GKKVNED1GJ216273; 1GKKVNED1GJ242663; 1GKKVNED1GJ299607 | 1GKKVNED1GJ262847 | 1GKKVNED1GJ256143

1GKKVNED1GJ225863; 1GKKVNED1GJ203149; 1GKKVNED1GJ229962 | 1GKKVNED1GJ251539; 1GKKVNED1GJ297047 | 1GKKVNED1GJ248088

1GKKVNED1GJ224888 | 1GKKVNED1GJ257034 | 1GKKVNED1GJ288073

1GKKVNED1GJ252156 | 1GKKVNED1GJ264260; 1GKKVNED1GJ224521 | 1GKKVNED1GJ226415; 1GKKVNED1GJ297226 | 1GKKVNED1GJ242422 | 1GKKVNED1GJ255932 | 1GKKVNED1GJ258670 | 1GKKVNED1GJ296786 | 1GKKVNED1GJ290101; 1GKKVNED1GJ275582; 1GKKVNED1GJ211414

1GKKVNED1GJ290082 | 1GKKVNED1GJ260953; 1GKKVNED1GJ277350

1GKKVNED1GJ221313 | 1GKKVNED1GJ262993 | 1GKKVNED1GJ245644 | 1GKKVNED1GJ234319 | 1GKKVNED1GJ204432; 1GKKVNED1GJ204821 | 1GKKVNED1GJ257552 | 1GKKVNED1GJ289160 | 1GKKVNED1GJ223966

1GKKVNED1GJ239701; 1GKKVNED1GJ253355 | 1GKKVNED1GJ290129 | 1GKKVNED1GJ212918

1GKKVNED1GJ208433 | 1GKKVNED1GJ249824; 1GKKVNED1GJ298070; 1GKKVNED1GJ285965; 1GKKVNED1GJ213681 | 1GKKVNED1GJ218265 | 1GKKVNED1GJ280782 | 1GKKVNED1GJ248642; 1GKKVNED1GJ244395 | 1GKKVNED1GJ231923 | 1GKKVNED1GJ211381 | 1GKKVNED1GJ219254 | 1GKKVNED1GJ257650 | 1GKKVNED1GJ221604 | 1GKKVNED1GJ205418 | 1GKKVNED1GJ242808

1GKKVNED1GJ265683 | 1GKKVNED1GJ273010 | 1GKKVNED1GJ248978 | 1GKKVNED1GJ211655

1GKKVNED1GJ221070

1GKKVNED1GJ241139 | 1GKKVNED1GJ200798

1GKKVNED1GJ252819 | 1GKKVNED1GJ279969; 1GKKVNED1GJ271757; 1GKKVNED1GJ264453; 1GKKVNED1GJ213826; 1GKKVNED1GJ219772 | 1GKKVNED1GJ234045 | 1GKKVNED1GJ271855 | 1GKKVNED1GJ295668; 1GKKVNED1GJ285285; 1GKKVNED1GJ247104

1GKKVNED1GJ263044 | 1GKKVNED1GJ282838 | 1GKKVNED1GJ227032 | 1GKKVNED1GJ242419 | 1GKKVNED1GJ230156 | 1GKKVNED1GJ200977

1GKKVNED1GJ287375; 1GKKVNED1GJ221246; 1GKKVNED1GJ283987 | 1GKKVNED1GJ299767; 1GKKVNED1GJ284735 | 1GKKVNED1GJ261424 | 1GKKVNED1GJ279292; 1GKKVNED1GJ236667; 1GKKVNED1GJ225328 | 1GKKVNED1GJ247068; 1GKKVNED1GJ220257; 1GKKVNED1GJ210182; 1GKKVNED1GJ275503; 1GKKVNED1GJ299588 | 1GKKVNED1GJ219061 | 1GKKVNED1GJ225121; 1GKKVNED1GJ280698; 1GKKVNED1GJ218508; 1GKKVNED1GJ259284; 1GKKVNED1GJ205421 | 1GKKVNED1GJ285738

1GKKVNED1GJ260094; 1GKKVNED1GJ271693; 1GKKVNED1GJ257261 | 1GKKVNED1GJ220033; 1GKKVNED1GJ285402; 1GKKVNED1GJ236491 | 1GKKVNED1GJ238984; 1GKKVNED1GJ219660 | 1GKKVNED1GJ214166 | 1GKKVNED1GJ249855 | 1GKKVNED1GJ289255; 1GKKVNED1GJ265554; 1GKKVNED1GJ246583; 1GKKVNED1GJ241061 | 1GKKVNED1GJ242193; 1GKKVNED1GJ240492 | 1GKKVNED1GJ259690 | 1GKKVNED1GJ255493; 1GKKVNED1GJ254277; 1GKKVNED1GJ220324; 1GKKVNED1GJ241688; 1GKKVNED1GJ245384; 1GKKVNED1GJ275016 | 1GKKVNED1GJ296822; 1GKKVNED1GJ230741 | 1GKKVNED1GJ266090; 1GKKVNED1GJ223756

1GKKVNED1GJ232554; 1GKKVNED1GJ231484

1GKKVNED1GJ285609 | 1GKKVNED1GJ241982 | 1GKKVNED1GJ200641 | 1GKKVNED1GJ204365

1GKKVNED1GJ208304 | 1GKKVNED1GJ243179; 1GKKVNED1GJ256160 | 1GKKVNED1GJ214944; 1GKKVNED1GJ212837 | 1GKKVNED1GJ250651 | 1GKKVNED1GJ228097; 1GKKVNED1GJ244736 | 1GKKVNED1GJ246311

1GKKVNED1GJ201448; 1GKKVNED1GJ225958; 1GKKVNED1GJ274559; 1GKKVNED1GJ285576 | 1GKKVNED1GJ268762 | 1GKKVNED1GJ270141 | 1GKKVNED1GJ274416; 1GKKVNED1GJ268700 | 1GKKVNED1GJ221098 | 1GKKVNED1GJ263481

1GKKVNED1GJ291944 | 1GKKVNED1GJ221778 | 1GKKVNED1GJ265697; 1GKKVNED1GJ260192; 1GKKVNED1GJ251377; 1GKKVNED1GJ282967; 1GKKVNED1GJ224079 | 1GKKVNED1GJ250200 | 1GKKVNED1GJ221442 | 1GKKVNED1GJ238502 | 1GKKVNED1GJ224261 | 1GKKVNED1GJ221327 | 1GKKVNED1GJ220517 | 1GKKVNED1GJ292804; 1GKKVNED1GJ210263 | 1GKKVNED1GJ242792; 1GKKVNED1GJ246695; 1GKKVNED1GJ201269; 1GKKVNED1GJ284802 | 1GKKVNED1GJ282774; 1GKKVNED1GJ251864 | 1GKKVNED1GJ235681 | 1GKKVNED1GJ204320 | 1GKKVNED1GJ206732 | 1GKKVNED1GJ272178

1GKKVNED1GJ278305 | 1GKKVNED1GJ251251 | 1GKKVNED1GJ234501; 1GKKVNED1GJ221053 | 1GKKVNED1GJ227273; 1GKKVNED1GJ249404; 1GKKVNED1GJ248687 | 1GKKVNED1GJ210893 | 1GKKVNED1GJ236331 | 1GKKVNED1GJ216015 | 1GKKVNED1GJ234692 | 1GKKVNED1GJ275291; 1GKKVNED1GJ294844; 1GKKVNED1GJ261293

1GKKVNED1GJ221134 | 1GKKVNED1GJ209288 | 1GKKVNED1GJ206407 | 1GKKVNED1GJ257700; 1GKKVNED1GJ224373 | 1GKKVNED1GJ216807 | 1GKKVNED1GJ240623

1GKKVNED1GJ261858 | 1GKKVNED1GJ233610 | 1GKKVNED1GJ277087 | 1GKKVNED1GJ279535; 1GKKVNED1GJ207170 | 1GKKVNED1GJ264484; 1GKKVNED1GJ276490; 1GKKVNED1GJ214782 | 1GKKVNED1GJ248737; 1GKKVNED1GJ213857 | 1GKKVNED1GJ234689 | 1GKKVNED1GJ286095; 1GKKVNED1GJ274920 | 1GKKVNED1GJ220193 | 1GKKVNED1GJ289532 | 1GKKVNED1GJ228987; 1GKKVNED1GJ233428 | 1GKKVNED1GJ247832; 1GKKVNED1GJ203264 | 1GKKVNED1GJ264470 | 1GKKVNED1GJ287120; 1GKKVNED1GJ222462

1GKKVNED1GJ232926; 1GKKVNED1GJ226477 | 1GKKVNED1GJ279048; 1GKKVNED1GJ229976 | 1GKKVNED1GJ278238 | 1GKKVNED1GJ262427 | 1GKKVNED1GJ249919 | 1GKKVNED1GJ251427 | 1GKKVNED1GJ211087 | 1GKKVNED1GJ227838 | 1GKKVNED1GJ207380; 1GKKVNED1GJ283259; 1GKKVNED1GJ244798 | 1GKKVNED1GJ225541 | 1GKKVNED1GJ220050 | 1GKKVNED1GJ231131 | 1GKKVNED1GJ245966; 1GKKVNED1GJ267840 | 1GKKVNED1GJ271032 | 1GKKVNED1GJ299333; 1GKKVNED1GJ234322 | 1GKKVNED1GJ235342 | 1GKKVNED1GJ222865 | 1GKKVNED1GJ297436 | 1GKKVNED1GJ221389 | 1GKKVNED1GJ203295; 1GKKVNED1GJ235387 | 1GKKVNED1GJ294911 | 1GKKVNED1GJ202986

1GKKVNED1GJ254098 | 1GKKVNED1GJ267191

1GKKVNED1GJ256756 | 1GKKVNED1GJ208786 | 1GKKVNED1GJ231873 | 1GKKVNED1GJ281267

1GKKVNED1GJ209873; 1GKKVNED1GJ224938 | 1GKKVNED1GJ263058; 1GKKVNED1GJ204317 | 1GKKVNED1GJ272584 | 1GKKVNED1GJ232411 | 1GKKVNED1GJ260354 | 1GKKVNED1GJ209436; 1GKKVNED1GJ228570; 1GKKVNED1GJ262136 | 1GKKVNED1GJ261438 | 1GKKVNED1GJ228312 | 1GKKVNED1GJ259978 | 1GKKVNED1GJ290485 | 1GKKVNED1GJ203801 | 1GKKVNED1GJ241223 | 1GKKVNED1GJ209307 | 1GKKVNED1GJ214359 | 1GKKVNED1GJ281379; 1GKKVNED1GJ215964 | 1GKKVNED1GJ240816; 1GKKVNED1GJ243988

1GKKVNED1GJ278563 | 1GKKVNED1GJ218282 | 1GKKVNED1GJ210005; 1GKKVNED1GJ245000 | 1GKKVNED1GJ269622; 1GKKVNED1GJ249502 | 1GKKVNED1GJ282726 | 1GKKVNED1GJ290342; 1GKKVNED1GJ213454 | 1GKKVNED1GJ233851; 1GKKVNED1GJ270480 | 1GKKVNED1GJ212014 | 1GKKVNED1GJ270950; 1GKKVNED1GJ254392 | 1GKKVNED1GJ292608; 1GKKVNED1GJ284377 | 1GKKVNED1GJ225653

1GKKVNED1GJ292849 | 1GKKVNED1GJ238936; 1GKKVNED1GJ255154 | 1GKKVNED1GJ266994 | 1GKKVNED1GJ231629; 1GKKVNED1GJ245370

1GKKVNED1GJ216614; 1GKKVNED1GJ215270; 1GKKVNED1GJ243845 | 1GKKVNED1GJ206181; 1GKKVNED1GJ293239; 1GKKVNED1GJ264212; 1GKKVNED1GJ288459; 1GKKVNED1GJ248611 | 1GKKVNED1GJ234658; 1GKKVNED1GJ204169; 1GKKVNED1GJ256840 | 1GKKVNED1GJ211025 | 1GKKVNED1GJ236975 | 1GKKVNED1GJ248995; 1GKKVNED1GJ207525

1GKKVNED1GJ234157 | 1GKKVNED1GJ265750; 1GKKVNED1GJ266462; 1GKKVNED1GJ241125 | 1GKKVNED1GJ284525

1GKKVNED1GJ295105 | 1GKKVNED1GJ239827; 1GKKVNED1GJ200865; 1GKKVNED1GJ205077 | 1GKKVNED1GJ224650 | 1GKKVNED1GJ218198

1GKKVNED1GJ286324 | 1GKKVNED1GJ220100 | 1GKKVNED1GJ231310 | 1GKKVNED1GJ276716; 1GKKVNED1GJ221540; 1GKKVNED1GJ279728; 1GKKVNED1GJ291121 | 1GKKVNED1GJ261679; 1GKKVNED1GJ280961 | 1GKKVNED1GJ254795; 1GKKVNED1GJ266915 | 1GKKVNED1GJ290762; 1GKKVNED1GJ232280 | 1GKKVNED1GJ207721 | 1GKKVNED1GJ284203 | 1GKKVNED1GJ239178 | 1GKKVNED1GJ254053 | 1GKKVNED1GJ201966 | 1GKKVNED1GJ268373; 1GKKVNED1GJ267661; 1GKKVNED1GJ243117; 1GKKVNED1GJ275954 | 1GKKVNED1GJ226964 | 1GKKVNED1GJ299347 | 1GKKVNED1GJ242260 | 1GKKVNED1GJ233994

1GKKVNED1GJ294682 | 1GKKVNED1GJ297369; 1GKKVNED1GJ258412; 1GKKVNED1GJ268079 | 1GKKVNED1GJ206729

1GKKVNED1GJ248205; 1GKKVNED1GJ245109 | 1GKKVNED1GJ208223; 1GKKVNED1GJ207749; 1GKKVNED1GJ215642 | 1GKKVNED1GJ211008 | 1GKKVNED1GJ232120; 1GKKVNED1GJ293936 | 1GKKVNED1GJ214538 | 1GKKVNED1GJ281236 | 1GKKVNED1GJ277803 | 1GKKVNED1GJ219996 | 1GKKVNED1GJ210442 | 1GKKVNED1GJ255235; 1GKKVNED1GJ208349 | 1GKKVNED1GJ288509; 1GKKVNED1GJ263206 | 1GKKVNED1GJ283956 | 1GKKVNED1GJ217715 | 1GKKVNED1GJ264050 | 1GKKVNED1GJ237110 | 1GKKVNED1GJ274139; 1GKKVNED1GJ206794; 1GKKVNED1GJ211347 | 1GKKVNED1GJ213700 | 1GKKVNED1GJ205578; 1GKKVNED1GJ273833 | 1GKKVNED1GJ203474 | 1GKKVNED1GJ253954 | 1GKKVNED1GJ264291 | 1GKKVNED1GJ258197 | 1GKKVNED1GJ228990 | 1GKKVNED1GJ280006 | 1GKKVNED1GJ275176 | 1GKKVNED1GJ225989; 1GKKVNED1GJ228925 | 1GKKVNED1GJ240654; 1GKKVNED1GJ246261 | 1GKKVNED1GJ227211 | 1GKKVNED1GJ284041

1GKKVNED1GJ238533; 1GKKVNED1GJ213728 | 1GKKVNED1GJ211185 | 1GKKVNED1GJ267675; 1GKKVNED1GJ204012; 1GKKVNED1GJ204480 | 1GKKVNED1GJ282239 | 1GKKVNED1GJ259964 | 1GKKVNED1GJ208528; 1GKKVNED1GJ252531; 1GKKVNED1GJ219044

1GKKVNED1GJ202938 | 1GKKVNED1GJ233963; 1GKKVNED1GJ240699 | 1GKKVNED1GJ215446; 1GKKVNED1GJ267868 | 1GKKVNED1GJ264274 | 1GKKVNED1GJ267644; 1GKKVNED1GJ268163 | 1GKKVNED1GJ237821 | 1GKKVNED1GJ236877 | 1GKKVNED1GJ201434 | 1GKKVNED1GJ222333 | 1GKKVNED1GJ200462; 1GKKVNED1GJ210876; 1GKKVNED1GJ204155; 1GKKVNED1GJ252920 | 1GKKVNED1GJ212448

1GKKVNED1GJ256515; 1GKKVNED1GJ278224; 1GKKVNED1GJ279311

1GKKVNED1GJ266204; 1GKKVNED1GJ295671; 1GKKVNED1GJ258801 | 1GKKVNED1GJ241397 | 1GKKVNED1GJ223000 | 1GKKVNED1GJ275906 | 1GKKVNED1GJ232151 | 1GKKVNED1GJ244025 | 1GKKVNED1GJ298361; 1GKKVNED1GJ270642 | 1GKKVNED1GJ274240; 1GKKVNED1GJ236619 | 1GKKVNED1GJ275226; 1GKKVNED1GJ266185 | 1GKKVNED1GJ261598 | 1GKKVNED1GJ228665; 1GKKVNED1GJ201045 | 1GKKVNED1GJ278627 | 1GKKVNED1GJ240976 | 1GKKVNED1GJ253999 | 1GKKVNED1GJ295752; 1GKKVNED1GJ288168; 1GKKVNED1GJ262475

1GKKVNED1GJ291880 | 1GKKVNED1GJ255770 | 1GKKVNED1GJ293886; 1GKKVNED1GJ235566 | 1GKKVNED1GJ282547 | 1GKKVNED1GJ225040 | 1GKKVNED1GJ281818; 1GKKVNED1GJ227547; 1GKKVNED1GJ294259 | 1GKKVNED1GJ228696; 1GKKVNED1GJ299882 | 1GKKVNED1GJ293726

1GKKVNED1GJ217441 | 1GKKVNED1GJ246664 | 1GKKVNED1GJ213373 | 1GKKVNED1GJ288672 | 1GKKVNED1GJ200851 | 1GKKVNED1GJ248480

1GKKVNED1GJ202566 | 1GKKVNED1GJ207251; 1GKKVNED1GJ232876; 1GKKVNED1GJ225362; 1GKKVNED1GJ222736; 1GKKVNED1GJ216533 | 1GKKVNED1GJ276005

1GKKVNED1GJ252433 | 1GKKVNED1GJ251816 | 1GKKVNED1GJ298148 | 1GKKVNED1GJ211395 | 1GKKVNED1GJ239651; 1GKKVNED1GJ236054 | 1GKKVNED1GJ230268 | 1GKKVNED1GJ213874 | 1GKKVNED1GJ288414

1GKKVNED1GJ203328 | 1GKKVNED1GJ287781; 1GKKVNED1GJ261083 | 1GKKVNED1GJ214278; 1GKKVNED1GJ201921 | 1GKKVNED1GJ257289 | 1GKKVNED1GJ290549 | 1GKKVNED1GJ225202; 1GKKVNED1GJ240671 | 1GKKVNED1GJ259057

1GKKVNED1GJ260838 | 1GKKVNED1GJ283763; 1GKKVNED1GJ257194 | 1GKKVNED1GJ292110 | 1GKKVNED1GJ232327 | 1GKKVNED1GJ239732 | 1GKKVNED1GJ211705 | 1GKKVNED1GJ207427 | 1GKKVNED1GJ231601 | 1GKKVNED1GJ245501 | 1GKKVNED1GJ252111 | 1GKKVNED1GJ210120 | 1GKKVNED1GJ288493 | 1GKKVNED1GJ240282; 1GKKVNED1GJ207511

1GKKVNED1GJ276666 | 1GKKVNED1GJ292303 | 1GKKVNED1GJ211803; 1GKKVNED1GJ273444 | 1GKKVNED1GJ298151 | 1GKKVNED1GJ247524 | 1GKKVNED1GJ205385; 1GKKVNED1GJ253291; 1GKKVNED1GJ247376; 1GKKVNED1GJ249385 | 1GKKVNED1GJ295914; 1GKKVNED1GJ221411; 1GKKVNED1GJ299168 | 1GKKVNED1GJ242100; 1GKKVNED1GJ229587; 1GKKVNED1GJ249080 | 1GKKVNED1GJ228200 | 1GKKVNED1GJ232943 | 1GKKVNED1GJ249581 | 1GKKVNED1GJ243196 | 1GKKVNED1GJ204205; 1GKKVNED1GJ212398 | 1GKKVNED1GJ230738; 1GKKVNED1GJ209548 | 1GKKVNED1GJ286453 | 1GKKVNED1GJ272083 | 1GKKVNED1GJ297274 | 1GKKVNED1GJ214829; 1GKKVNED1GJ246504 | 1GKKVNED1GJ237219 | 1GKKVNED1GJ270799 | 1GKKVNED1GJ201711; 1GKKVNED1GJ228701; 1GKKVNED1GJ202602

1GKKVNED1GJ217908; 1GKKVNED1GJ248852; 1GKKVNED1GJ263433 | 1GKKVNED1GJ260855; 1GKKVNED1GJ296142

1GKKVNED1GJ286811

1GKKVNED1GJ240668 | 1GKKVNED1GJ217844 | 1GKKVNED1GJ291054 | 1GKKVNED1GJ227239 | 1GKKVNED1GJ201322 | 1GKKVNED1GJ280510 | 1GKKVNED1GJ233414 | 1GKKVNED1GJ259186; 1GKKVNED1GJ288400 | 1GKKVNED1GJ225359; 1GKKVNED1GJ261777; 1GKKVNED1GJ204642 | 1GKKVNED1GJ273959

1GKKVNED1GJ244915 | 1GKKVNED1GJ239777; 1GKKVNED1GJ240010 | 1GKKVNED1GJ202244; 1GKKVNED1GJ282970 | 1GKKVNED1GJ258278 | 1GKKVNED1GJ266977; 1GKKVNED1GJ262167 | 1GKKVNED1GJ258281; 1GKKVNED1GJ257969; 1GKKVNED1GJ288994 | 1GKKVNED1GJ261939 | 1GKKVNED1GJ201014 | 1GKKVNED1GJ203507; 1GKKVNED1GJ272133 | 1GKKVNED1GJ255851 | 1GKKVNED1GJ231839 | 1GKKVNED1GJ210022 | 1GKKVNED1GJ267305 | 1GKKVNED1GJ282225

1GKKVNED1GJ206195; 1GKKVNED1GJ254456; 1GKKVNED1GJ280202 | 1GKKVNED1GJ248656; 1GKKVNED1GJ226110 | 1GKKVNED1GJ231470 | 1GKKVNED1GJ200008 | 1GKKVNED1GJ293581 | 1GKKVNED1GJ233817; 1GKKVNED1GJ286503 | 1GKKVNED1GJ236751 | 1GKKVNED1GJ252061; 1GKKVNED1GJ283794 | 1GKKVNED1GJ219271 | 1GKKVNED1GJ235003

1GKKVNED1GJ207444 | 1GKKVNED1GJ243215; 1GKKVNED1GJ221957 | 1GKKVNED1GJ234210 | 1GKKVNED1GJ204253 | 1GKKVNED1GJ206309; 1GKKVNED1GJ232246; 1GKKVNED1GJ204995 | 1GKKVNED1GJ286887 | 1GKKVNED1GJ243294 | 1GKKVNED1GJ253839; 1GKKVNED1GJ297601 | 1GKKVNED1GJ209825; 1GKKVNED1GJ279115; 1GKKVNED1GJ294925 | 1GKKVNED1GJ252058 | 1GKKVNED1GJ233218 | 1GKKVNED1GJ260483 | 1GKKVNED1GJ295038 | 1GKKVNED1GJ275601 | 1GKKVNED1GJ206911 | 1GKKVNED1GJ291314 | 1GKKVNED1GJ280975 | 1GKKVNED1GJ287473 | 1GKKVNED1GJ226494 | 1GKKVNED1GJ265859; 1GKKVNED1GJ221361 | 1GKKVNED1GJ228102 | 1GKKVNED1GJ235695; 1GKKVNED1GJ277512; 1GKKVNED1GJ233929 | 1GKKVNED1GJ288378 | 1GKKVNED1GJ289546; 1GKKVNED1GJ237320; 1GKKVNED1GJ200218; 1GKKVNED1GJ219917; 1GKKVNED1GJ274707; 1GKKVNED1GJ210781; 1GKKVNED1GJ289661 | 1GKKVNED1GJ272343 | 1GKKVNED1GJ239634; 1GKKVNED1GJ249631 | 1GKKVNED1GJ270981 | 1GKKVNED1GJ215589 | 1GKKVNED1GJ259771 | 1GKKVNED1GJ293676 | 1GKKVNED1GJ276294 | 1GKKVNED1GJ265991; 1GKKVNED1GJ299235 | 1GKKVNED1GJ284766 | 1GKKVNED1GJ228326; 1GKKVNED1GJ294567; 1GKKVNED1GJ259446; 1GKKVNED1GJ269250 | 1GKKVNED1GJ274741 | 1GKKVNED1GJ230092 | 1GKKVNED1GJ290213; 1GKKVNED1GJ241058 | 1GKKVNED1GJ240069 | 1GKKVNED1GJ275517 | 1GKKVNED1GJ232585 | 1GKKVNED1GJ200946; 1GKKVNED1GJ209338 | 1GKKVNED1GJ244137

1GKKVNED1GJ229590 | 1GKKVNED1GJ256255 | 1GKKVNED1GJ257051; 1GKKVNED1GJ203829 | 1GKKVNED1GJ274187 | 1GKKVNED1GJ209761; 1GKKVNED1GJ250214 | 1GKKVNED1GJ294150; 1GKKVNED1GJ296528 | 1GKKVNED1GJ205810 | 1GKKVNED1GJ223028 | 1GKKVNED1GJ272732; 1GKKVNED1GJ287358; 1GKKVNED1GJ245014 | 1GKKVNED1GJ234028 | 1GKKVNED1GJ217875; 1GKKVNED1GJ288753 | 1GKKVNED1GJ210540 | 1GKKVNED1GJ207475 | 1GKKVNED1GJ254229

1GKKVNED1GJ216936

1GKKVNED1GJ217682; 1GKKVNED1GJ202633 | 1GKKVNED1GJ283407 | 1GKKVNED1GJ240766 | 1GKKVNED1GJ264873; 1GKKVNED1GJ213731; 1GKKVNED1GJ287795 | 1GKKVNED1GJ209923 | 1GKKVNED1GJ286372; 1GKKVNED1GJ286761; 1GKKVNED1GJ203068 | 1GKKVNED1GJ298506 | 1GKKVNED1GJ272021 | 1GKKVNED1GJ261861 | 1GKKVNED1GJ248558; 1GKKVNED1GJ220114 | 1GKKVNED1GJ253131 | 1GKKVNED1GJ222168 | 1GKKVNED1GJ252352 | 1GKKVNED1GJ233705; 1GKKVNED1GJ229721; 1GKKVNED1GJ213213; 1GKKVNED1GJ201630 | 1GKKVNED1GJ218444 | 1GKKVNED1GJ241710 | 1GKKVNED1GJ247913 | 1GKKVNED1GJ287778 | 1GKKVNED1GJ256577

1GKKVNED1GJ253713 | 1GKKVNED1GJ250276 | 1GKKVNED1GJ225460 | 1GKKVNED1GJ298991

1GKKVNED1GJ218895 | 1GKKVNED1GJ208870 | 1GKKVNED1GJ268454; 1GKKVNED1GJ241660 | 1GKKVNED1GJ231050 | 1GKKVNED1GJ293922; 1GKKVNED1GJ242291; 1GKKVNED1GJ213146; 1GKKVNED1GJ250570 | 1GKKVNED1GJ241707 | 1GKKVNED1GJ299123 | 1GKKVNED1GJ294360

1GKKVNED1GJ254523 | 1GKKVNED1GJ233316 | 1GKKVNED1GJ232134; 1GKKVNED1GJ249144; 1GKKVNED1GJ243683 | 1GKKVNED1GJ297663 | 1GKKVNED1GJ227578 | 1GKKVNED1GJ209243 | 1GKKVNED1GJ282001 | 1GKKVNED1GJ278367; 1GKKVNED1GJ263190; 1GKKVNED1GJ235633 | 1GKKVNED1GJ246258 | 1GKKVNED1GJ207654; 1GKKVNED1GJ225720 | 1GKKVNED1GJ216600; 1GKKVNED1GJ223983 | 1GKKVNED1GJ215057 | 1GKKVNED1GJ252254; 1GKKVNED1GJ245708; 1GKKVNED1GJ254554 | 1GKKVNED1GJ277204 | 1GKKVNED1GJ263089

1GKKVNED1GJ249743; 1GKKVNED1GJ207153; 1GKKVNED1GJ250889 | 1GKKVNED1GJ229864; 1GKKVNED1GJ223739; 1GKKVNED1GJ231162 | 1GKKVNED1GJ281947; 1GKKVNED1GJ296027 | 1GKKVNED1GJ240606; 1GKKVNED1GJ237091 | 1GKKVNED1GJ203426 | 1GKKVNED1GJ286145; 1GKKVNED1GJ273881; 1GKKVNED1GJ253548; 1GKKVNED1GJ249001; 1GKKVNED1GJ211798; 1GKKVNED1GJ292267; 1GKKVNED1GJ259222 | 1GKKVNED1GJ294942 | 1GKKVNED1GJ211901

1GKKVNED1GJ203667 | 1GKKVNED1GJ244879 | 1GKKVNED1GJ273704; 1GKKVNED1GJ214510 | 1GKKVNED1GJ232523 | 1GKKVNED1GJ217083; 1GKKVNED1GJ223465 | 1GKKVNED1GJ227855; 1GKKVNED1GJ250343; 1GKKVNED1GJ253310 | 1GKKVNED1GJ219092 | 1GKKVNED1GJ276148 | 1GKKVNED1GJ262704; 1GKKVNED1GJ287876; 1GKKVNED1GJ299932; 1GKKVNED1GJ202941 | 1GKKVNED1GJ257244 | 1GKKVNED1GJ294875 | 1GKKVNED1GJ258250 | 1GKKVNED1GJ255266; 1GKKVNED1GJ223630 | 1GKKVNED1GJ269278 | 1GKKVNED1GJ214801 | 1GKKVNED1GJ238497 | 1GKKVNED1GJ289305; 1GKKVNED1GJ289630 | 1GKKVNED1GJ271158; 1GKKVNED1GJ233493 | 1GKKVNED1GJ241089; 1GKKVNED1GJ292981 | 1GKKVNED1GJ227628 | 1GKKVNED1GJ209937; 1GKKVNED1GJ277607 | 1GKKVNED1GJ213390; 1GKKVNED1GJ285108; 1GKKVNED1GJ210165; 1GKKVNED1GJ296092 | 1GKKVNED1GJ284797; 1GKKVNED1GJ267319 | 1GKKVNED1GJ284265 | 1GKKVNED1GJ232196 | 1GKKVNED1GJ203233; 1GKKVNED1GJ221912; 1GKKVNED1GJ278272; 1GKKVNED1GJ295525 | 1GKKVNED1GJ232067; 1GKKVNED1GJ221232 | 1GKKVNED1GJ228875; 1GKKVNED1GJ222655 | 1GKKVNED1GJ286016 | 1GKKVNED1GJ292480; 1GKKVNED1GJ283665 | 1GKKVNED1GJ217455; 1GKKVNED1GJ296934 | 1GKKVNED1GJ230514; 1GKKVNED1GJ202888; 1GKKVNED1GJ290180 | 1GKKVNED1GJ298134 | 1GKKVNED1GJ285545; 1GKKVNED1GJ264632 | 1GKKVNED1GJ281978; 1GKKVNED1GJ213650 | 1GKKVNED1GJ286727 | 1GKKVNED1GJ263240; 1GKKVNED1GJ257745; 1GKKVNED1GJ226107 | 1GKKVNED1GJ236863 | 1GKKVNED1GJ276411; 1GKKVNED1GJ206648 | 1GKKVNED1GJ219383

1GKKVNED1GJ208531 | 1GKKVNED1GJ231579; 1GKKVNED1GJ247572 | 1GKKVNED1GJ245062; 1GKKVNED1GJ267790 | 1GKKVNED1GJ253923 | 1GKKVNED1GJ268017

1GKKVNED1GJ220128 | 1GKKVNED1GJ213356; 1GKKVNED1GJ206942

1GKKVNED1GJ263111

1GKKVNED1GJ203247; 1GKKVNED1GJ202213 | 1GKKVNED1GJ200235; 1GKKVNED1GJ232263 | 1GKKVNED1GJ200512

1GKKVNED1GJ208769 | 1GKKVNED1GJ211106 | 1GKKVNED1GJ288137; 1GKKVNED1GJ245921 | 1GKKVNED1GJ231128 | 1GKKVNED1GJ259401 | 1GKKVNED1GJ220985; 1GKKVNED1GJ245210 | 1GKKVNED1GJ281463; 1GKKVNED1GJ227290 | 1GKKVNED1GJ248818 | 1GKKVNED1GJ200929; 1GKKVNED1GJ201286 | 1GKKVNED1GJ248544; 1GKKVNED1GJ233400 | 1GKKVNED1GJ212465 | 1GKKVNED1GJ243019; 1GKKVNED1GJ228410 | 1GKKVNED1GJ240279 | 1GKKVNED1GJ243604 | 1GKKVNED1GJ243828

1GKKVNED1GJ274769; 1GKKVNED1GJ252092; 1GKKVNED1GJ248141 | 1GKKVNED1GJ217407; 1GKKVNED1GJ237866 | 1GKKVNED1GJ245112 | 1GKKVNED1GJ266221; 1GKKVNED1GJ271998 | 1GKKVNED1GJ223045; 1GKKVNED1GJ208951 | 1GKKVNED1GJ296562 | 1GKKVNED1GJ203765 | 1GKKVNED1GJ225667 | 1GKKVNED1GJ226432 | 1GKKVNED1GJ201918 | 1GKKVNED1GJ239231 | 1GKKVNED1GJ264369; 1GKKVNED1GJ277686 | 1GKKVNED1GJ218542 | 1GKKVNED1GJ256854 | 1GKKVNED1GJ291071; 1GKKVNED1GJ247992 | 1GKKVNED1GJ227113 | 1GKKVNED1GJ275260 | 1GKKVNED1GJ240170 | 1GKKVNED1GJ255753; 1GKKVNED1GJ277025 | 1GKKVNED1GJ282578 | 1GKKVNED1GJ278692; 1GKKVNED1GJ282256 | 1GKKVNED1GJ250827 | 1GKKVNED1GJ293189 | 1GKKVNED1GJ271127 | 1GKKVNED1GJ296531; 1GKKVNED1GJ264288 | 1GKKVNED1GJ292754; 1GKKVNED1GJ249306 | 1GKKVNED1GJ208691 | 1GKKVNED1GJ266574; 1GKKVNED1GJ255588; 1GKKVNED1GJ243005 | 1GKKVNED1GJ285593

1GKKVNED1GJ222574 | 1GKKVNED1GJ238239; 1GKKVNED1GJ278644 | 1GKKVNED1GJ234644 | 1GKKVNED1GJ208383 | 1GKKVNED1GJ289742 | 1GKKVNED1GJ265845 | 1GKKVNED1GJ232831 | 1GKKVNED1GJ289997 | 1GKKVNED1GJ289112; 1GKKVNED1GJ262928 | 1GKKVNED1GJ223112 | 1GKKVNED1GJ233154 | 1GKKVNED1GJ239035 | 1GKKVNED1GJ221893 | 1GKKVNED1GJ238290 | 1GKKVNED1GJ292513; 1GKKVNED1GJ234224; 1GKKVNED1GJ269796 | 1GKKVNED1GJ232991 | 1GKKVNED1GJ243408 | 1GKKVNED1GJ247166 | 1GKKVNED1GJ271726 | 1GKKVNED1GJ294620 | 1GKKVNED1GJ222557; 1GKKVNED1GJ209663 | 1GKKVNED1GJ292320 | 1GKKVNED1GJ211736; 1GKKVNED1GJ212885; 1GKKVNED1GJ203684 | 1GKKVNED1GJ245028 | 1GKKVNED1GJ216726; 1GKKVNED1GJ266350 | 1GKKVNED1GJ247314; 1GKKVNED1GJ202387 | 1GKKVNED1GJ247636; 1GKKVNED1GJ231002 | 1GKKVNED1GJ207301 | 1GKKVNED1GJ274156 | 1GKKVNED1GJ214541 | 1GKKVNED1GJ225331; 1GKKVNED1GJ255607 | 1GKKVNED1GJ217052; 1GKKVNED1GJ298599; 1GKKVNED1GJ280829 | 1GKKVNED1GJ285240; 1GKKVNED1GJ285898 | 1GKKVNED1GJ236460; 1GKKVNED1GJ270026; 1GKKVNED1GJ208030 | 1GKKVNED1GJ222171; 1GKKVNED1GJ228391 | 1GKKVNED1GJ270317 | 1GKKVNED1GJ253193 | 1GKKVNED1GJ211574 | 1GKKVNED1GJ255056 | 1GKKVNED1GJ208481 | 1GKKVNED1GJ218847; 1GKKVNED1GJ200882; 1GKKVNED1GJ263836; 1GKKVNED1GJ250701 | 1GKKVNED1GJ252142 | 1GKKVNED1GJ203717

1GKKVNED1GJ266316

1GKKVNED1GJ283990; 1GKKVNED1GJ270219 | 1GKKVNED1GJ205564 | 1GKKVNED1GJ213633; 1GKKVNED1GJ285027 | 1GKKVNED1GJ281995; 1GKKVNED1GJ236409 | 1GKKVNED1GJ288431 | 1GKKVNED1GJ220145; 1GKKVNED1GJ206021 | 1GKKVNED1GJ241609 | 1GKKVNED1GJ241898 | 1GKKVNED1GJ207587 | 1GKKVNED1GJ292964; 1GKKVNED1GJ242615; 1GKKVNED1GJ200655 | 1GKKVNED1GJ240847; 1GKKVNED1GJ284962 | 1GKKVNED1GJ203460 | 1GKKVNED1GJ212997; 1GKKVNED1GJ256871 | 1GKKVNED1GJ290809 | 1GKKVNED1GJ285237 | 1GKKVNED1GJ282791; 1GKKVNED1GJ285223 | 1GKKVNED1GJ257132

1GKKVNED1GJ296349; 1GKKVNED1GJ235079 | 1GKKVNED1GJ221473; 1GKKVNED1GJ236717 | 1GKKVNED1GJ224115 | 1GKKVNED1GJ253789 | 1GKKVNED1GJ299381 | 1GKKVNED1GJ288056 | 1GKKVNED1GJ228813 | 1GKKVNED1GJ295203; 1GKKVNED1GJ216838 | 1GKKVNED1GJ223711; 1GKKVNED1GJ225135 | 1GKKVNED1GJ258586 | 1GKKVNED1GJ234756; 1GKKVNED1GJ231405 | 1GKKVNED1GJ225314 | 1GKKVNED1GJ284539; 1GKKVNED1GJ242601 | 1GKKVNED1GJ242789 | 1GKKVNED1GJ211056 | 1GKKVNED1GJ266669 | 1GKKVNED1GJ203930; 1GKKVNED1GJ219710 | 1GKKVNED1GJ283570 | 1GKKVNED1GJ227287; 1GKKVNED1GJ269474 | 1GKKVNED1GJ284301 | 1GKKVNED1GJ299798

1GKKVNED1GJ291491; 1GKKVNED1GJ200672 | 1GKKVNED1GJ274531

1GKKVNED1GJ248057 | 1GKKVNED1GJ254800 | 1GKKVNED1GJ210750; 1GKKVNED1GJ240024 | 1GKKVNED1GJ259432; 1GKKVNED1GJ263397; 1GKKVNED1GJ293502 | 1GKKVNED1GJ278479 | 1GKKVNED1GJ259012; 1GKKVNED1GJ271385 | 1GKKVNED1GJ289398; 1GKKVNED1GJ275484 | 1GKKVNED1GJ226009; 1GKKVNED1GJ253176 | 1GKKVNED1GJ271967 | 1GKKVNED1GJ233056 | 1GKKVNED1GJ243568 | 1GKKVNED1GJ249807 | 1GKKVNED1GJ272505 | 1GKKVNED1GJ213695 | 1GKKVNED1GJ206665; 1GKKVNED1GJ228021 | 1GKKVNED1GJ266705; 1GKKVNED1GJ228522 | 1GKKVNED1GJ249533 | 1GKKVNED1GJ217181; 1GKKVNED1GJ235907; 1GKKVNED1GJ247183; 1GKKVNED1GJ261357; 1GKKVNED1GJ286940; 1GKKVNED1GJ214443; 1GKKVNED1GJ291183 | 1GKKVNED1GJ212238 | 1GKKVNED1GJ207430; 1GKKVNED1GJ275629 | 1GKKVNED1GJ230254

1GKKVNED1GJ279289 | 1GKKVNED1GJ277428; 1GKKVNED1GJ216323 | 1GKKVNED1GJ205791; 1GKKVNED1GJ258152; 1GKKVNED1GJ255168 | 1GKKVNED1GJ224986 | 1GKKVNED1GJ278045; 1GKKVNED1GJ290499 | 1GKKVNED1GJ253100; 1GKKVNED1GJ282998; 1GKKVNED1GJ268034 | 1GKKVNED1GJ208240 | 1GKKVNED1GJ267689 | 1GKKVNED1GJ227564; 1GKKVNED1GJ287621 | 1GKKVNED1GJ261553 | 1GKKVNED1GJ258751 | 1GKKVNED1GJ283066 | 1GKKVNED1GJ280328; 1GKKVNED1GJ252691 | 1GKKVNED1GJ223563 | 1GKKVNED1GJ236197

1GKKVNED1GJ285707 | 1GKKVNED1GJ234370; 1GKKVNED1GJ248303; 1GKKVNED1GJ269006 | 1GKKVNED1GJ293841 | 1GKKVNED1GJ271533 | 1GKKVNED1GJ270706; 1GKKVNED1GJ294147; 1GKKVNED1GJ214927 | 1GKKVNED1GJ288932 | 1GKKVNED1GJ235261 | 1GKKVNED1GJ237771 | 1GKKVNED1GJ259396 | 1GKKVNED1GJ226558 | 1GKKVNED1GJ279745 | 1GKKVNED1GJ226057 | 1GKKVNED1GJ273153 | 1GKKVNED1GJ226351; 1GKKVNED1GJ233798 | 1GKKVNED1GJ242565 | 1GKKVNED1GJ246146 | 1GKKVNED1GJ293791 | 1GKKVNED1GJ220890; 1GKKVNED1GJ259351 | 1GKKVNED1GJ284007 | 1GKKVNED1GJ293970 | 1GKKVNED1GJ235664 | 1GKKVNED1GJ232828 | 1GKKVNED1GJ252450 | 1GKKVNED1GJ243327 | 1GKKVNED1GJ220372 | 1GKKVNED1GJ214796 | 1GKKVNED1GJ287053 | 1GKKVNED1GJ200204 | 1GKKVNED1GJ253940 | 1GKKVNED1GJ297372; 1GKKVNED1GJ299445 | 1GKKVNED1GJ291703 | 1GKKVNED1GJ249032 | 1GKKVNED1GJ295623; 1GKKVNED1GJ225622 | 1GKKVNED1GJ215110 | 1GKKVNED1GJ264095 | 1GKKVNED1GJ250424 | 1GKKVNED1GJ224034 | 1GKKVNED1GJ226043 | 1GKKVNED1GJ290938; 1GKKVNED1GJ296674; 1GKKVNED1GJ271080 | 1GKKVNED1GJ240265 | 1GKKVNED1GJ260547; 1GKKVNED1GJ258118 | 1GKKVNED1GJ221568; 1GKKVNED1GJ289983; 1GKKVNED1GJ266459 | 1GKKVNED1GJ291619 | 1GKKVNED1GJ213714 | 1GKKVNED1GJ282466 | 1GKKVNED1GJ250066; 1GKKVNED1GJ252903 | 1GKKVNED1GJ210909 | 1GKKVNED1GJ221344; 1GKKVNED1GJ297632 | 1GKKVNED1GJ242758 | 1GKKVNED1GJ216760; 1GKKVNED1GJ216175 | 1GKKVNED1GJ260824 | 1GKKVNED1GJ256580 | 1GKKVNED1GJ283889 | 1GKKVNED1GJ205161; 1GKKVNED1GJ282127; 1GKKVNED1GJ262542 | 1GKKVNED1GJ244526 | 1GKKVNED1GJ298229 | 1GKKVNED1GJ245319 | 1GKKVNED1GJ218329 | 1GKKVNED1GJ266476 | 1GKKVNED1GJ233381; 1GKKVNED1GJ212370 | 1GKKVNED1GJ239102; 1GKKVNED1GJ276764 | 1GKKVNED1GJ294391

1GKKVNED1GJ237558; 1GKKVNED1GJ223174

1GKKVNED1GJ273203

1GKKVNED1GJ207461 | 1GKKVNED1GJ214328 | 1GKKVNED1GJ237236 | 1GKKVNED1GJ267966 | 1GKKVNED1GJ283469 | 1GKKVNED1GJ292219; 1GKKVNED1GJ269538; 1GKKVNED1GJ233252

1GKKVNED1GJ221960; 1GKKVNED1GJ210344 | 1GKKVNED1GJ259897

1GKKVNED1GJ261326 | 1GKKVNED1GJ220081 | 1GKKVNED1GJ250584; 1GKKVNED1GJ242632 | 1GKKVNED1GJ201627 | 1GKKVNED1GJ239424 | 1GKKVNED1GJ242999 | 1GKKVNED1GJ214068 | 1GKKVNED1GJ207850 | 1GKKVNED1GJ231811 | 1GKKVNED1GJ292379

1GKKVNED1GJ231436 | 1GKKVNED1GJ222445

1GKKVNED1GJ212689 | 1GKKVNED1GJ209050 | 1GKKVNED1GJ285383 | 1GKKVNED1GJ290650 | 1GKKVNED1GJ261052 | 1GKKVNED1GJ237592 | 1GKKVNED1GJ268874 | 1GKKVNED1GJ254408 | 1GKKVNED1GJ290566 | 1GKKVNED1GJ267479 | 1GKKVNED1GJ246292 | 1GKKVNED1GJ207248; 1GKKVNED1GJ206293 | 1GKKVNED1GJ227158 | 1GKKVNED1GJ227516 | 1GKKVNED1GJ283634 | 1GKKVNED1GJ283228; 1GKKVNED1GJ295797; 1GKKVNED1GJ272827; 1GKKVNED1GJ270589; 1GKKVNED1GJ231971 | 1GKKVNED1GJ288008

1GKKVNED1GJ261245; 1GKKVNED1GJ240119 | 1GKKVNED1GJ200705; 1GKKVNED1GJ253257 | 1GKKVNED1GJ243716 | 1GKKVNED1GJ274884; 1GKKVNED1GJ223806 | 1GKKVNED1GJ285674 | 1GKKVNED1GJ249645 | 1GKKVNED1GJ262878 | 1GKKVNED1GJ225894 | 1GKKVNED1GJ283245 | 1GKKVNED1GJ214572

1GKKVNED1GJ287456; 1GKKVNED1GJ271645 | 1GKKVNED1GJ255560; 1GKKVNED1GJ258622; 1GKKVNED1GJ202695

1GKKVNED1GJ275341 | 1GKKVNED1GJ247202; 1GKKVNED1GJ226687; 1GKKVNED1GJ249015 | 1GKKVNED1GJ233882 | 1GKKVNED1GJ203488; 1GKKVNED1GJ246986 | 1GKKVNED1GJ257003 | 1GKKVNED1GJ293645 | 1GKKVNED1GJ246650; 1GKKVNED1GJ241433 | 1GKKVNED1GJ248429; 1GKKVNED1GJ287487; 1GKKVNED1GJ261276 | 1GKKVNED1GJ207878 | 1GKKVNED1GJ223353 | 1GKKVNED1GJ287327 | 1GKKVNED1GJ206374 | 1GKKVNED1GJ224468 | 1GKKVNED1GJ233736

1GKKVNED1GJ209646 | 1GKKVNED1GJ239116; 1GKKVNED1GJ295329 | 1GKKVNED1GJ264534 | 1GKKVNED1GJ265960 | 1GKKVNED1GJ201563 | 1GKKVNED1GJ287151; 1GKKVNED1GJ289496 | 1GKKVNED1GJ298179 | 1GKKVNED1GJ280216 | 1GKKVNED1GJ233350

1GKKVNED1GJ219402 | 1GKKVNED1GJ298926 | 1GKKVNED1GJ275047; 1GKKVNED1GJ257213; 1GKKVNED1GJ291149 | 1GKKVNED1GJ265666; 1GKKVNED1GJ206777 | 1GKKVNED1GJ257342 | 1GKKVNED1GJ279714; 1GKKVNED1GJ288655 | 1GKKVNED1GJ241335 | 1GKKVNED1GJ219139 | 1GKKVNED1GJ282399 | 1GKKVNED1GJ246552 | 1GKKVNED1GJ216774 | 1GKKVNED1GJ227418 | 1GKKVNED1GJ298456; 1GKKVNED1GJ283021; 1GKKVNED1GJ282645 | 1GKKVNED1GJ254201 | 1GKKVNED1GJ272956 | 1GKKVNED1GJ252593 | 1GKKVNED1GJ294469; 1GKKVNED1GJ243103 | 1GKKVNED1GJ246339; 1GKKVNED1GJ225426 | 1GKKVNED1GJ290339

1GKKVNED1GJ269894; 1GKKVNED1GJ265196 | 1GKKVNED1GJ298103 | 1GKKVNED1GJ293497 | 1GKKVNED1GJ223918; 1GKKVNED1GJ219013; 1GKKVNED1GJ281477 | 1GKKVNED1GJ279938 | 1GKKVNED1GJ246406 | 1GKKVNED1GJ215513 | 1GKKVNED1GJ236779; 1GKKVNED1GJ242114 | 1GKKVNED1GJ276831 | 1GKKVNED1GJ221103 | 1GKKVNED1GJ262315 | 1GKKVNED1GJ235700 | 1GKKVNED1GJ208447; 1GKKVNED1GJ231680 | 1GKKVNED1GJ222350; 1GKKVNED1GJ279129; 1GKKVNED1GJ224342 | 1GKKVNED1GJ272455 | 1GKKVNED1GJ262959; 1GKKVNED1GJ205709 | 1GKKVNED1GJ248477 | 1GKKVNED1GJ229265; 1GKKVNED1GJ242047 | 1GKKVNED1GJ204690; 1GKKVNED1GJ207668 | 1GKKVNED1GJ200445; 1GKKVNED1GJ279647 | 1GKKVNED1GJ263299

1GKKVNED1GJ243859 | 1GKKVNED1GJ240752 | 1GKKVNED1GJ267823 | 1GKKVNED1GJ271323 | 1GKKVNED1GJ200199 | 1GKKVNED1GJ280474; 1GKKVNED1GJ265392; 1GKKVNED1GJ270494 | 1GKKVNED1GJ291751; 1GKKVNED1GJ223868; 1GKKVNED1GJ249614 | 1GKKVNED1GJ221439; 1GKKVNED1GJ254263 | 1GKKVNED1GJ267482 | 1GKKVNED1GJ295170; 1GKKVNED1GJ294861; 1GKKVNED1GJ270821

1GKKVNED1GJ287831 | 1GKKVNED1GJ264890 | 1GKKVNED1GJ262010; 1GKKVNED1GJ266493 | 1GKKVNED1GJ275193 | 1GKKVNED1GJ238726 | 1GKKVNED1GJ216158

1GKKVNED1GJ283861 | 1GKKVNED1GJ285819 | 1GKKVNED1GJ234174 | 1GKKVNED1GJ212496

1GKKVNED1GJ234725; 1GKKVNED1GJ268230 | 1GKKVNED1GJ298960 | 1GKKVNED1GJ224423 | 1GKKVNED1GJ258779 | 1GKKVNED1GJ256966; 1GKKVNED1GJ236068

1GKKVNED1GJ262380 | 1GKKVNED1GJ270074 | 1GKKVNED1GJ254991 | 1GKKVNED1GJ259849 | 1GKKVNED1GJ200591; 1GKKVNED1GJ261472; 1GKKVNED1GJ292799 | 1GKKVNED1GJ244087 | 1GKKVNED1GJ220159 | 1GKKVNED1GJ250097 | 1GKKVNED1GJ252674; 1GKKVNED1GJ207413 | 1GKKVNED1GJ219464; 1GKKVNED1GJ244607 | 1GKKVNED1GJ245661 | 1GKKVNED1GJ251525 | 1GKKVNED1GJ299252 | 1GKKVNED1GJ229105 | 1GKKVNED1GJ266526; 1GKKVNED1GJ257468; 1GKKVNED1GJ244462 | 1GKKVNED1GJ237513; 1GKKVNED1GJ271497 | 1GKKVNED1GJ253307; 1GKKVNED1GJ235597 | 1GKKVNED1GJ239441; 1GKKVNED1GJ267238; 1GKKVNED1GJ204673 | 1GKKVNED1GJ203202; 1GKKVNED1GJ211235 | 1GKKVNED1GJ243893 | 1GKKVNED1GJ270320 | 1GKKVNED1GJ290406 | 1GKKVNED1GJ297212 | 1GKKVNED1GJ208237 | 1GKKVNED1GJ289868 | 1GKKVNED1GJ229525; 1GKKVNED1GJ242453; 1GKKVNED1GJ220825; 1GKKVNED1GJ283441; 1GKKVNED1GJ268776 | 1GKKVNED1GJ232571 | 1GKKVNED1GJ220775 | 1GKKVNED1GJ213938 | 1GKKVNED1GJ252562 | 1GKKVNED1GJ228245

1GKKVNED1GJ280555 | 1GKKVNED1GJ232019 | 1GKKVNED1GJ244767; 1GKKVNED1GJ225474; 1GKKVNED1GJ202003 | 1GKKVNED1GJ232313

1GKKVNED1GJ209906 | 1GKKVNED1GJ243571 | 1GKKVNED1GJ251959 | 1GKKVNED1GJ294536 | 1GKKVNED1GJ246700; 1GKKVNED1GJ235129; 1GKKVNED1GJ287067 | 1GKKVNED1GJ242873 | 1GKKVNED1GJ260676 | 1GKKVNED1GJ241383 | 1GKKVNED1GJ262606

1GKKVNED1GJ274125 | 1GKKVNED1GJ266283 | 1GKKVNED1GJ289840; 1GKKVNED1GJ236670 | 1GKKVNED1GJ232778 | 1GKKVNED1GJ290048 | 1GKKVNED1GJ281561 | 1GKKVNED1GJ272374 | 1GKKVNED1GJ243070; 1GKKVNED1GJ254831 | 1GKKVNED1GJ204561; 1GKKVNED1GJ295217; 1GKKVNED1GJ260709; 1GKKVNED1GJ230576 | 1GKKVNED1GJ268177; 1GKKVNED1GJ277106; 1GKKVNED1GJ218718 | 1GKKVNED1GJ201093 | 1GKKVNED1GJ213051 | 1GKKVNED1GJ227936 | 1GKKVNED1GJ252576 | 1GKKVNED1GJ280121

1GKKVNED1GJ242730; 1GKKVNED1GJ213759 | 1GKKVNED1GJ234854 | 1GKKVNED1GJ280314; 1GKKVNED1GJ238094 | 1GKKVNED1GJ206259 | 1GKKVNED1GJ239472 | 1GKKVNED1GJ248821 | 1GKKVNED1GJ283181 | 1GKKVNED1GJ255171; 1GKKVNED1GJ243506; 1GKKVNED1GJ230805 | 1GKKVNED1GJ278353 | 1GKKVNED1GJ202034 | 1GKKVNED1GJ260533 | 1GKKVNED1GJ258040; 1GKKVNED1GJ223613; 1GKKVNED1GJ202597 | 1GKKVNED1GJ287229; 1GKKVNED1GJ209727; 1GKKVNED1GJ214832; 1GKKVNED1GJ223188; 1GKKVNED1GJ214460 | 1GKKVNED1GJ289479 | 1GKKVNED1GJ296819; 1GKKVNED1GJ231761 | 1GKKVNED1GJ269667; 1GKKVNED1GJ254490 | 1GKKVNED1GJ265862 | 1GKKVNED1GJ258538 | 1GKKVNED1GJ212983; 1GKKVNED1GJ231615; 1GKKVNED1GJ285917 | 1GKKVNED1GJ206326 | 1GKKVNED1GJ293225 | 1GKKVNED1GJ284153; 1GKKVNED1GJ202549; 1GKKVNED1GJ233624; 1GKKVNED1GJ202325 | 1GKKVNED1GJ284167; 1GKKVNED1GJ281138; 1GKKVNED1GJ299302 | 1GKKVNED1GJ279227; 1GKKVNED1GJ253467 | 1GKKVNED1GJ270902 | 1GKKVNED1GJ216757 | 1GKKVNED1GJ210215 | 1GKKVNED1GJ205774 | 1GKKVNED1GJ242579; 1GKKVNED1GJ209114 | 1GKKVNED1GJ241593 | 1GKKVNED1GJ234109 | 1GKKVNED1GJ280068 | 1GKKVNED1GJ217276 | 1GKKVNED1GJ280457 | 1GKKVNED1GJ221702; 1GKKVNED1GJ281298; 1GKKVNED1GJ261214

1GKKVNED1GJ273458 | 1GKKVNED1GJ208092 | 1GKKVNED1GJ248768

1GKKVNED1GJ238872 | 1GKKVNED1GJ246518 | 1GKKVNED1GJ273413 | 1GKKVNED1GJ257440 | 1GKKVNED1GJ261018 | 1GKKVNED1GJ219058 | 1GKKVNED1GJ290275 | 1GKKVNED1GJ267269; 1GKKVNED1GJ285903; 1GKKVNED1GJ201028; 1GKKVNED1GJ276781; 1GKKVNED1GJ248348 | 1GKKVNED1GJ205032; 1GKKVNED1GJ248222; 1GKKVNED1GJ282452 | 1GKKVNED1GJ237186 | 1GKKVNED1GJ200560

1GKKVNED1GJ256773 | 1GKKVNED1GJ216080; 1GKKVNED1GJ224017 | 1GKKVNED1GJ266199 | 1GKKVNED1GJ296884 | 1GKKVNED1GJ219433; 1GKKVNED1GJ283715 | 1GKKVNED1GJ286002 | 1GKKVNED1GJ257809; 1GKKVNED1GJ230898

1GKKVNED1GJ238757 | 1GKKVNED1GJ224681 | 1GKKVNED1GJ234661; 1GKKVNED1GJ277509; 1GKKVNED1GJ271709 | 1GKKVNED1GJ252545; 1GKKVNED1GJ207962 | 1GKKVNED1GJ264467; 1GKKVNED1GJ228620 | 1GKKVNED1GJ219688 | 1GKKVNED1GJ201305 | 1GKKVNED1GJ220422; 1GKKVNED1GJ297453

1GKKVNED1GJ205516 | 1GKKVNED1GJ253159; 1GKKVNED1GJ267773 | 1GKKVNED1GJ232764 | 1GKKVNED1GJ271807; 1GKKVNED1GJ279924 | 1GKKVNED1GJ211459 | 1GKKVNED1GJ242694 | 1GKKVNED1GJ259981 | 1GKKVNED1GJ270866 | 1GKKVNED1GJ299686 | 1GKKVNED1GJ284024 | 1GKKVNED1GJ263772 | 1GKKVNED1GJ236832 | 1GKKVNED1GJ246177; 1GKKVNED1GJ277669; 1GKKVNED1GJ254327; 1GKKVNED1GJ206696 | 1GKKVNED1GJ286288; 1GKKVNED1GJ253372 | 1GKKVNED1GJ218797; 1GKKVNED1GJ262668 | 1GKKVNED1GJ270057 | 1GKKVNED1GJ205080; 1GKKVNED1GJ209498 | 1GKKVNED1GJ259172; 1GKKVNED1GJ207010 | 1GKKVNED1GJ250990; 1GKKVNED1GJ274982 | 1GKKVNED1GJ289000

1GKKVNED1GJ254005; 1GKKVNED1GJ269636 | 1GKKVNED1GJ252836 | 1GKKVNED1GJ240640 | 1GKKVNED1GJ267174 | 1GKKVNED1GJ276215

1GKKVNED1GJ201109

1GKKVNED1GJ264226 | 1GKKVNED1GJ264047 | 1GKKVNED1GJ203300

1GKKVNED1GJ215060 | 1GKKVNED1GJ235082; 1GKKVNED1GJ289031 | 1GKKVNED1GJ202499 | 1GKKVNED1GJ278188 | 1GKKVNED1GJ223157 | 1GKKVNED1GJ213115; 1GKKVNED1GJ215866 | 1GKKVNED1GJ263514 | 1GKKVNED1GJ217357; 1GKKVNED1GJ288171; 1GKKVNED1GJ227340 | 1GKKVNED1GJ259933 | 1GKKVNED1GJ222073

1GKKVNED1GJ258149

1GKKVNED1GJ265084 | 1GKKVNED1GJ255297 | 1GKKVNED1GJ265604 | 1GKKVNED1GJ223207 | 1GKKVNED1GJ237267

1GKKVNED1GJ213664; 1GKKVNED1GJ238418; 1GKKVNED1GJ212501 | 1GKKVNED1GJ214071; 1GKKVNED1GJ214779 | 1GKKVNED1GJ219769; 1GKKVNED1GJ250018 | 1GKKVNED1GJ227998; 1GKKVNED1GJ283827 | 1GKKVNED1GJ210408 | 1GKKVNED1GJ203975; 1GKKVNED1GJ295069; 1GKKVNED1GJ208464 | 1GKKVNED1GJ286582 | 1GKKVNED1GJ202230 | 1GKKVNED1GJ260239 | 1GKKVNED1GJ227693; 1GKKVNED1GJ293743; 1GKKVNED1GJ222011; 1GKKVNED1GJ244574 | 1GKKVNED1GJ210036 | 1GKKVNED1GJ208061 | 1GKKVNED1GJ268860 | 1GKKVNED1GJ261715 | 1GKKVNED1GJ220663 | 1GKKVNED1GJ271886; 1GKKVNED1GJ289692; 1GKKVNED1GJ211591; 1GKKVNED1GJ273945 | 1GKKVNED1GJ212675; 1GKKVNED1GJ212692; 1GKKVNED1GJ200221; 1GKKVNED1GJ242856 | 1GKKVNED1GJ274092; 1GKKVNED1GJ289143 | 1GKKVNED1GJ255140 | 1GKKVNED1GJ288686; 1GKKVNED1GJ238225; 1GKKVNED1GJ277476

1GKKVNED1GJ281060 | 1GKKVNED1GJ246485 | 1GKKVNED1GJ296979 | 1GKKVNED1GJ204883 | 1GKKVNED1GJ226267 | 1GKKVNED1GJ272200; 1GKKVNED1GJ283326 | 1GKKVNED1GJ208674; 1GKKVNED1GJ254232 | 1GKKVNED1GJ298893 | 1GKKVNED1GJ291636; 1GKKVNED1GJ286419; 1GKKVNED1GJ256501

1GKKVNED1GJ236443 | 1GKKVNED1GJ262265 | 1GKKVNED1GJ247698 | 1GKKVNED1GJ234241; 1GKKVNED1GJ212725 | 1GKKVNED1GJ292611

1GKKVNED1GJ269233 | 1GKKVNED1GJ291510; 1GKKVNED1GJ206603 | 1GKKVNED1GJ296688 | 1GKKVNED1GJ292169; 1GKKVNED1GJ294214; 1GKKVNED1GJ216385 | 1GKKVNED1GJ240332 | 1GKKVNED1GJ234451; 1GKKVNED1GJ250245 | 1GKKVNED1GJ231274 | 1GKKVNED1GJ277820 | 1GKKVNED1GJ253551 | 1GKKVNED1GJ223742 | 1GKKVNED1GJ203409 | 1GKKVNED1GJ250598; 1GKKVNED1GJ287652 | 1GKKVNED1GJ277316 | 1GKKVNED1GJ286467; 1GKKVNED1GJ294892 | 1GKKVNED1GJ276201 | 1GKKVNED1GJ263965; 1GKKVNED1GJ280779; 1GKKVNED1GJ267434 | 1GKKVNED1GJ264839 | 1GKKVNED1GJ283679; 1GKKVNED1GJ274402 | 1GKKVNED1GJ204141; 1GKKVNED1GJ263321 | 1GKKVNED1GJ234952; 1GKKVNED1GJ285853 | 1GKKVNED1GJ292253 | 1GKKVNED1GJ283472; 1GKKVNED1GJ225006 | 1GKKVNED1GJ287540 | 1GKKVNED1GJ200073; 1GKKVNED1GJ279549 | 1GKKVNED1GJ256417; 1GKKVNED1GJ269992; 1GKKVNED1GJ259737; 1GKKVNED1GJ224843; 1GKKVNED1GJ285013 | 1GKKVNED1GJ207881 | 1GKKVNED1GJ271905 | 1GKKVNED1GJ243439

1GKKVNED1GJ267692; 1GKKVNED1GJ217102; 1GKKVNED1GJ254487 | 1GKKVNED1GJ239262; 1GKKVNED1GJ262248

1GKKVNED1GJ225152 | 1GKKVNED1GJ224194; 1GKKVNED1GJ218668 | 1GKKVNED1GJ292530 | 1GKKVNED1GJ261066 | 1GKKVNED1GJ214099 | 1GKKVNED1GJ290468 | 1GKKVNED1GJ252710 | 1GKKVNED1GJ252206 | 1GKKVNED1GJ215074; 1GKKVNED1GJ262802; 1GKKVNED1GJ284119 | 1GKKVNED1GJ232098 | 1GKKVNED1GJ243411 | 1GKKVNED1GJ211865; 1GKKVNED1GJ262041 | 1GKKVNED1GJ245689

1GKKVNED1GJ263335 | 1GKKVNED1GJ200039; 1GKKVNED1GJ214362 | 1GKKVNED1GJ221005 | 1GKKVNED1GJ258345 | 1GKKVNED1GJ219531 | 1GKKVNED1GJ209470 | 1GKKVNED1GJ245420 | 1GKKVNED1GJ276893 | 1GKKVNED1GJ230108; 1GKKVNED1GJ230335 | 1GKKVNED1GJ238869 | 1GKKVNED1GJ276683 | 1GKKVNED1GJ204446 | 1GKKVNED1GJ207265; 1GKKVNED1GJ234336 | 1GKKVNED1GJ249676 | 1GKKVNED1GJ248723 | 1GKKVNED1GJ230187 | 1GKKVNED1GJ264887

1GKKVNED1GJ297467 | 1GKKVNED1GJ214040 | 1GKKVNED1GJ256286 | 1GKKVNED1GJ292639; 1GKKVNED1GJ257776 | 1GKKVNED1GJ211932; 1GKKVNED1GJ274481; 1GKKVNED1GJ255638

1GKKVNED1GJ292124; 1GKKVNED1GJ294441 | 1GKKVNED1GJ284878; 1GKKVNED1GJ215401 | 1GKKVNED1GJ273198 | 1GKKVNED1GJ218234 | 1GKKVNED1GJ298571 | 1GKKVNED1GJ253582 | 1GKKVNED1GJ241416

1GKKVNED1GJ215432 | 1GKKVNED1GJ250956 | 1GKKVNED1GJ289501 | 1GKKVNED1GJ236457; 1GKKVNED1GJ273136; 1GKKVNED1GJ250682 | 1GKKVNED1GJ265537 | 1GKKVNED1GJ221358

1GKKVNED1GJ266591

1GKKVNED1GJ279406

1GKKVNED1GJ251458 | 1GKKVNED1GJ289420 | 1GKKVNED1GJ223398 | 1GKKVNED1GJ208187; 1GKKVNED1GJ294505 | 1GKKVNED1GJ264436; 1GKKVNED1GJ247586 | 1GKKVNED1GJ212935 | 1GKKVNED1GJ208982

1GKKVNED1GJ262296

1GKKVNED1GJ203619; 1GKKVNED1GJ275100 | 1GKKVNED1GJ216306; 1GKKVNED1GJ286386 | 1GKKVNED1GJ292771; 1GKKVNED1GJ221876 | 1GKKVNED1GJ268194 | 1GKKVNED1GJ284184; 1GKKVNED1GJ200087 | 1GKKVNED1GJ281608 | 1GKKVNED1GJ223031 | 1GKKVNED1GJ240234 | 1GKKVNED1GJ289739 | 1GKKVNED1GJ292933 | 1GKKVNED1GJ243974 | 1GKKVNED1GJ212210; 1GKKVNED1GJ232361 | 1GKKVNED1GJ238998

1GKKVNED1GJ297646 | 1GKKVNED1GJ210943; 1GKKVNED1GJ243926 | 1GKKVNED1GJ292690 | 1GKKVNED1GJ245479 | 1GKKVNED1GJ206424; 1GKKVNED1GJ277543; 1GKKVNED1GJ233431; 1GKKVNED1GJ206813 | 1GKKVNED1GJ259575 | 1GKKVNED1GJ238130; 1GKKVNED1GJ283391 | 1GKKVNED1GJ215284 | 1GKKVNED1GJ270754

1GKKVNED1GJ223319; 1GKKVNED1GJ262590; 1GKKVNED1GJ266820; 1GKKVNED1GJ281415

1GKKVNED1GJ222901; 1GKKVNED1GJ255364; 1GKKVNED1GJ273623 | 1GKKVNED1GJ211543 | 1GKKVNED1GJ269281 | 1GKKVNED1GJ287697; 1GKKVNED1GJ294858 | 1GKKVNED1GJ204849 | 1GKKVNED1GJ265408; 1GKKVNED1GJ233588; 1GKKVNED1GJ297078 | 1GKKVNED1GJ257910; 1GKKVNED1GJ206097 | 1GKKVNED1GJ282208; 1GKKVNED1GJ215026; 1GKKVNED1GJ265974; 1GKKVNED1GJ202454 | 1GKKVNED1GJ232859; 1GKKVNED1GJ228567 | 1GKKVNED1GJ224616; 1GKKVNED1GJ290437 | 1GKKVNED1GJ238614

1GKKVNED1GJ244753 | 1GKKVNED1GJ205628; 1GKKVNED1GJ229704

1GKKVNED1GJ295945; 1GKKVNED1GJ223269 | 1GKKVNED1GJ232747

1GKKVNED1GJ217374 | 1GKKVNED1GJ275808; 1GKKVNED1GJ219142 | 1GKKVNED1GJ242338 | 1GKKVNED1GJ251590 | 1GKKVNED1GJ241173 | 1GKKVNED1GJ269104 | 1GKKVNED1GJ204723 | 1GKKVNED1GJ281365 | 1GKKVNED1GJ271189 | 1GKKVNED1GJ268258 | 1GKKVNED1GJ266378 | 1GKKVNED1GJ239682; 1GKKVNED1GJ260399 | 1GKKVNED1GJ257163; 1GKKVNED1GJ291135

1GKKVNED1GJ207508; 1GKKVNED1GJ279387; 1GKKVNED1GJ291863; 1GKKVNED1GJ261410; 1GKKVNED1GJ209422

1GKKVNED1GJ289790 | 1GKKVNED1GJ218749; 1GKKVNED1GJ245546; 1GKKVNED1GJ295444 | 1GKKVNED1GJ276098 | 1GKKVNED1GJ210571 | 1GKKVNED1GJ267997; 1GKKVNED1GJ201644; 1GKKVNED1GJ203880 | 1GKKVNED1GJ257888; 1GKKVNED1GJ217519 | 1GKKVNED1GJ288042 | 1GKKVNED1GJ213924 | 1GKKVNED1GJ276327; 1GKKVNED1GJ268616; 1GKKVNED1GJ278630 | 1GKKVNED1GJ293273 | 1GKKVNED1GJ295721 | 1GKKVNED1GJ232490 | 1GKKVNED1GJ205256; 1GKKVNED1GJ237401 | 1GKKVNED1GJ299459; 1GKKVNED1GJ251234 | 1GKKVNED1GJ282130 | 1GKKVNED1GJ216029 | 1GKKVNED1GJ279552; 1GKKVNED1GJ277252 | 1GKKVNED1GJ273718; 1GKKVNED1GJ285822 | 1GKKVNED1GJ275632; 1GKKVNED1GJ254375; 1GKKVNED1GJ241268; 1GKKVNED1GJ265571 | 1GKKVNED1GJ255946 | 1GKKVNED1GJ281348 | 1GKKVNED1GJ263531 | 1GKKVNED1GJ296948 | 1GKKVNED1GJ268650; 1GKKVNED1GJ263688 | 1GKKVNED1GJ218038

1GKKVNED1GJ254635 | 1GKKVNED1GJ219674 | 1GKKVNED1GJ223627; 1GKKVNED1GJ245725; 1GKKVNED1GJ260516 | 1GKKVNED1GJ265165; 1GKKVNED1GJ255106 | 1GKKVNED1GJ211428; 1GKKVNED1GJ240864 | 1GKKVNED1GJ212563; 1GKKVNED1GJ200588; 1GKKVNED1GJ276263 | 1GKKVNED1GJ209758 | 1GKKVNED1GJ296285 | 1GKKVNED1GJ285397 | 1GKKVNED1GJ260564 | 1GKKVNED1GJ293340; 1GKKVNED1GJ247393; 1GKKVNED1GJ233946 | 1GKKVNED1GJ254652

1GKKVNED1GJ248284; 1GKKVNED1GJ290373; 1GKKVNED1GJ266123 | 1GKKVNED1GJ254246 | 1GKKVNED1GJ288395 | 1GKKVNED1GJ231596; 1GKKVNED1GJ201997 | 1GKKVNED1GJ215771; 1GKKVNED1GJ273606 | 1GKKVNED1GJ249869 | 1GKKVNED1GJ248494

1GKKVNED1GJ252559 | 1GKKVNED1GJ246129 | 1GKKVNED1GJ204527 | 1GKKVNED1GJ259656; 1GKKVNED1GJ293130 | 1GKKVNED1GJ241366 | 1GKKVNED1GJ260015 | 1GKKVNED1GJ220792 | 1GKKVNED1GJ202437; 1GKKVNED1GJ246051; 1GKKVNED1GJ236989; 1GKKVNED1GJ273931; 1GKKVNED1GJ294598 | 1GKKVNED1GJ204785 | 1GKKVNED1GJ219528; 1GKKVNED1GJ280409; 1GKKVNED1GJ226642; 1GKKVNED1GJ233607 | 1GKKVNED1GJ276568 | 1GKKVNED1GJ249290 | 1GKKVNED1GJ212711; 1GKKVNED1GJ254036; 1GKKVNED1GJ279213 | 1GKKVNED1GJ216886 | 1GKKVNED1GJ265229 | 1GKKVNED1GJ296383 | 1GKKVNED1GJ206746 | 1GKKVNED1GJ230982 | 1GKKVNED1GJ259091 | 1GKKVNED1GJ220629; 1GKKVNED1GJ269765 | 1GKKVNED1GJ216824; 1GKKVNED1GJ266168 | 1GKKVNED1GJ232814; 1GKKVNED1GJ223675 | 1GKKVNED1GJ293872 | 1GKKVNED1GJ216208; 1GKKVNED1GJ222235; 1GKKVNED1GJ262573; 1GKKVNED1GJ252447 | 1GKKVNED1GJ270351; 1GKKVNED1GJ226141 | 1GKKVNED1GJ240489; 1GKKVNED1GJ242274; 1GKKVNED1GJ235311; 1GKKVNED1GJ217939; 1GKKVNED1GJ209226 | 1GKKVNED1GJ215091; 1GKKVNED1GJ223322 | 1GKKVNED1GJ224177; 1GKKVNED1GJ219903 | 1GKKVNED1GJ212739; 1GKKVNED1GJ206858 | 1GKKVNED1GJ254599; 1GKKVNED1GJ286291 | 1GKKVNED1GJ260905 | 1GKKVNED1GJ247149 | 1GKKVNED1GJ278448 | 1GKKVNED1GJ247670 | 1GKKVNED1GJ227192 | 1GKKVNED1GJ236295 | 1GKKVNED1GJ251248; 1GKKVNED1GJ237625 | 1GKKVNED1GJ243182 | 1GKKVNED1GJ243912; 1GKKVNED1GJ222767; 1GKKVNED1GJ275730; 1GKKVNED1GJ252707 | 1GKKVNED1GJ255798 | 1GKKVNED1GJ246048 | 1GKKVNED1GJ202020 | 1GKKVNED1GJ267241; 1GKKVNED1GJ203832 | 1GKKVNED1GJ295461 | 1GKKVNED1GJ270009 | 1GKKVNED1GJ299431; 1GKKVNED1GJ207069 | 1GKKVNED1GJ280412; 1GKKVNED1GJ207346; 1GKKVNED1GJ247667; 1GKKVNED1GJ297193 | 1GKKVNED1GJ224292 | 1GKKVNED1GJ232599 | 1GKKVNED1GJ260807 | 1GKKVNED1GJ264503; 1GKKVNED1GJ242016 | 1GKKVNED1GJ284251; 1GKKVNED1GJ234563 | 1GKKVNED1GJ254067 | 1GKKVNED1GJ291250 | 1GKKVNED1GJ222994; 1GKKVNED1GJ277011; 1GKKVNED1GJ295072 | 1GKKVNED1GJ266896; 1GKKVNED1GJ281091

1GKKVNED1GJ240900 | 1GKKVNED1GJ214345; 1GKKVNED1GJ201501; 1GKKVNED1GJ294522 | 1GKKVNED1GJ279731 | 1GKKVNED1GJ277221; 1GKKVNED1GJ207492 | 1GKKVNED1GJ231291; 1GKKVNED1GJ208190 | 1GKKVNED1GJ248270; 1GKKVNED1GJ279857 | 1GKKVNED1GJ217438 | 1GKKVNED1GJ227161 | 1GKKVNED1GJ274903; 1GKKVNED1GJ231789 | 1GKKVNED1GJ227726 | 1GKKVNED1GJ226804 | 1GKKVNED1GJ278952; 1GKKVNED1GJ277624 | 1GKKVNED1GJ275467 | 1GKKVNED1GJ298957 | 1GKKVNED1GJ219626 | 1GKKVNED1GJ212658 | 1GKKVNED1GJ245515 | 1GKKVNED1GJ271614 | 1GKKVNED1GJ225779 | 1GKKVNED1GJ208478 | 1GKKVNED1GJ222106

1GKKVNED1GJ298635; 1GKKVNED1GJ246230; 1GKKVNED1GJ214636 | 1GKKVNED1GJ232912 | 1GKKVNED1GJ293337; 1GKKVNED1GJ248690 | 1GKKVNED1GJ285190 | 1GKKVNED1GJ275128 | 1GKKVNED1GJ288834

1GKKVNED1GJ268938 | 1GKKVNED1GJ262170; 1GKKVNED1GJ233848 | 1GKKVNED1GJ211493

1GKKVNED1GJ207928; 1GKKVNED1GJ217021 | 1GKKVNED1GJ236250 | 1GKKVNED1GJ239228; 1GKKVNED1GJ229217 | 1GKKVNED1GJ204768 | 1GKKVNED1GJ209601; 1GKKVNED1GJ259706 | 1GKKVNED1GJ273332; 1GKKVNED1GJ252660 | 1GKKVNED1GJ269748; 1GKKVNED1GJ250763; 1GKKVNED1GJ200820; 1GKKVNED1GJ200364; 1GKKVNED1GJ255848 | 1GKKVNED1GJ237348

1GKKVNED1GJ204124; 1GKKVNED1GJ209971; 1GKKVNED1GJ243232 | 1GKKVNED1GJ261312; 1GKKVNED1GJ299185 | 1GKKVNED1GJ296268; 1GKKVNED1GJ294326 | 1GKKVNED1GJ267871 | 1GKKVNED1GJ258572 | 1GKKVNED1GJ277381 | 1GKKVNED1GJ274335; 1GKKVNED1GJ231758; 1GKKVNED1GJ220212 | 1GKKVNED1GJ247197 | 1GKKVNED1GJ252416 | 1GKKVNED1GJ236118 | 1GKKVNED1GJ265022; 1GKKVNED1GJ233283 | 1GKKVNED1GJ290390 | 1GKKVNED1GJ237608; 1GKKVNED1GJ235924 | 1GKKVNED1GJ222641 | 1GKKVNED1GJ295220; 1GKKVNED1GJ219920 | 1GKKVNED1GJ241576 | 1GKKVNED1GJ220274; 1GKKVNED1GJ239570; 1GKKVNED1GJ286081 | 1GKKVNED1GJ203992; 1GKKVNED1GJ295265; 1GKKVNED1GJ214295; 1GKKVNED1GJ292317 | 1GKKVNED1GJ218573; 1GKKVNED1GJ232487; 1GKKVNED1GJ223515 | 1GKKVNED1GJ245126; 1GKKVNED1GJ279440 | 1GKKVNED1GJ274383; 1GKKVNED1GJ235468 | 1GKKVNED1GJ244557 | 1GKKVNED1GJ247460; 1GKKVNED1GJ200493; 1GKKVNED1GJ238015 | 1GKKVNED1GJ249399 | 1GKKVNED1GJ245157 | 1GKKVNED1GJ212207 | 1GKKVNED1GJ246079; 1GKKVNED1GJ212840 | 1GKKVNED1GJ209999; 1GKKVNED1GJ214863; 1GKKVNED1GJ266879 | 1GKKVNED1GJ256367; 1GKKVNED1GJ238161; 1GKKVNED1GJ299901 | 1GKKVNED1GJ250861

1GKKVNED1GJ285934

1GKKVNED1GJ250309; 1GKKVNED1GJ215950 | 1GKKVNED1GJ266817; 1GKKVNED1GJ271094 | 1GKKVNED1GJ280491; 1GKKVNED1GJ285481; 1GKKVNED1GJ299638 | 1GKKVNED1GJ257065 | 1GKKVNED1GJ223899 | 1GKKVNED1GJ294357; 1GKKVNED1GJ203653; 1GKKVNED1GJ264033; 1GKKVNED1GJ259835 | 1GKKVNED1GJ233266 | 1GKKVNED1GJ218315 | 1GKKVNED1GJ218976; 1GKKVNED1GJ275923 | 1GKKVNED1GJ278921 | 1GKKVNED1GJ244624 | 1GKKVNED1GJ297677 | 1GKKVNED1GJ259298 | 1GKKVNED1GJ227841 | 1GKKVNED1GJ226074 | 1GKKVNED1GJ204107; 1GKKVNED1GJ274514 | 1GKKVNED1GJ223384 | 1GKKVNED1GJ269751 | 1GKKVNED1GJ287750; 1GKKVNED1GJ237804; 1GKKVNED1GJ225944; 1GKKVNED1GJ248009; 1GKKVNED1GJ279244 | 1GKKVNED1GJ276926; 1GKKVNED1GJ288929; 1GKKVNED1GJ247040 | 1GKKVNED1GJ212045 | 1GKKVNED1GJ211512 | 1GKKVNED1GJ213096 | 1GKKVNED1GJ257390 | 1GKKVNED1GJ205919

1GKKVNED1GJ219352 | 1GKKVNED1GJ287523 | 1GKKVNED1GJ204687 | 1GKKVNED1GJ293628; 1GKKVNED1GJ271225; 1GKKVNED1GJ291412; 1GKKVNED1GJ218735 | 1GKKVNED1GJ229055 | 1GKKVNED1GJ211719; 1GKKVNED1GJ251623

1GKKVNED1GJ238774 | 1GKKVNED1GJ219738; 1GKKVNED1GJ287800 | 1GKKVNED1GJ245871 | 1GKKVNED1GJ257129 | 1GKKVNED1GJ258054; 1GKKVNED1GJ273914 | 1GKKVNED1GJ292382; 1GKKVNED1GJ233025; 1GKKVNED1GJ292138 | 1GKKVNED1GJ270107 | 1GKKVNED1GJ210800 | 1GKKVNED1GJ226706; 1GKKVNED1GJ254019; 1GKKVNED1GJ218301 | 1GKKVNED1GJ246793; 1GKKVNED1GJ225488 | 1GKKVNED1GJ277882; 1GKKVNED1GJ224308 | 1GKKVNED1GJ284671 | 1GKKVNED1GJ290017 | 1GKKVNED1GJ254313 | 1GKKVNED1GJ260841 | 1GKKVNED1GJ202860; 1GKKVNED1GJ228892; 1GKKVNED1GJ281849; 1GKKVNED1GJ258796 | 1GKKVNED1GJ296481; 1GKKVNED1GJ281317 | 1GKKVNED1GJ275873; 1GKKVNED1GJ287764; 1GKKVNED1GJ215141

1GKKVNED1GJ283097 | 1GKKVNED1GJ268289; 1GKKVNED1GJ262881 | 1GKKVNED1GJ253808 | 1GKKVNED1GJ253128 | 1GKKVNED1GJ230349 | 1GKKVNED1GJ290888 | 1GKKVNED1GJ280376 | 1GKKVNED1GJ229069 | 1GKKVNED1GJ245904; 1GKKVNED1GJ299963 | 1GKKVNED1GJ276277 | 1GKKVNED1GJ283102 | 1GKKVNED1GJ211624 | 1GKKVNED1GJ247510

1GKKVNED1GJ242811 | 1GKKVNED1GJ211039 | 1GKKVNED1GJ215544; 1GKKVNED1GJ239648 | 1GKKVNED1GJ251315 | 1GKKVNED1GJ225815

1GKKVNED1GJ214524 | 1GKKVNED1GJ212952 | 1GKKVNED1GJ278661 | 1GKKVNED1GJ297307 | 1GKKVNED1GJ292334 | 1GKKVNED1GJ283603; 1GKKVNED1GJ269555; 1GKKVNED1GJ262024; 1GKKVNED1GJ229749 | 1GKKVNED1GJ205483; 1GKKVNED1GJ268082; 1GKKVNED1GJ205404 | 1GKKVNED1GJ228133; 1GKKVNED1GJ253906; 1GKKVNED1GJ272486 | 1GKKVNED1GJ256031 | 1GKKVNED1GJ298697; 1GKKVNED1GJ279986 | 1GKKVNED1GJ280667 | 1GKKVNED1GJ296187 | 1GKKVNED1GJ259561 | 1GKKVNED1GJ299154 | 1GKKVNED1GJ292818 | 1GKKVNED1GJ225975 | 1GKKVNED1GJ273346 | 1GKKVNED1GJ269149; 1GKKVNED1GJ244073; 1GKKVNED1GJ213440; 1GKKVNED1GJ222672 | 1GKKVNED1GJ276585 | 1GKKVNED1GJ285416

1GKKVNED1GJ203524 | 1GKKVNED1GJ292575; 1GKKVNED1GJ294200 | 1GKKVNED1GJ204009 | 1GKKVNED1GJ231386 | 1GKKVNED1GJ205368 | 1GKKVNED1GJ242680; 1GKKVNED1GJ297355 | 1GKKVNED1GJ268972 | 1GKKVNED1GJ226205 | 1GKKVNED1GJ201174 | 1GKKVNED1GJ280720

1GKKVNED1GJ235454; 1GKKVNED1GJ209887 | 1GKKVNED1GJ237852; 1GKKVNED1GJ281687; 1GKKVNED1GJ224924; 1GKKVNED1GJ280880; 1GKKVNED1GJ269541 | 1GKKVNED1GJ236488; 1GKKVNED1GJ259527 | 1GKKVNED1GJ214393; 1GKKVNED1GJ213082; 1GKKVNED1GJ201272; 1GKKVNED1GJ269569

1GKKVNED1GJ256126; 1GKKVNED1GJ225636 | 1GKKVNED1GJ231792 | 1GKKVNED1GJ282290 | 1GKKVNED1GJ264811

1GKKVNED1GJ285660; 1GKKVNED1GJ206360 | 1GKKVNED1GJ227676 | 1GKKVNED1GJ265067; 1GKKVNED1GJ204589 | 1GKKVNED1GJ206634 | 1GKKVNED1GJ296626

1GKKVNED1GJ255378 | 1GKKVNED1GJ286176; 1GKKVNED1GJ252349 | 1GKKVNED1GJ294990; 1GKKVNED1GJ271791; 1GKKVNED1GJ222624; 1GKKVNED1GJ220968; 1GKKVNED1GJ211672 | 1GKKVNED1GJ260757 | 1GKKVNED1GJ286131 | 1GKKVNED1GJ226253; 1GKKVNED1GJ267448 | 1GKKVNED1GJ229783; 1GKKVNED1GJ200980 | 1GKKVNED1GJ261990; 1GKKVNED1GJ223482; 1GKKVNED1GJ297873 | 1GKKVNED1GJ217245; 1GKKVNED1GJ217097; 1GKKVNED1GJ293306; 1GKKVNED1GJ200736 | 1GKKVNED1GJ284668 | 1GKKVNED1GJ216032 | 1GKKVNED1GJ237995 | 1GKKVNED1GJ216578 | 1GKKVNED1GJ269068; 1GKKVNED1GJ270298 | 1GKKVNED1GJ200042 | 1GKKVNED1GJ296318 | 1GKKVNED1GJ225068 | 1GKKVNED1GJ213017 | 1GKKVNED1GJ252867; 1GKKVNED1GJ273525 | 1GKKVNED1GJ247474 | 1GKKVNED1GJ276067 | 1GKKVNED1GJ228794 | 1GKKVNED1GJ265716 | 1GKKVNED1GJ242646 | 1GKKVNED1GJ251928 | 1GKKVNED1GJ228293 | 1GKKVNED1GJ290843 | 1GKKVNED1GJ282841 | 1GKKVNED1GJ260869 | 1GKKVNED1GJ287862; 1GKKVNED1GJ209386; 1GKKVNED1GJ255011; 1GKKVNED1GJ245272; 1GKKVNED1GJ288249 | 1GKKVNED1GJ271287 | 1GKKVNED1GJ291698; 1GKKVNED1GJ253047 | 1GKKVNED1GJ224759 | 1GKKVNED1GJ283584

1GKKVNED1GJ241917 | 1GKKVNED1GJ250410 | 1GKKVNED1GJ228438; 1GKKVNED1GJ243330; 1GKKVNED1GJ273752 | 1GKKVNED1GJ284508 | 1GKKVNED1GJ214135; 1GKKVNED1GJ252996 | 1GKKVNED1GJ244221; 1GKKVNED1GJ239908 | 1GKKVNED1GJ247927 | 1GKKVNED1GJ253288; 1GKKVNED1GJ243876 | 1GKKVNED1GJ288946 | 1GKKVNED1GJ284394; 1GKKVNED1GJ219867 | 1GKKVNED1GJ203555 | 1GKKVNED1GJ217617 | 1GKKVNED1GJ267952 | 1GKKVNED1GJ255252 | 1GKKVNED1GJ203359; 1GKKVNED1GJ235065 | 1GKKVNED1GJ264601 | 1GKKVNED1GJ227967 | 1GKKVNED1GJ279499 | 1GKKVNED1GJ246227 | 1GKKVNED1GJ284556 | 1GKKVNED1GJ287599 | 1GKKVNED1GJ211204; 1GKKVNED1GJ256188; 1GKKVNED1GJ296996 | 1GKKVNED1GJ238838 | 1GKKVNED1GJ211042; 1GKKVNED1GJ208450 | 1GKKVNED1GJ284816 | 1GKKVNED1GJ206147

1GKKVNED1GJ299400; 1GKKVNED1GJ261813 | 1GKKVNED1GJ275419 | 1GKKVNED1GJ228939

1GKKVNED1GJ231422; 1GKKVNED1GJ254604 | 1GKKVNED1GJ272746; 1GKKVNED1GJ287666 | 1GKKVNED1GJ286775; 1GKKVNED1GJ230836; 1GKKVNED1GJ292186; 1GKKVNED1GJ231453 | 1GKKVNED1GJ203670 | 1GKKVNED1GJ204270 | 1GKKVNED1GJ272830 | 1GKKVNED1GJ232957; 1GKKVNED1GJ229167 | 1GKKVNED1GJ240220 | 1GKKVNED1GJ280085

1GKKVNED1GJ201658 | 1GKKVNED1GJ280300; 1GKKVNED1GJ255008; 1GKKVNED1GJ208707 | 1GKKVNED1GJ232408 | 1GKKVNED1GJ276456 | 1GKKVNED1GJ290065 | 1GKKVNED1GJ278398; 1GKKVNED1GJ284573; 1GKKVNED1GJ229542

1GKKVNED1GJ278949

1GKKVNED1GJ282807

1GKKVNED1GJ248091 | 1GKKVNED1GJ277557; 1GKKVNED1GJ212661 | 1GKKVNED1GJ283178 | 1GKKVNED1GJ272679; 1GKKVNED1GJ220131 | 1GKKVNED1GJ284069 | 1GKKVNED1GJ294956; 1GKKVNED1GJ207007 | 1GKKVNED1GJ201076; 1GKKVNED1GJ245174 | 1GKKVNED1GJ271130 | 1GKKVNED1GJ282337; 1GKKVNED1GJ283035 | 1GKKVNED1GJ202793 | 1GKKVNED1GJ224731 | 1GKKVNED1GJ253260 | 1GKKVNED1GJ299557 | 1GKKVNED1GJ249516 | 1GKKVNED1GJ262038; 1GKKVNED1GJ205046 | 1GKKVNED1GJ286307; 1GKKVNED1GJ257258

1GKKVNED1GJ252240 | 1GKKVNED1GJ241240; 1GKKVNED1GJ213535 | 1GKKVNED1GJ258460; 1GKKVNED1GJ243909 | 1GKKVNED1GJ236085 | 1GKKVNED1GJ208173 | 1GKKVNED1GJ254568 | 1GKKVNED1GJ269491 | 1GKKVNED1GJ291538 | 1GKKVNED1GJ245434; 1GKKVNED1GJ285805; 1GKKVNED1GJ207833 | 1GKKVNED1GJ259124 | 1GKKVNED1GJ252898 | 1GKKVNED1GJ215558; 1GKKVNED1GJ247779 | 1GKKVNED1GJ228164 | 1GKKVNED1GJ261097 | 1GKKVNED1GJ239987 | 1GKKVNED1GJ235406 | 1GKKVNED1GJ239276 | 1GKKVNED1GJ279521 | 1GKKVNED1GJ217861 | 1GKKVNED1GJ271872; 1GKKVNED1GJ299994; 1GKKVNED1GJ248835 | 1GKKVNED1GJ224096 | 1GKKVNED1GJ202678; 1GKKVNED1GJ217584; 1GKKVNED1GJ279017 | 1GKKVNED1GJ276070 | 1GKKVNED1GJ253677 | 1GKKVNED1GJ257311; 1GKKVNED1GJ234935; 1GKKVNED1GJ258023 | 1GKKVNED1GJ232795 | 1GKKVNED1GJ233123 | 1GKKVNED1GJ217536 | 1GKKVNED1GJ226799 | 1GKKVNED1GJ212157 | 1GKKVNED1GJ235213 | 1GKKVNED1GJ286243; 1GKKVNED1GJ250052 | 1GKKVNED1GJ253050; 1GKKVNED1GJ263318 | 1GKKVNED1GJ254621; 1GKKVNED1GJ214748; 1GKKVNED1GJ248432 | 1GKKVNED1GJ220338 | 1GKKVNED1GJ261228; 1GKKVNED1GJ230545 | 1GKKVNED1GJ222493 | 1GKKVNED1GJ275680; 1GKKVNED1GJ222851; 1GKKVNED1GJ206584 | 1GKKVNED1GJ288896 | 1GKKVNED1GJ263741 | 1GKKVNED1GJ227242 | 1GKKVNED1GJ216984 | 1GKKVNED1GJ243053; 1GKKVNED1GJ227323 | 1GKKVNED1GJ219027 | 1GKKVNED1GJ246809 | 1GKKVNED1GJ237124 | 1GKKVNED1GJ286436 | 1GKKVNED1GJ270432 | 1GKKVNED1GJ269443 | 1GKKVNED1GJ250312 | 1GKKVNED1GJ230013 | 1GKKVNED1GJ282497 | 1GKKVNED1GJ277753 | 1GKKVNED1GJ292950; 1GKKVNED1GJ295380 | 1GKKVNED1GJ294763 | 1GKKVNED1GJ207895; 1GKKVNED1GJ295055 | 1GKKVNED1GJ248740; 1GKKVNED1GJ276358 | 1GKKVNED1GJ222963; 1GKKVNED1GJ272276 | 1GKKVNED1GJ205340; 1GKKVNED1GJ203622; 1GKKVNED1GJ201479 | 1GKKVNED1GJ279602 | 1GKKVNED1GJ281799 | 1GKKVNED1GJ290146 | 1GKKVNED1GJ288526 | 1GKKVNED1GJ299980; 1GKKVNED1GJ299011 | 1GKKVNED1GJ267076; 1GKKVNED1GJ244896 | 1GKKVNED1GJ203927 | 1GKKVNED1GJ292396

1GKKVNED1GJ279051; 1GKKVNED1GJ268602 | 1GKKVNED1GJ251010 | 1GKKVNED1GJ247443 | 1GKKVNED1GJ271502; 1GKKVNED1GJ245594; 1GKKVNED1GJ249970 | 1GKKVNED1GJ246535 | 1GKKVNED1GJ293452 | 1GKKVNED1GJ217648 | 1GKKVNED1GJ293967 | 1GKKVNED1GJ298022 | 1GKKVNED1GJ283519 | 1GKKVNED1GJ222137

1GKKVNED1GJ218203 | 1GKKVNED1GJ290860 | 1GKKVNED1GJ262671 | 1GKKVNED1GJ233655; 1GKKVNED1GJ254764; 1GKKVNED1GJ278000 | 1GKKVNED1GJ214037 | 1GKKVNED1GJ226835; 1GKKVNED1GJ277462; 1GKKVNED1GJ212112 | 1GKKVNED1GJ258894 | 1GKKVNED1GJ290356 | 1GKKVNED1GJ234496 | 1GKKVNED1GJ298120 | 1GKKVNED1GJ238080; 1GKKVNED1GJ235048 | 1GKKVNED1GJ226365 | 1GKKVNED1GJ212949; 1GKKVNED1GJ244672 | 1GKKVNED1GJ280569 | 1GKKVNED1GJ235132 | 1GKKVNED1GJ222915; 1GKKVNED1GJ260032 | 1GKKVNED1GJ265215; 1GKKVNED1GJ273637; 1GKKVNED1GJ270401

1GKKVNED1GJ201661 | 1GKKVNED1GJ264761 | 1GKKVNED1GJ259480 | 1GKKVNED1GJ264209 | 1GKKVNED1GJ242310 | 1GKKVNED1GJ244283; 1GKKVNED1GJ201353 | 1GKKVNED1GJ281866 | 1GKKVNED1GJ256398; 1GKKVNED1GJ277400; 1GKKVNED1GJ275646 | 1GKKVNED1GJ209372 | 1GKKVNED1GJ247717; 1GKKVNED1GJ203085 | 1GKKVNED1GJ239925; 1GKKVNED1GJ291569

1GKKVNED1GJ292883

1GKKVNED1GJ207718; 1GKKVNED1GJ222364 | 1GKKVNED1GJ248365; 1GKKVNED1GJ204639 | 1GKKVNED1GJ261133 | 1GKKVNED1GJ236040; 1GKKVNED1GJ258393 | 1GKKVNED1GJ248625 | 1GKKVNED1GJ296903 | 1GKKVNED1GJ282323; 1GKKVNED1GJ248947; 1GKKVNED1GJ277901

1GKKVNED1GJ239553 | 1GKKVNED1GJ290518

1GKKVNED1GJ261911; 1GKKVNED1GJ253775; 1GKKVNED1GJ201210; 1GKKVNED1GJ235230; 1GKKVNED1GJ229301 | 1GKKVNED1GJ287084 | 1GKKVNED1GJ236653; 1GKKVNED1GJ278059 | 1GKKVNED1GJ289482; 1GKKVNED1GJ229041 | 1GKKVNED1GJ206553 | 1GKKVNED1GJ272293; 1GKKVNED1GJ205547 | 1GKKVNED1GJ271662 | 1GKKVNED1GJ267093 | 1GKKVNED1GJ295296 | 1GKKVNED1GJ243814 | 1GKKVNED1GJ291975 | 1GKKVNED1GJ253405; 1GKKVNED1GJ293578 | 1GKKVNED1GJ208416; 1GKKVNED1GJ274710; 1GKKVNED1GJ266218 | 1GKKVNED1GJ256661 | 1GKKVNED1GJ271337; 1GKKVNED1GJ223210; 1GKKVNED1GJ276408 | 1GKKVNED1GJ247684 | 1GKKVNED1GJ284105 | 1GKKVNED1GJ229489; 1GKKVNED1GJ285710 | 1GKKVNED1GJ210649; 1GKKVNED1GJ281446 | 1GKKVNED1GJ295508 | 1GKKVNED1GJ295962 | 1GKKVNED1GJ276523 | 1GKKVNED1GJ214376 | 1GKKVNED1GJ233106 | 1GKKVNED1GJ264579 | 1GKKVNED1GJ264680; 1GKKVNED1GJ248527; 1GKKVNED1GJ262086 | 1GKKVNED1GJ264193 | 1GKKVNED1GJ264307 | 1GKKVNED1GJ282905 | 1GKKVNED1GJ224339; 1GKKVNED1GJ230688; 1GKKVNED1GJ231968 | 1GKKVNED1GJ298201 | 1GKKVNED1GJ293385

1GKKVNED1GJ299784; 1GKKVNED1GJ251573; 1GKKVNED1GJ218878 | 1GKKVNED1GJ219304; 1GKKVNED1GJ249595 | 1GKKVNED1GJ251671 | 1GKKVNED1GJ293533 | 1GKKVNED1GJ293516 | 1GKKVNED1GJ207234; 1GKKVNED1GJ242369 | 1GKKVNED1GJ283813; 1GKKVNED1GJ258362 | 1GKKVNED1GJ252013 | 1GKKVNED1GJ231338 | 1GKKVNED1GJ229413 | 1GKKVNED1GJ295881

1GKKVNED1GJ206231; 1GKKVNED1GJ218685; 1GKKVNED1GJ215799

1GKKVNED1GJ299803

1GKKVNED1GJ200302; 1GKKVNED1GJ235776 | 1GKKVNED1GJ222879

1GKKVNED1GJ268003; 1GKKVNED1GJ282631; 1GKKVNED1GJ244123; 1GKKVNED1GJ227189; 1GKKVNED1GJ236376 | 1GKKVNED1GJ266025 | 1GKKVNED1GJ211851 | 1GKKVNED1GJ218069; 1GKKVNED1GJ271547 | 1GKKVNED1GJ227581 | 1GKKVNED1GJ242209; 1GKKVNED1GJ297162; 1GKKVNED1GJ208125 | 1GKKVNED1GJ213678 | 1GKKVNED1GJ221201 | 1GKKVNED1GJ282080 | 1GKKVNED1GJ266011; 1GKKVNED1GJ285254 | 1GKKVNED1GJ223143; 1GKKVNED1GJ221828 | 1GKKVNED1GJ207217 | 1GKKVNED1GJ293788; 1GKKVNED1GJ259754

1GKKVNED1GJ296951 | 1GKKVNED1GJ288297; 1GKKVNED1GJ271970

1GKKVNED1GJ233235; 1GKKVNED1GJ294410 | 1GKKVNED1GJ282628 | 1GKKVNED1GJ231775; 1GKKVNED1GJ261956 | 1GKKVNED1GJ292057; 1GKKVNED1GJ204592; 1GKKVNED1GJ228763 | 1GKKVNED1GJ252822 | 1GKKVNED1GJ219609 | 1GKKVNED1GJ299039 | 1GKKVNED1GJ298666 | 1GKKVNED1GJ228956 | 1GKKVNED1GJ209520 | 1GKKVNED1GJ280278 | 1GKKVNED1GJ202714 | 1GKKVNED1GJ299834

1GKKVNED1GJ241108 | 1GKKVNED1GJ247569; 1GKKVNED1GJ271161; 1GKKVNED1GJ298862 | 1GKKVNED1GJ299204 | 1GKKVNED1GJ213132; 1GKKVNED1GJ272049; 1GKKVNED1GJ216662; 1GKKVNED1GJ261701 | 1GKKVNED1GJ214314; 1GKKVNED1GJ234711 | 1GKKVNED1GJ276182 | 1GKKVNED1GJ233560 | 1GKKVNED1GJ287148

1GKKVNED1GJ282693 | 1GKKVNED1GJ288204 | 1GKKVNED1GJ234837; 1GKKVNED1GJ206598; 1GKKVNED1GJ218041 | 1GKKVNED1GJ298327 | 1GKKVNED1GJ281964 | 1GKKVNED1GJ275940

1GKKVNED1GJ249693 | 1GKKVNED1GJ256742 | 1GKKVNED1GJ258703 | 1GKKVNED1GJ276909 | 1GKKVNED1GJ206973 | 1GKKVNED1GJ271550; 1GKKVNED1GJ212059; 1GKKVNED1GJ265103; 1GKKVNED1GJ236183; 1GKKVNED1GJ287828 | 1GKKVNED1GJ236765

1GKKVNED1GJ282712; 1GKKVNED1GJ224647; 1GKKVNED1GJ243425 | 1GKKVNED1GJ220162 | 1GKKVNED1GJ277218 | 1GKKVNED1GJ293466 | 1GKKVNED1GJ266588; 1GKKVNED1GJ224258; 1GKKVNED1GJ262718; 1GKKVNED1GJ287649; 1GKKVNED1GJ278790; 1GKKVNED1GJ218511; 1GKKVNED1GJ208903; 1GKKVNED1GJ246955; 1GKKVNED1GJ247765; 1GKKVNED1GJ241450; 1GKKVNED1GJ274867; 1GKKVNED1GJ275257; 1GKKVNED1GJ230884 | 1GKKVNED1GJ255834; 1GKKVNED1GJ218153; 1GKKVNED1GJ206116 | 1GKKVNED1GJ201725 | 1GKKVNED1GJ258569; 1GKKVNED1GJ243246 | 1GKKVNED1GJ297548 | 1GKKVNED1GJ248804 | 1GKKVNED1GJ200011 | 1GKKVNED1GJ220260; 1GKKVNED1GJ299655; 1GKKVNED1GJ295928

1GKKVNED1GJ268809 | 1GKKVNED1GJ234580; 1GKKVNED1GJ287294; 1GKKVNED1GJ272259; 1GKKVNED1GJ200400; 1GKKVNED1GJ271239; 1GKKVNED1GJ288607; 1GKKVNED1GJ271449 | 1GKKVNED1GJ218170; 1GKKVNED1GJ293287; 1GKKVNED1GJ258037; 1GKKVNED1GJ285089; 1GKKVNED1GJ205550

1GKKVNED1GJ262539; 1GKKVNED1GJ223644 | 1GKKVNED1GJ293810 | 1GKKVNED1GJ231100; 1GKKVNED1GJ262637; 1GKKVNED1GJ218637 | 1GKKVNED1GJ283004; 1GKKVNED1GJ293631 | 1GKKVNED1GJ276702 | 1GKKVNED1GJ298831 | 1GKKVNED1GJ227354

1GKKVNED1GJ204379 | 1GKKVNED1GJ251296; 1GKKVNED1GJ215303; 1GKKVNED1GJ261181; 1GKKVNED1GJ258247 | 1GKKVNED1GJ209551

1GKKVNED1GJ275243 | 1GKKVNED1GJ222025

1GKKVNED1GJ248950 | 1GKKVNED1GJ244347; 1GKKVNED1GJ211946 | 1GKKVNED1GJ274190 | 1GKKVNED1GJ277073 | 1GKKVNED1GJ233395

1GKKVNED1GJ245983 | 1GKKVNED1GJ285139 | 1GKKVNED1GJ207945

1GKKVNED1GJ279583 | 1GKKVNED1GJ216628 | 1GKKVNED1GJ233042; 1GKKVNED1GJ228259 | 1GKKVNED1GJ211896; 1GKKVNED1GJ244509; 1GKKVNED1GJ266803; 1GKKVNED1GJ236913 | 1GKKVNED1GJ253016; 1GKKVNED1GJ294973 | 1GKKVNED1GJ247071 | 1GKKVNED1GJ283911; 1GKKVNED1GJ258913; 1GKKVNED1GJ296111; 1GKKVNED1GJ257793 | 1GKKVNED1GJ242405 | 1GKKVNED1GJ294276; 1GKKVNED1GJ206990 | 1GKKVNED1GJ297470 | 1GKKVNED1GJ251976 | 1GKKVNED1GJ232909 | 1GKKVNED1GJ241500 | 1GKKVNED1GJ274657 | 1GKKVNED1GJ283732; 1GKKVNED1GJ247863; 1GKKVNED1GJ267563 | 1GKKVNED1GJ256675 | 1GKKVNED1GJ236362; 1GKKVNED1GJ269152 | 1GKKVNED1GJ295010; 1GKKVNED1GJ207699 | 1GKKVNED1GJ215107 | 1GKKVNED1GJ248608 | 1GKKVNED1GJ224602; 1GKKVNED1GJ206505 | 1GKKVNED1GJ218007 | 1GKKVNED1GJ259320 | 1GKKVNED1GJ200901 | 1GKKVNED1GJ251749; 1GKKVNED1GJ249466; 1GKKVNED1GJ216810 | 1GKKVNED1GJ242355; 1GKKVNED1GJ208366 | 1GKKVNED1GJ222820; 1GKKVNED1GJ265375

1GKKVNED1GJ258832; 1GKKVNED1GJ296707; 1GKKVNED1GJ288025; 1GKKVNED1GJ237589; 1GKKVNED1GJ250813; 1GKKVNED1GJ205726 | 1GKKVNED1GJ224812; 1GKKVNED1GJ236555; 1GKKVNED1GJ289336

1GKKVNED1GJ283388; 1GKKVNED1GJ257325 | 1GKKVNED1GJ273069; 1GKKVNED1GJ258846; 1GKKVNED1GJ291068 | 1GKKVNED1GJ238919 | 1GKKVNED1GJ277154 | 1GKKVNED1GJ227807 | 1GKKVNED1GJ222302; 1GKKVNED1GJ281723 | 1GKKVNED1GJ216855 | 1GKKVNED1GJ275744; 1GKKVNED1GJ243120 | 1GKKVNED1GJ285559

1GKKVNED1GJ241805 | 1GKKVNED1GJ289613 | 1GKKVNED1GJ298618

1GKKVNED1GJ227533; 1GKKVNED1GJ237799 | 1GKKVNED1GJ210957; 1GKKVNED1GJ234594; 1GKKVNED1GJ213616 | 1GKKVNED1GJ299509 | 1GKKVNED1GJ291958 | 1GKKVNED1GJ281642 | 1GKKVNED1GJ215933; 1GKKVNED1GJ266963 | 1GKKVNED1GJ218220 | 1GKKVNED1GJ282872 | 1GKKVNED1GJ213020 | 1GKKVNED1GJ281673 | 1GKKVNED1GJ224325

1GKKVNED1GJ285884; 1GKKVNED1GJ204284 | 1GKKVNED1GJ215656 | 1GKKVNED1GJ299395 | 1GKKVNED1GJ269605 | 1GKKVNED1GJ234885 | 1GKKVNED1GJ296917 | 1GKKVNED1GJ278370 | 1GKKVNED1GJ295590 | 1GKKVNED1GJ221330 | 1GKKVNED1GJ298084 | 1GKKVNED1GJ292432 | 1GKKVNED1GJ225118; 1GKKVNED1GJ263576; 1GKKVNED1GJ249953; 1GKKVNED1GJ292463

1GKKVNED1GJ295119; 1GKKVNED1GJ256076; 1GKKVNED1GJ217150 | 1GKKVNED1GJ289885; 1GKKVNED1GJ204575; 1GKKVNED1GJ202521 | 1GKKVNED1GJ225734; 1GKKVNED1GJ259365 | 1GKKVNED1GJ292298; 1GKKVNED1GJ207783; 1GKKVNED1GJ274349 | 1GKKVNED1GJ291085; 1GKKVNED1GJ216502 | 1GKKVNED1GJ230920 | 1GKKVNED1GJ234675

1GKKVNED1GJ211476; 1GKKVNED1GJ271581 | 1GKKVNED1GJ239875; 1GKKVNED1GJ256725; 1GKKVNED1GJ246616; 1GKKVNED1GJ269362; 1GKKVNED1GJ232375 | 1GKKVNED1GJ287859 | 1GKKVNED1GJ219822

1GKKVNED1GJ208822; 1GKKVNED1GJ282516 | 1GKKVNED1GJ291460 | 1GKKVNED1GJ276845 | 1GKKVNED1GJ284850; 1GKKVNED1GJ294102 | 1GKKVNED1GJ284864 | 1GKKVNED1GJ229797; 1GKKVNED1GJ282659 | 1GKKVNED1GJ234448; 1GKKVNED1GJ248916; 1GKKVNED1GJ216211 | 1GKKVNED1GJ252495 | 1GKKVNED1GJ229203 | 1GKKVNED1GJ217990 | 1GKKVNED1GJ202261 | 1GKKVNED1GJ298800 | 1GKKVNED1GJ277865 | 1GKKVNED1GJ290812; 1GKKVNED1GJ273492; 1GKKVNED1GJ294729; 1GKKVNED1GJ227550; 1GKKVNED1GJ221909 | 1GKKVNED1GJ247829 | 1GKKVNED1GJ291040 | 1GKKVNED1GJ210795 | 1GKKVNED1GJ260208

1GKKVNED1GJ255736; 1GKKVNED1GJ220291 | 1GKKVNED1GJ252383 | 1GKKVNED1GJ213602; 1GKKVNED1GJ224566 | 1GKKVNED1GJ297341 | 1GKKVNED1GJ297825; 1GKKVNED1GJ213860 | 1GKKVNED1GJ240380; 1GKKVNED1GJ289367

1GKKVNED1GJ277641 | 1GKKVNED1GJ202146 | 1GKKVNED1GJ290261 | 1GKKVNED1GJ237740 | 1GKKVNED1GJ268812; 1GKKVNED1GJ201689 | 1GKKVNED1GJ249029

1GKKVNED1GJ226298 | 1GKKVNED1GJ202910; 1GKKVNED1GJ226155 | 1GKKVNED1GJ216970 | 1GKKVNED1GJ205239 | 1GKKVNED1GJ285433 | 1GKKVNED1GJ274206

1GKKVNED1GJ265795 | 1GKKVNED1GJ282743

1GKKVNED1GJ236801; 1GKKVNED1GJ215494

1GKKVNED1GJ249709 | 1GKKVNED1GJ202826 | 1GKKVNED1GJ238712

1GKKVNED1GJ215155 | 1GKKVNED1GJ200381 | 1GKKVNED1GJ226091 | 1GKKVNED1GJ252741; 1GKKVNED1GJ278319; 1GKKVNED1GJ242078 | 1GKKVNED1GJ275579 | 1GKKVNED1GJ282502 | 1GKKVNED1GJ275677; 1GKKVNED1GJ252027; 1GKKVNED1GJ293550 | 1GKKVNED1GJ250892 | 1GKKVNED1GJ206875

1GKKVNED1GJ200753 | 1GKKVNED1GJ238063 | 1GKKVNED1GJ265621 | 1GKKVNED1GJ287893; 1GKKVNED1GJ248754 | 1GKKVNED1GJ244302 | 1GKKVNED1GJ248592 | 1GKKVNED1GJ218864 | 1GKKVNED1GJ247846 | 1GKKVNED1GJ225409; 1GKKVNED1GJ227760 | 1GKKVNED1GJ271452 | 1GKKVNED1GJ209453 | 1GKKVNED1GJ239455 | 1GKKVNED1GJ245918

1GKKVNED1GJ229606 | 1GKKVNED1GJ215351 | 1GKKVNED1GJ242467 | 1GKKVNED1GJ255669 | 1GKKVNED1GJ219495; 1GKKVNED1GJ294813 | 1GKKVNED1GJ238466 | 1GKKVNED1GJ274321 | 1GKKVNED1GJ288977; 1GKKVNED1GJ292365 | 1GKKVNED1GJ228889 | 1GKKVNED1GJ222929 | 1GKKVNED1GJ228603 | 1GKKVNED1GJ206052 | 1GKKVNED1GJ286730 | 1GKKVNED1GJ224745 | 1GKKVNED1GJ276957 | 1GKKVNED1GJ297744; 1GKKVNED1GJ235194 | 1GKKVNED1GJ255347 | 1GKKVNED1GJ229735 | 1GKKVNED1GJ255395; 1GKKVNED1GJ272195; 1GKKVNED1GJ290910 | 1GKKVNED1GJ214667

1GKKVNED1GJ237463 | 1GKKVNED1GJ288638

1GKKVNED1GJ206939 | 1GKKVNED1GJ291829 | 1GKKVNED1GJ267532

1GKKVNED1GJ247085 | 1GKKVNED1GJ256207; 1GKKVNED1GJ265585; 1GKKVNED1GJ248513 | 1GKKVNED1GJ276859 | 1GKKVNED1GJ273279

1GKKVNED1GJ242890; 1GKKVNED1GJ220520 | 1GKKVNED1GJ225166; 1GKKVNED1GJ268681 | 1GKKVNED1GJ237639 | 1GKKVNED1GJ278871

1GKKVNED1GJ250164; 1GKKVNED1GJ293029 | 1GKKVNED1GJ279874; 1GKKVNED1GJ249838 | 1GKKVNED1GJ236538 | 1GKKVNED1GJ226575; 1GKKVNED1GJ242839; 1GKKVNED1GJ288476; 1GKKVNED1GJ203913

1GKKVNED1GJ281382 | 1GKKVNED1GJ296075 | 1GKKVNED1GJ234000

1GKKVNED1GJ226320; 1GKKVNED1GJ282662 | 1GKKVNED1GJ260242; 1GKKVNED1GJ287537; 1GKKVNED1GJ237432 | 1GKKVNED1GJ219707 | 1GKKVNED1GJ234062 | 1GKKVNED1GJ228181

1GKKVNED1GJ234417

1GKKVNED1GJ231355; 1GKKVNED1GJ253369 | 1GKKVNED1GJ273878; 1GKKVNED1GJ256448

1GKKVNED1GJ270995 | 1GKKVNED1GJ227208; 1GKKVNED1GJ265439 | 1GKKVNED1GJ280507 | 1GKKVNED1GJ283830; 1GKKVNED1GJ288803

1GKKVNED1GJ249175; 1GKKVNED1GJ220971 | 1GKKVNED1GJ233512 | 1GKKVNED1GJ286050 | 1GKKVNED1GJ210330 | 1GKKVNED1GJ228147

1GKKVNED1GJ276795 | 1GKKVNED1GJ232117; 1GKKVNED1GJ226592; 1GKKVNED1GJ274464 | 1GKKVNED1GJ298358 | 1GKKVNED1GJ270253; 1GKKVNED1GJ277168

1GKKVNED1GJ270544 | 1GKKVNED1GJ263559 | 1GKKVNED1GJ221795 | 1GKKVNED1GJ239164 | 1GKKVNED1GJ243358 | 1GKKVNED1GJ262976 | 1GKKVNED1GJ240315 | 1GKKVNED1GJ224129

1GKKVNED1GJ247877; 1GKKVNED1GJ225961 | 1GKKVNED1GJ253386; 1GKKVNED1GJ203605 | 1GKKVNED1GJ295542; 1GKKVNED1GJ218296; 1GKKVNED1GJ211820 | 1GKKVNED1GJ202129 | 1GKKVNED1GJ216743 | 1GKKVNED1GJ278207 | 1GKKVNED1GJ273721; 1GKKVNED1GJ260614 | 1GKKVNED1GJ269698 | 1GKKVNED1GJ215978 | 1GKKVNED1GJ275470 | 1GKKVNED1GJ241643 | 1GKKVNED1GJ253212 | 1GKKVNED1GJ285447 | 1GKKVNED1GJ296156; 1GKKVNED1GJ230027

1GKKVNED1GJ242484; 1GKKVNED1GJ227984 | 1GKKVNED1GJ233672 | 1GKKVNED1GJ299817 | 1GKKVNED1GJ272231 | 1GKKVNED1GJ262122 | 1GKKVNED1GJ225295; 1GKKVNED1GJ209095; 1GKKVNED1GJ216452 | 1GKKVNED1GJ291264; 1GKKVNED1GJ247748; 1GKKVNED1GJ224390 | 1GKKVNED1GJ249256; 1GKKVNED1GJ296447; 1GKKVNED1GJ206150 | 1GKKVNED1GJ237849 | 1GKKVNED1GJ251606; 1GKKVNED1GJ292348; 1GKKVNED1GJ235146 | 1GKKVNED1GJ238399; 1GKKVNED1GJ225877 | 1GKKVNED1GJ230934; 1GKKVNED1GJ230061; 1GKKVNED1GJ217312; 1GKKVNED1GJ296965; 1GKKVNED1GJ239620 | 1GKKVNED1GJ252075; 1GKKVNED1GJ273539 | 1GKKVNED1GJ291376 | 1GKKVNED1GJ232635 | 1GKKVNED1GJ293080; 1GKKVNED1GJ272245 | 1GKKVNED1GJ279793; 1GKKVNED1GJ274786 | 1GKKVNED1GJ282418; 1GKKVNED1GJ229248 | 1GKKVNED1GJ272973 | 1GKKVNED1GJ216290; 1GKKVNED1GJ256465 | 1GKKVNED1GJ274612; 1GKKVNED1GJ254862 | 1GKKVNED1GJ291359 | 1GKKVNED1GJ267787 | 1GKKVNED1GJ203104 | 1GKKVNED1GJ255722 | 1GKKVNED1GJ262458; 1GKKVNED1GJ226303; 1GKKVNED1GJ276313 | 1GKKVNED1GJ281110; 1GKKVNED1GJ275985; 1GKKVNED1GJ266042 | 1GKKVNED1GJ257177; 1GKKVNED1GJ233977; 1GKKVNED1GJ287506 | 1GKKVNED1GJ296559 | 1GKKVNED1GJ267708 | 1GKKVNED1GJ211364 | 1GKKVNED1GJ282760 | 1GKKVNED1GJ211073; 1GKKVNED1GJ257695 | 1GKKVNED1GJ220937 | 1GKKVNED1GJ256627; 1GKKVNED1GJ216077 | 1GKKVNED1GJ293077 | 1GKKVNED1GJ288428 | 1GKKVNED1GJ201238; 1GKKVNED1GJ289871; 1GKKVNED1GJ295640; 1GKKVNED1GJ215611 | 1GKKVNED1GJ257115 | 1GKKVNED1GJ291166 | 1GKKVNED1GJ223305 | 1GKKVNED1GJ278935

1GKKVNED1GJ242159; 1GKKVNED1GJ255879 | 1GKKVNED1GJ261634 | 1GKKVNED1GJ261200 | 1GKKVNED1GJ254845; 1GKKVNED1GJ244333; 1GKKVNED1GJ203412; 1GKKVNED1GJ286758 | 1GKKVNED1GJ297209 | 1GKKVNED1GJ239147; 1GKKVNED1GJ227001 | 1GKKVNED1GJ274223; 1GKKVNED1GJ282709 | 1GKKVNED1GJ208741

1GKKVNED1GJ244512 | 1GKKVNED1GJ241447; 1GKKVNED1GJ249788; 1GKKVNED1GJ221280 | 1GKKVNED1GJ284847 | 1GKKVNED1GJ200994; 1GKKVNED1GJ203961 | 1GKKVNED1GJ270446; 1GKKVNED1GJ242534; 1GKKVNED1GJ272181; 1GKKVNED1GJ289353 | 1GKKVNED1GJ269295; 1GKKVNED1GJ263920; 1GKKVNED1GJ255705 | 1GKKVNED1GJ279759 | 1GKKVNED1GJ273184 | 1GKKVNED1GJ291216 | 1GKKVNED1GJ210411 | 1GKKVNED1GJ281902; 1GKKVNED1GJ203720 | 1GKKVNED1GJ262864; 1GKKVNED1GJ278773; 1GKKVNED1GJ254084

1GKKVNED1GJ290292; 1GKKVNED1GJ203796; 1GKKVNED1GJ272813 | 1GKKVNED1GJ220579 | 1GKKVNED1GJ230190 | 1GKKVNED1GJ247054; 1GKKVNED1GJ280796; 1GKKVNED1GJ235714; 1GKKVNED1GJ213339; 1GKKVNED1GJ220856; 1GKKVNED1GJ258006 | 1GKKVNED1GJ284685 | 1GKKVNED1GJ226222 | 1GKKVNED1GJ254179; 1GKKVNED1GJ260788 | 1GKKVNED1GJ287909; 1GKKVNED1GJ281494

1GKKVNED1GJ285626 | 1GKKVNED1GJ290678; 1GKKVNED1GJ229458 | 1GKKVNED1GJ282855; 1GKKVNED1GJ283424 | 1GKKVNED1GJ220498 | 1GKKVNED1GJ282936 | 1GKKVNED1GJ242761 | 1GKKVNED1GJ228357 | 1GKKVNED1GJ265053 | 1GKKVNED1GJ222770 | 1GKKVNED1GJ283309 | 1GKKVNED1GJ242677; 1GKKVNED1GJ267921; 1GKKVNED1GJ246633; 1GKKVNED1GJ241299 | 1GKKVNED1GJ295248 | 1GKKVNED1GJ267658 | 1GKKVNED1GJ227712; 1GKKVNED1GJ222722 | 1GKKVNED1GJ263979; 1GKKVNED1GJ212417 | 1GKKVNED1GJ279972 | 1GKKVNED1GJ212269 | 1GKKVNED1GJ257146; 1GKKVNED1GJ272004; 1GKKVNED1GJ223594 | 1GKKVNED1GJ235583; 1GKKVNED1GJ270124 | 1GKKVNED1GJ215897 | 1GKKVNED1GJ214023 | 1GKKVNED1GJ222249 | 1GKKVNED1GJ252786 | 1GKKVNED1GJ227872 | 1GKKVNED1GJ284511 | 1GKKVNED1GJ216001 | 1GKKVNED1GJ290793; 1GKKVNED1GJ232392; 1GKKVNED1GJ290700; 1GKKVNED1GJ230948; 1GKKVNED1GJ223451 | 1GKKVNED1GJ263870

1GKKVNED1GJ292091 | 1GKKVNED1GJ248639 | 1GKKVNED1GJ228830; 1GKKVNED1GJ205788 | 1GKKVNED1GJ244249 | 1GKKVNED1GJ231713 | 1GKKVNED1GJ229461 | 1GKKVNED1GJ287411 | 1GKKVNED1GJ286713 | 1GKKVNED1GJ292785 | 1GKKVNED1GJ222980; 1GKKVNED1GJ259642 | 1GKKVNED1GJ208710 | 1GKKVNED1GJ212367 | 1GKKVNED1GJ277932 | 1GKKVNED1GJ276392 | 1GKKVNED1GJ284606

1GKKVNED1GJ296061 | 1GKKVNED1GJ227452 | 1GKKVNED1GJ269037 | 1GKKVNED1GJ278966 | 1GKKVNED1GJ211316; 1GKKVNED1GJ249662 | 1GKKVNED1GJ203636; 1GKKVNED1GJ280832 | 1GKKVNED1GJ202101

1GKKVNED1GJ212790; 1GKKVNED1GJ215205 | 1GKKVNED1GJ210716; 1GKKVNED1GJ227399

1GKKVNED1GJ248401

1GKKVNED1GJ222607; 1GKKVNED1GJ247099 | 1GKKVNED1GJ229637

1GKKVNED1GJ287554; 1GKKVNED1GJ229900; 1GKKVNED1GJ250617

1GKKVNED1GJ266106; 1GKKVNED1GJ226981; 1GKKVNED1GJ284170 | 1GKKVNED1GJ207556 | 1GKKVNED1GJ241478; 1GKKVNED1GJ236846 | 1GKKVNED1GJ265151 | 1GKKVNED1GJ266980 | 1GKKVNED1GJ221022 | 1GKKVNED1GJ274089 | 1GKKVNED1GJ255963 | 1GKKVNED1GJ207573; 1GKKVNED1GJ269779 | 1GKKVNED1GJ280636 | 1GKKVNED1GJ280927 | 1GKKVNED1GJ228231 | 1GKKVNED1GJ267613; 1GKKVNED1GJ259043; 1GKKVNED1GJ207959; 1GKKVNED1GJ206133 | 1GKKVNED1GJ247362 | 1GKKVNED1GJ230867 | 1GKKVNED1GJ201336 | 1GKKVNED1GJ252853 | 1GKKVNED1GJ284895 | 1GKKVNED1GJ238452; 1GKKVNED1GJ261620

1GKKVNED1GJ246440

1GKKVNED1GJ217326 | 1GKKVNED1GJ224793; 1GKKVNED1GJ206617 | 1GKKVNED1GJ285142 | 1GKKVNED1GJ289014 | 1GKKVNED1GJ245658 | 1GKKVNED1GJ248463 | 1GKKVNED1GJ223885 | 1GKKVNED1GJ201188 | 1GKKVNED1GJ249810; 1GKKVNED1GJ262282 | 1GKKVNED1GJ256904 | 1GKKVNED1GJ282869 | 1GKKVNED1GJ286193 | 1GKKVNED1GJ278210 | 1GKKVNED1GJ293712 | 1GKKVNED1GJ210053; 1GKKVNED1GJ209162 | 1GKKVNED1GJ280748; 1GKKVNED1GJ211249; 1GKKVNED1GJ274643; 1GKKVNED1GJ249127 | 1GKKVNED1GJ249757; 1GKKVNED1GJ240797; 1GKKVNED1GJ203457; 1GKKVNED1GJ257678; 1GKKVNED1GJ229346

1GKKVNED1GJ251735; 1GKKVNED1GJ225619 | 1GKKVNED1GJ206245 | 1GKKVNED1GJ299669 | 1GKKVNED1GJ213549 | 1GKKVNED1GJ237978 | 1GKKVNED1GJ255512

1GKKVNED1GJ214703 | 1GKKVNED1GJ242842 | 1GKKVNED1GJ205371

1GKKVNED1GJ242064 | 1GKKVNED1GJ221120 | 1GKKVNED1GJ211333; 1GKKVNED1GJ258488; 1GKKVNED1GJ297727; 1GKKVNED1GJ222705; 1GKKVNED1GJ295315; 1GKKVNED1GJ249340 | 1GKKVNED1GJ290163; 1GKKVNED1GJ241156

1GKKVNED1GJ217360; 1GKKVNED1GJ250407; 1GKKVNED1GJ257714 | 1GKKVNED1GJ262430; 1GKKVNED1GJ259155; 1GKKVNED1GJ242551; 1GKKVNED1GJ254361 | 1GKKVNED1GJ240721 | 1GKKVNED1GJ213292 | 1GKKVNED1GJ257812; 1GKKVNED1GJ262413 | 1GKKVNED1GJ262749; 1GKKVNED1GJ244705; 1GKKVNED1GJ265134 | 1GKKVNED1GJ270303; 1GKKVNED1GJ212904 | 1GKKVNED1GJ228598; 1GKKVNED1GJ284458 | 1GKKVNED1GJ267739; 1GKKVNED1GJ252884 | 1GKKVNED1GJ280734 | 1GKKVNED1GJ256479 | 1GKKVNED1GJ220811 | 1GKKVNED1GJ202356 | 1GKKVNED1GJ209632 | 1GKKVNED1GJ273671; 1GKKVNED1GJ248379 | 1GKKVNED1GJ286629 | 1GKKVNED1GJ209016; 1GKKVNED1GJ211784; 1GKKVNED1GJ202406 | 1GKKVNED1GJ245885; 1GKKVNED1GJ217066; 1GKKVNED1GJ240377 | 1GKKVNED1GJ220839 | 1GKKVNED1GJ255574 | 1GKKVNED1GJ256529 | 1GKKVNED1GJ278269; 1GKKVNED1GJ217620 | 1GKKVNED1GJ271421; 1GKKVNED1GJ280359; 1GKKVNED1GJ261651; 1GKKVNED1GJ242775 | 1GKKVNED1GJ282046; 1GKKVNED1GJ265358

1GKKVNED1GJ211445 | 1GKKVNED1GJ229444 | 1GKKVNED1GJ210814; 1GKKVNED1GJ223952 | 1GKKVNED1GJ217567 | 1GKKVNED1GJ279308 | 1GKKVNED1GJ220582; 1GKKVNED1GJ201692; 1GKKVNED1GJ218427

1GKKVNED1GJ279616; 1GKKVNED1GJ288865 | 1GKKVNED1GJ285450 | 1GKKVNED1GJ281088 | 1GKKVNED1GJ233462; 1GKKVNED1GJ222185; 1GKKVNED1GJ250732 | 1GKKVNED1GJ276117 | 1GKKVNED1GJ243229 | 1GKKVNED1GJ245403 | 1GKKVNED1GJ216712 | 1GKKVNED1GJ247491; 1GKKVNED1GJ202504 | 1GKKVNED1GJ288574 | 1GKKVNED1GJ267725 | 1GKKVNED1GJ203071 | 1GKKVNED1GJ207329 | 1GKKVNED1GJ226026; 1GKKVNED1GJ218556; 1GKKVNED1GJ265425; 1GKKVNED1GJ255204 | 1GKKVNED1GJ298683 | 1GKKVNED1GJ249323 | 1GKKVNED1GJ221750

1GKKVNED1GJ237477 | 1GKKVNED1GJ222316 | 1GKKVNED1GJ294830; 1GKKVNED1GJ287277 | 1GKKVNED1GJ251833 | 1GKKVNED1GJ205208; 1GKKVNED1GJ278594; 1GKKVNED1GJ288705 | 1GKKVNED1GJ224714; 1GKKVNED1GJ213275 | 1GKKVNED1GJ250326

1GKKVNED1GJ273234; 1GKKVNED1GJ214104 | 1GKKVNED1GJ244168 | 1GKKVNED1GJ201367 | 1GKKVNED1GJ205189 | 1GKKVNED1GJ201742; 1GKKVNED1GJ260791; 1GKKVNED1GJ279468; 1GKKVNED1GJ277140 | 1GKKVNED1GJ289062

1GKKVNED1GJ258457 | 1GKKVNED1GJ289949 | 1GKKVNED1GJ209369 | 1GKKVNED1GJ201160 | 1GKKVNED1GJ264422 | 1GKKVNED1GJ299672; 1GKKVNED1GJ268261 | 1GKKVNED1GJ231209 | 1GKKVNED1GJ259477; 1GKKVNED1GJ207640 | 1GKKVNED1GJ210991; 1GKKVNED1GJ234949 | 1GKKVNED1GJ245756

1GKKVNED1GJ220016 | 1GKKVNED1GJ214619 | 1GKKVNED1GJ278174 | 1GKKVNED1GJ229038 | 1GKKVNED1GJ220470; 1GKKVNED1GJ296206 | 1GKKVNED1GJ214720 | 1GKKVNED1GJ222638 | 1GKKVNED1GJ208948; 1GKKVNED1GJ241044 | 1GKKVNED1GJ279566 | 1GKKVNED1GJ291247 | 1GKKVNED1GJ223823 | 1GKKVNED1GJ229380 | 1GKKVNED1GJ251279

1GKKVNED1GJ286369 | 1GKKVNED1GJ225281; 1GKKVNED1GJ235549 | 1GKKVNED1GJ240038; 1GKKVNED1GJ260435 | 1GKKVNED1GJ261746 | 1GKKVNED1GJ297002 | 1GKKVNED1GJ269619; 1GKKVNED1GJ264338; 1GKKVNED1GJ239259 | 1GKKVNED1GJ251900 | 1GKKVNED1GJ248026; 1GKKVNED1GJ280345

1GKKVNED1GJ217116; 1GKKVNED1GJ257728; 1GKKVNED1GJ212255 | 1GKKVNED1GJ225555 | 1GKKVNED1GJ296836; 1GKKVNED1GJ242145; 1GKKVNED1GJ266512; 1GKKVNED1GJ234286 | 1GKKVNED1GJ216418; 1GKKVNED1GJ221490 | 1GKKVNED1GJ298909 | 1GKKVNED1GJ240248

1GKKVNED1GJ263528; 1GKKVNED1GJ264954; 1GKKVNED1GJ210358 | 1GKKVNED1GJ209078; 1GKKVNED1GJ202731

1GKKVNED1GJ249774 | 1GKKVNED1GJ213941; 1GKKVNED1GJ242887 | 1GKKVNED1GJ208321 | 1GKKVNED1GJ269166; 1GKKVNED1GJ297128; 1GKKVNED1GJ284959 | 1GKKVNED1GJ225457 | 1GKKVNED1GJ226236; 1GKKVNED1GJ280958 | 1GKKVNED1GJ254943 | 1GKKVNED1GJ299624 | 1GKKVNED1GJ214684 | 1GKKVNED1GJ261178 | 1GKKVNED1GJ269376 | 1GKKVNED1GJ217522; 1GKKVNED1GJ298554; 1GKKVNED1GJ230139 | 1GKKVNED1GJ240704 | 1GKKVNED1GJ256739 | 1GKKVNED1GJ269913 | 1GKKVNED1GJ254988 | 1GKKVNED1GJ247796 | 1GKKVNED1GJ237012; 1GKKVNED1GJ215009 | 1GKKVNED1GJ226169 | 1GKKVNED1GJ217505 | 1GKKVNED1GJ298215 | 1GKKVNED1GJ278868 | 1GKKVNED1GJ217942 | 1GKKVNED1GJ200557 | 1GKKVNED1GJ222526 | 1GKKVNED1GJ203782; 1GKKVNED1GJ258524 | 1GKKVNED1GJ287733; 1GKKVNED1GJ261195 | 1GKKVNED1GJ232070; 1GKKVNED1GJ275310 | 1GKKVNED1GJ233669 | 1GKKVNED1GJ205144 | 1GKKVNED1GJ204964

1GKKVNED1GJ261570 | 1GKKVNED1GJ210974 | 1GKKVNED1GJ253744; 1GKKVNED1GJ234773 | 1GKKVNED1GJ264968 | 1GKKVNED1GJ247653; 1GKKVNED1GJ293807 | 1GKKVNED1GJ240542 | 1GKKVNED1GJ278854 | 1GKKVNED1GJ229394; 1GKKVNED1GJ273928; 1GKKVNED1GJ249418; 1GKKVNED1GJ263593 | 1GKKVNED1GJ255459

1GKKVNED1GJ256658 | 1GKKVNED1GJ243148 | 1GKKVNED1GJ225748

1GKKVNED1GJ295430 | 1GKKVNED1GJ208206 | 1GKKVNED1GJ208898; 1GKKVNED1GJ240458; 1GKKVNED1GJ282371 | 1GKKVNED1GJ206679 | 1GKKVNED1GJ277946

1GKKVNED1GJ270575; 1GKKVNED1GJ213129; 1GKKVNED1GJ229363; 1GKKVNED1GJ288350 | 1GKKVNED1GJ237074 | 1GKKVNED1GJ260046 | 1GKKVNED1GJ255610; 1GKKVNED1GJ224728 | 1GKKVNED1GJ275338; 1GKKVNED1GJ241786; 1GKKVNED1GJ230240 | 1GKKVNED1GJ251881 | 1GKKVNED1GJ286971 | 1GKKVNED1GJ296299; 1GKKVNED1GJ264906 | 1GKKVNED1GJ208562; 1GKKVNED1GJ220954 | 1GKKVNED1GJ293905; 1GKKVNED1GJ247555 | 1GKKVNED1GJ245269 | 1GKKVNED1GJ249628 | 1GKKVNED1GJ268485 | 1GKKVNED1GJ281897 | 1GKKVNED1GJ253632 | 1GKKVNED1GJ210490; 1GKKVNED1GJ256420

1GKKVNED1GJ281222; 1GKKVNED1GJ293354 | 1GKKVNED1GJ240394 | 1GKKVNED1GJ288364; 1GKKVNED1GJ258491; 1GKKVNED1GJ297257 | 1GKKVNED1GJ204530 | 1GKKVNED1GJ250567; 1GKKVNED1GJ233333 | 1GKKVNED1GJ201885 | 1GKKVNED1GJ277123 | 1GKKVNED1GJ230724; 1GKKVNED1GJ234787 | 1GKKVNED1GJ282175; 1GKKVNED1GJ221599 | 1GKKVNED1GJ280460; 1GKKVNED1GJ222218 | 1GKKVNED1GJ292561 | 1GKKVNED1GJ262525 | 1GKKVNED1GJ208593 | 1GKKVNED1GJ232389 | 1GKKVNED1GJ232750; 1GKKVNED1GJ244056 | 1GKKVNED1GJ203040 | 1GKKVNED1GJ217147 | 1GKKVNED1GJ213745; 1GKKVNED1GJ289059 | 1GKKVNED1GJ259611; 1GKKVNED1GJ283357; 1GKKVNED1GJ253985 | 1GKKVNED1GJ264131 | 1GKKVNED1GJ266297 | 1GKKVNED1GJ246213 | 1GKKVNED1GJ224230 | 1GKKVNED1GJ222977 | 1GKKVNED1GJ240007 | 1GKKVNED1GJ297758; 1GKKVNED1GJ227306 | 1GKKVNED1GJ236071

1GKKVNED1GJ280135 | 1GKKVNED1GJ264713; 1GKKVNED1GJ249354; 1GKKVNED1GJ219075 | 1GKKVNED1GJ246728; 1GKKVNED1GJ285769 | 1GKKVNED1GJ290311; 1GKKVNED1GJ236216; 1GKKVNED1GJ210294; 1GKKVNED1GJ267501 | 1GKKVNED1GJ273475 | 1GKKVNED1GJ238323; 1GKKVNED1GJ249659 | 1GKKVNED1GJ275811 | 1GKKVNED1GJ243862 | 1GKKVNED1GJ289434 | 1GKKVNED1GJ253565 | 1GKKVNED1GJ262055; 1GKKVNED1GJ232439; 1GKKVNED1GJ273220 | 1GKKVNED1GJ269331; 1GKKVNED1GJ220548 | 1GKKVNED1GJ260919; 1GKKVNED1GJ220047 | 1GKKVNED1GJ209792; 1GKKVNED1GJ263125

1GKKVNED1GJ228617; 1GKKVNED1GJ273038 | 1GKKVNED1GJ259950; 1GKKVNED1GJ232666 | 1GKKVNED1GJ288185; 1GKKVNED1GJ226916 | 1GKKVNED1GJ240122; 1GKKVNED1GJ291474; 1GKKVNED1GJ225250 | 1GKKVNED1GJ241481 | 1GKKVNED1GJ282385; 1GKKVNED1GJ228388 | 1GKKVNED1GJ216841 | 1GKKVNED1GJ266946 | 1GKKVNED1GJ209291 | 1GKKVNED1GJ294617 | 1GKKVNED1GJ230142 | 1GKKVNED1GJ263142; 1GKKVNED1GJ200123; 1GKKVNED1GJ249550 | 1GKKVNED1GJ202552; 1GKKVNED1GJ247409 | 1GKKVNED1GJ242968; 1GKKVNED1GJ293001 | 1GKKVNED1GJ217956 | 1GKKVNED1GJ299770 | 1GKKVNED1GJ245465; 1GKKVNED1GJ296416 | 1GKKVNED1GJ260578 | 1GKKVNED1GJ277526 | 1GKKVNED1GJ298389 | 1GKKVNED1GJ207072 | 1GKKVNED1GJ265117; 1GKKVNED1GJ256028 | 1GKKVNED1GJ241772; 1GKKVNED1GJ200395; 1GKKVNED1GJ278742 | 1GKKVNED1GJ236894 | 1GKKVNED1GJ265120 | 1GKKVNED1GJ217634 | 1GKKVNED1GJ210652; 1GKKVNED1GJ254702; 1GKKVNED1GJ224132 | 1GKKVNED1GJ259544 | 1GKKVNED1GJ220999 | 1GKKVNED1GJ274061; 1GKKVNED1GJ202924 | 1GKKVNED1GJ268941 | 1GKKVNED1GJ242081 | 1GKKVNED1GJ227337; 1GKKVNED1GJ213065; 1GKKVNED1GJ213972 | 1GKKVNED1GJ226723; 1GKKVNED1GJ269488 | 1GKKVNED1GJ226785 | 1GKKVNED1GJ227130; 1GKKVNED1GJ240251 | 1GKKVNED1GJ247944; 1GKKVNED1GJ218590; 1GKKVNED1GJ211929; 1GKKVNED1GJ288980; 1GKKVNED1GJ243490; 1GKKVNED1GJ249158 | 1GKKVNED1GJ216225 | 1GKKVNED1GJ260628 | 1GKKVNED1GJ238158; 1GKKVNED1GJ214670 | 1GKKVNED1GJ285187 | 1GKKVNED1GJ271211 | 1GKKVNED1GJ243313

1GKKVNED1GJ297260 | 1GKKVNED1GJ226186; 1GKKVNED1GJ204558 | 1GKKVNED1GJ264596; 1GKKVNED1GJ264243; 1GKKVNED1GJ273735; 1GKKVNED1GJ236233 | 1GKKVNED1GJ212756 | 1GKKVNED1GJ204219 | 1GKKVNED1GJ246325; 1GKKVNED1GJ219156 | 1GKKVNED1GJ299218 | 1GKKVNED1GJ260256 | 1GKKVNED1GJ222686; 1GKKVNED1GJ266929; 1GKKVNED1GJ240637 | 1GKKVNED1GJ257387; 1GKKVNED1GJ292902 | 1GKKVNED1GJ297405; 1GKKVNED1GJ221764; 1GKKVNED1GJ234823

1GKKVNED1GJ227015; 1GKKVNED1GJ219755; 1GKKVNED1GJ256272 | 1GKKVNED1GJ248897; 1GKKVNED1GJ260449 | 1GKKVNED1GJ255333; 1GKKVNED1GJ246020 | 1GKKVNED1GJ233249; 1GKKVNED1GJ259379; 1GKKVNED1GJ226639 | 1GKKVNED1GJ288090 | 1GKKVNED1GJ220243 | 1GKKVNED1GJ285075; 1GKKVNED1GJ219030; 1GKKVNED1GJ243800; 1GKKVNED1GJ282788; 1GKKVNED1GJ284492; 1GKKVNED1GJ265361; 1GKKVNED1GJ288302 | 1GKKVNED1GJ297016

1GKKVNED1GJ289403

1GKKVNED1GJ253792

1GKKVNED1GJ283651 | 1GKKVNED1GJ298523 | 1GKKVNED1GJ206343 | 1GKKVNED1GJ295878 | 1GKKVNED1GJ293256 | 1GKKVNED1GJ278420 | 1GKKVNED1GJ265330

1GKKVNED1GJ206276

1GKKVNED1GJ203944 | 1GKKVNED1GJ293709 | 1GKKVNED1GJ240914 | 1GKKVNED1GJ259169 | 1GKKVNED1GJ275405 | 1GKKVNED1GJ248124; 1GKKVNED1GJ213261 | 1GKKVNED1GJ225099; 1GKKVNED1GJ208755; 1GKKVNED1GJ278823 | 1GKKVNED1GJ202776; 1GKKVNED1GJ296741; 1GKKVNED1GJ255980; 1GKKVNED1GJ292656; 1GKKVNED1GJ249547; 1GKKVNED1GJ266381 | 1GKKVNED1GJ298988

1GKKVNED1GJ272763 | 1GKKVNED1GJ209713; 1GKKVNED1GJ287098 | 1GKKVNED1GJ248253; 1GKKVNED1GJ294889 | 1GKKVNED1GJ212143; 1GKKVNED1GJ206164 | 1GKKVNED1GJ255381

1GKKVNED1GJ236636 | 1GKKVNED1GJ296125; 1GKKVNED1GJ257986 | 1GKKVNED1GJ239603 | 1GKKVNED1GJ219125 | 1GKKVNED1GJ263075; 1GKKVNED1GJ230318 | 1GKKVNED1GJ283133 | 1GKKVNED1GJ289577 | 1GKKVNED1GJ298649; 1GKKVNED1GJ273055; 1GKKVNED1GJ282242

1GKKVNED1GJ278899; 1GKKVNED1GJ204656 | 1GKKVNED1GJ253436 | 1GKKVNED1GJ282015; 1GKKVNED1GJ260063

1GKKVNED1GJ224955 | 1GKKVNED1GJ211123; 1GKKVNED1GJ205757; 1GKKVNED1GJ215740 | 1GKKVNED1GJ204852; 1GKKVNED1GJ235826 | 1GKKVNED1GJ268065 | 1GKKVNED1GJ230643 | 1GKKVNED1GJ258474; 1GKKVNED1GJ236944 | 1GKKVNED1GJ226947 | 1GKKVNED1GJ268437 | 1GKKVNED1GJ244400; 1GKKVNED1GJ234515 | 1GKKVNED1GJ237155; 1GKKVNED1GJ237737

1GKKVNED1GJ274366; 1GKKVNED1GJ252268 | 1GKKVNED1GJ266364; 1GKKVNED1GJ285920; 1GKKVNED1GJ211199 | 1GKKVNED1GJ218489 | 1GKKVNED1GJ294004 | 1GKKVNED1GJ274853 | 1GKKVNED1GJ267272; 1GKKVNED1GJ262394; 1GKKVNED1GJ248110 | 1GKKVNED1GJ249936 | 1GKKVNED1GJ205287

1GKKVNED1GJ258295 | 1GKKVNED1GJ293211 | 1GKKVNED1GJ264582; 1GKKVNED1GJ205242; 1GKKVNED1GJ280233 | 1GKKVNED1GJ230111 | 1GKKVNED1GJ295993; 1GKKVNED1GJ249371 | 1GKKVNED1GJ272214 | 1GKKVNED1GJ297937 | 1GKKVNED1GJ289899 | 1GKKVNED1GJ266008; 1GKKVNED1GJ216466 | 1GKKVNED1GJ276652; 1GKKVNED1GJ290728 | 1GKKVNED1GJ200333 | 1GKKVNED1GJ252772; 1GKKVNED1GJ244008 | 1GKKVNED1GJ269135; 1GKKVNED1GJ277672; 1GKKVNED1GJ217472 | 1GKKVNED1GJ263982 | 1GKKVNED1GJ202468 | 1GKKVNED1GJ223529 | 1GKKVNED1GJ210098 | 1GKKVNED1GJ289188 | 1GKKVNED1GJ278160 | 1GKKVNED1GJ218332

1GKKVNED1GJ255820 | 1GKKVNED1GJ243943 | 1GKKVNED1GJ248298; 1GKKVNED1GJ277963 | 1GKKVNED1GJ210361 | 1GKKVNED1GJ297808 | 1GKKVNED1GJ201935; 1GKKVNED1GJ260337; 1GKKVNED1GJ243134; 1GKKVNED1GJ289384 | 1GKKVNED1GJ248012; 1GKKVNED1GJ226608 | 1GKKVNED1GJ201451; 1GKKVNED1GJ246910 | 1GKKVNED1GJ272472 | 1GKKVNED1GJ212305 | 1GKKVNED1GJ251704 | 1GKKVNED1GJ201255; 1GKKVNED1GJ290387; 1GKKVNED1GJ213194 | 1GKKVNED1GJ247989 | 1GKKVNED1GJ273816; 1GKKVNED1GJ299090 | 1GKKVNED1GJ222266; 1GKKVNED1GJ253095 | 1GKKVNED1GJ247880 | 1GKKVNED1GJ228553 | 1GKKVNED1GJ230285; 1GKKVNED1GJ288560 | 1GKKVNED1GJ297114; 1GKKVNED1GJ223403; 1GKKVNED1GJ273265

1GKKVNED1GJ265733; 1GKKVNED1GJ244445; 1GKKVNED1GJ256630; 1GKKVNED1GJ287490 | 1GKKVNED1GJ257566 | 1GKKVNED1GJ279941 | 1GKKVNED1GJ227449 | 1GKKVNED1GJ296612 | 1GKKVNED1GJ228973

1GKKVNED1GJ274545 | 1GKKVNED1GJ204818 | 1GKKVNED1GJ273590 | 1GKKVNED1GJ249242 | 1GKKVNED1GJ242288 | 1GKKVNED1GJ297680; 1GKKVNED1GJ247488; 1GKKVNED1GJ278580; 1GKKVNED1GJ297761; 1GKKVNED1GJ235101; 1GKKVNED1GJ251962 | 1GKKVNED1GJ263691; 1GKKVNED1GJ214913 | 1GKKVNED1GJ259947

1GKKVNED1GJ238192 | 1GKKVNED1GJ239410; 1GKKVNED1GJ213423; 1GKKVNED1GJ217729; 1GKKVNED1GJ227497; 1GKKVNED1GJ226611 | 1GKKVNED1GJ245711 | 1GKKVNED1GJ209324

1GKKVNED1GJ253422 | 1GKKVNED1GJ259639 | 1GKKVNED1GJ271631; 1GKKVNED1GJ214622 | 1GKKVNED1GJ203376 | 1GKKVNED1GJ205337; 1GKKVNED1GJ215012; 1GKKVNED1GJ235180

1GKKVNED1GJ236393 | 1GKKVNED1GJ220002; 1GKKVNED1GJ269412; 1GKKVNED1GJ261892 | 1GKKVNED1GJ231677; 1GKKVNED1GJ236345 | 1GKKVNED1GJ283150 | 1GKKVNED1GJ257762 | 1GKKVNED1GJ285612 | 1GKKVNED1GJ283908 | 1GKKVNED1GJ270964 | 1GKKVNED1GJ298764; 1GKKVNED1GJ291801; 1GKKVNED1GJ216869; 1GKKVNED1GJ270513; 1GKKVNED1GJ265702 | 1GKKVNED1GJ291653; 1GKKVNED1GJ285464 | 1GKKVNED1GJ263383; 1GKKVNED1GJ207847 | 1GKKVNED1GJ247359 | 1GKKVNED1GJ298067 | 1GKKVNED1GJ218959 | 1GKKVNED1GJ294312 | 1GKKVNED1GJ235972 | 1GKKVNED1GJ220632; 1GKKVNED1GJ203054; 1GKKVNED1GJ276750; 1GKKVNED1GJ290227; 1GKKVNED1GJ286226 | 1GKKVNED1GJ261262 | 1GKKVNED1GJ256837 | 1GKKVNED1GJ273119 | 1GKKVNED1GJ285996; 1GKKVNED1GJ266865 | 1GKKVNED1GJ269572 | 1GKKVNED1GJ276229 | 1GKKVNED1GJ257504 | 1GKKVNED1GJ246180 | 1GKKVNED1GJ265599; 1GKKVNED1GJ265473; 1GKKVNED1GJ226219 | 1GKKVNED1GJ244610 | 1GKKVNED1GJ272665 | 1GKKVNED1GJ276506 | 1GKKVNED1GJ244140; 1GKKVNED1GJ272018 | 1GKKVNED1GJ238287; 1GKKVNED1GJ212532; 1GKKVNED1GJ247152 | 1GKKVNED1GJ292687; 1GKKVNED1GJ256157; 1GKKVNED1GJ236121 | 1GKKVNED1GJ297839 | 1GKKVNED1GJ255865; 1GKKVNED1GJ224003 | 1GKKVNED1GJ220744 | 1GKKVNED1GJ296920; 1GKKVNED1GJ289966 | 1GKKVNED1GJ234627 | 1GKKVNED1GJ216631 | 1GKKVNED1GJ271290 | 1GKKVNED1GJ282581 | 1GKKVNED1GJ291409

1GKKVNED1GJ249600; 1GKKVNED1GJ225992; 1GKKVNED1GJ288512; 1GKKVNED1GJ266560; 1GKKVNED1GJ292351 | 1GKKVNED1GJ253615; 1GKKVNED1GJ294424; 1GKKVNED1GJ216676 | 1GKKVNED1GJ269801 | 1GKKVNED1GJ259530; 1GKKVNED1GJ231548 | 1GKKVNED1GJ209484 | 1GKKVNED1GJ231016

1GKKVNED1GJ272911 | 1GKKVNED1GJ231887

1GKKVNED1GJ282094; 1GKKVNED1GJ249967

1GKKVNED1GJ225264 | 1GKKVNED1GJ296321 | 1GKKVNED1GJ261973 | 1GKKVNED1GJ216161 | 1GKKVNED1GJ261231; 1GKKVNED1GJ249273; 1GKKVNED1GJ256322 | 1GKKVNED1GJ217827

1GKKVNED1GJ238483 | 1GKKVNED1GJ267045; 1GKKVNED1GJ247118

1GKKVNED1GJ249726; 1GKKVNED1GJ206620; 1GKKVNED1GJ279003 | 1GKKVNED1GJ226088 | 1GKKVNED1GJ213177; 1GKKVNED1GJ200834; 1GKKVNED1GJ213499; 1GKKVNED1GJ217262 | 1GKKVNED1GJ290423; 1GKKVNED1GJ200316 | 1GKKVNED1GJ264128

1GKKVNED1GJ202518 | 1GKKVNED1GJ278014 | 1GKKVNED1GJ275937 | 1GKKVNED1GJ252030; 1GKKVNED1GJ248172 | 1GKKVNED1GJ280071 | 1GKKVNED1GJ258698 | 1GKKVNED1GJ288767 | 1GKKVNED1GJ278496

1GKKVNED1GJ213521 | 1GKKVNED1GJ266414 | 1GKKVNED1GJ237169; 1GKKVNED1GJ236202; 1GKKVNED1GJ289109; 1GKKVNED1GJ231341 | 1GKKVNED1GJ201806 | 1GKKVNED1GJ222509 | 1GKKVNED1GJ251668 | 1GKKVNED1GJ286601; 1GKKVNED1GJ250780; 1GKKVNED1GJ247023; 1GKKVNED1GJ237446 | 1GKKVNED1GJ215821; 1GKKVNED1GJ297484 | 1GKKVNED1GJ241903 | 1GKKVNED1GJ218962 | 1GKKVNED1GJ210070 | 1GKKVNED1GJ286341 | 1GKKVNED1GJ241030; 1GKKVNED1GJ271371; 1GKKVNED1GJ289417; 1GKKVNED1GJ217195 | 1GKKVNED1GJ250973 | 1GKKVNED1GJ216967; 1GKKVNED1GJ238032 | 1GKKVNED1GJ205094 | 1GKKVNED1GJ286923 | 1GKKVNED1GJ218377; 1GKKVNED1GJ234112 | 1GKKVNED1GJ240881; 1GKKVNED1GJ223692 | 1GKKVNED1GJ281057 | 1GKKVNED1GJ294827; 1GKKVNED1GJ251931

1GKKVNED1GJ268468; 1GKKVNED1GJ278787; 1GKKVNED1GJ295458 | 1GKKVNED1GJ261889

1GKKVNED1GJ296450 | 1GKKVNED1GJ289773 | 1GKKVNED1GJ279678 | 1GKKVNED1GJ261648 | 1GKKVNED1GJ264677 | 1GKKVNED1GJ262489 | 1GKKVNED1GJ230531; 1GKKVNED1GJ272410 | 1GKKVNED1GJ201787; 1GKKVNED1GJ267384 | 1GKKVNED1GJ212594

1GKKVNED1GJ259687 | 1GKKVNED1GJ237981; 1GKKVNED1GJ242372 | 1GKKVNED1GJ244784; 1GKKVNED1GJ233641 | 1GKKVNED1GJ231937; 1GKKVNED1GJ246602; 1GKKVNED1GJ279907 | 1GKKVNED1GJ267370; 1GKKVNED1GJ222753 | 1GKKVNED1GJ246745; 1GKKVNED1GJ254330 | 1GKKVNED1GJ260645; 1GKKVNED1GJ241951 | 1GKKVNED1GJ212806 | 1GKKVNED1GJ203958; 1GKKVNED1GJ264114

1GKKVNED1GJ281589 | 1GKKVNED1GJ254859 | 1GKKVNED1GJ228634 | 1GKKVNED1GJ252982; 1GKKVNED1GJ284444 | 1GKKVNED1GJ207802; 1GKKVNED1GJ299087 | 1GKKVNED1GJ272147; 1GKKVNED1GJ223420; 1GKKVNED1GJ266431; 1GKKVNED1GJ258667 | 1GKKVNED1GJ279390 | 1GKKVNED1GJ296397; 1GKKVNED1GJ278529 | 1GKKVNED1GJ215804; 1GKKVNED1GJ201241 | 1GKKVNED1GJ285349; 1GKKVNED1GJ249564 | 1GKKVNED1GJ203281

1GKKVNED1GJ204138 | 1GKKVNED1GJ222414 | 1GKKVNED1GJ226382 | 1GKKVNED1GJ239052 | 1GKKVNED1GJ244414 | 1GKKVNED1GJ264792 | 1GKKVNED1GJ277834 | 1GKKVNED1GJ202132; 1GKKVNED1GJ206486 | 1GKKVNED1GJ292723; 1GKKVNED1GJ228911 | 1GKKVNED1GJ274609 | 1GKKVNED1GJ247233 | 1GKKVNED1GJ205466; 1GKKVNED1GJ222932

1GKKVNED1GJ234059 | 1GKKVNED1GJ212479 | 1GKKVNED1GJ281754 | 1GKKVNED1GJ212482

1GKKVNED1GJ219481 | 1GKKVNED1GJ241738 | 1GKKVNED1GJ261407 | 1GKKVNED1GJ214751; 1GKKVNED1GJ285528 | 1GKKVNED1GJ268549; 1GKKVNED1GJ263156; 1GKKVNED1GJ211610 | 1GKKVNED1GJ236572; 1GKKVNED1GJ201756

1GKKVNED1GJ283522 | 1GKKVNED1GJ272228 | 1GKKVNED1GJ290454; 1GKKVNED1GJ236426 | 1GKKVNED1GJ230299; 1GKKVNED1GJ201868; 1GKKVNED1GJ278062

1GKKVNED1GJ201580 | 1GKKVNED1GJ263545 | 1GKKVNED1GJ278417; 1GKKVNED1GJ275999 | 1GKKVNED1GJ230321 | 1GKKVNED1GJ256949; 1GKKVNED1GJ288039

1GKKVNED1GJ259236 | 1GKKVNED1GJ298196 | 1GKKVNED1GJ288123 | 1GKKVNED1GJ225703 | 1GKKVNED1GJ219108; 1GKKVNED1GJ282273; 1GKKVNED1GJ211168 | 1GKKVNED1GJ225846 | 1GKKVNED1GJ266784

1GKKVNED1GJ215298; 1GKKVNED1GJ257406; 1GKKVNED1GJ206228 | 1GKKVNED1GJ246342 | 1GKKVNED1GJ272777 | 1GKKVNED1GJ241349; 1GKKVNED1GJ200025 | 1GKKVNED1GJ282354 | 1GKKVNED1GJ287005 | 1GKKVNED1GJ265652 | 1GKKVNED1GJ237222 | 1GKKVNED1GJ280443 | 1GKKVNED1GJ204415; 1GKKVNED1GJ293161; 1GKKVNED1GJ250519 | 1GKKVNED1GJ243389

1GKKVNED1GJ273086 | 1GKKVNED1GJ282676; 1GKKVNED1GJ258507; 1GKKVNED1GJ269832; 1GKKVNED1GJ286520 | 1GKKVNED1GJ267188

1GKKVNED1GJ270687; 1GKKVNED1GJ280622; 1GKKVNED1GJ215382 | 1GKKVNED1GJ204611; 1GKKVNED1GJ209534; 1GKKVNED1GJ257549 | 1GKKVNED1GJ239066; 1GKKVNED1GJ205967; 1GKKVNED1GJ251444; 1GKKVNED1GJ283200 | 1GKKVNED1GJ232425; 1GKKVNED1GJ253680; 1GKKVNED1GJ222154; 1GKKVNED1GJ281205; 1GKKVNED1GJ224471 | 1GKKVNED1GJ239407 | 1GKKVNED1GJ229007; 1GKKVNED1GJ233932 | 1GKKVNED1GJ266395 | 1GKKVNED1GJ277770; 1GKKVNED1GJ213101; 1GKKVNED1GJ215138 | 1GKKVNED1GJ206892 | 1GKKVNED1GJ267367; 1GKKVNED1GJ272715; 1GKKVNED1GJ299526 | 1GKKVNED1GJ270236 | 1GKKVNED1GJ289823; 1GKKVNED1GJ281835 | 1GKKVNED1GJ296139; 1GKKVNED1GJ232697 | 1GKKVNED1GJ298604 | 1GKKVNED1GJ227063; 1GKKVNED1GJ268714; 1GKKVNED1GJ281334 | 1GKKVNED1GJ227614 | 1GKKVNED1GJ291426 | 1GKKVNED1GJ290020 | 1GKKVNED1GJ295153 | 1GKKVNED1GJ295685 | 1GKKVNED1GJ251217; 1GKKVNED1GJ258880 | 1GKKVNED1GJ225670 | 1GKKVNED1GJ293662; 1GKKVNED1GJ281804 | 1GKKVNED1GJ204544

1GKKVNED1GJ269703 | 1GKKVNED1GJ264694; 1GKKVNED1GJ252397 | 1GKKVNED1GJ262301 | 1GKKVNED1GJ263092 | 1GKKVNED1GJ280684; 1GKKVNED1GJ276540 | 1GKKVNED1GJ215334 | 1GKKVNED1GJ215592; 1GKKVNED1GJ205015 | 1GKKVNED1GJ221294 | 1GKKVNED1GJ258443; 1GKKVNED1GJ257230 | 1GKKVNED1GJ263805 | 1GKKVNED1GJ259429 | 1GKKVNED1GJ217746 | 1GKKVNED1GJ215981; 1GKKVNED1GJ202311; 1GKKVNED1GJ253520 | 1GKKVNED1GJ240993

1GKKVNED1GJ273766 | 1GKKVNED1GJ207637; 1GKKVNED1GJ288820 | 1GKKVNED1GJ264372 | 1GKKVNED1GJ293192 | 1GKKVNED1GJ269782 | 1GKKVNED1GJ219416 | 1GKKVNED1GJ211588 | 1GKKVNED1GJ283505 | 1GKKVNED1GJ290132 | 1GKKVNED1GJ226379 | 1GKKVNED1GJ210456 | 1GKKVNED1GJ283617 | 1GKKVNED1GJ218380; 1GKKVNED1GJ289322; 1GKKVNED1GJ230447; 1GKKVNED1GJ281480 | 1GKKVNED1GJ258068 | 1GKKVNED1GJ250987; 1GKKVNED1GJ244655 | 1GKKVNED1GJ286517 | 1GKKVNED1GJ268244; 1GKKVNED1GJ240072 | 1GKKVNED1GJ239214 | 1GKKVNED1GJ236622; 1GKKVNED1GJ218086 | 1GKKVNED1GJ225216; 1GKKVNED1GJ218024 | 1GKKVNED1GJ274772 | 1GKKVNED1GJ298375 | 1GKKVNED1GJ250777 | 1GKKVNED1GJ210845; 1GKKVNED1GJ295802 | 1GKKVNED1GJ250228 | 1GKKVNED1GJ296710 | 1GKKVNED1GJ215737 | 1GKKVNED1GJ221666; 1GKKVNED1GJ240363; 1GKKVNED1GJ206780 | 1GKKVNED1GJ258331 | 1GKKVNED1GJ276375; 1GKKVNED1GJ223546 | 1GKKVNED1GJ210246 | 1GKKVNED1GJ289918 | 1GKKVNED1GJ204902 | 1GKKVNED1GJ211400 | 1GKKVNED1GJ272651 | 1GKKVNED1GJ279843

1GKKVNED1GJ261441; 1GKKVNED1GJ207167 | 1GKKVNED1GJ281124; 1GKKVNED1GJ250746 | 1GKKVNED1GJ231193 | 1GKKVNED1GJ291717 | 1GKKVNED1GJ253274 | 1GKKVNED1GJ259866 | 1GKKVNED1GJ275775; 1GKKVNED1GJ223014 | 1GKKVNED1GJ267322; 1GKKVNED1GJ299140; 1GKKVNED1GJ209596 | 1GKKVNED1GJ203698 | 1GKKVNED1GJ291913 | 1GKKVNED1GJ218119; 1GKKVNED1GJ268356; 1GKKVNED1GJ244719 | 1GKKVNED1GJ226740 | 1GKKVNED1GJ263495 | 1GKKVNED1GJ216340 | 1GKKVNED1GJ210618 | 1GKKVNED1GJ278191 | 1GKKVNED1GJ263951; 1GKKVNED1GJ279700; 1GKKVNED1GJ228844; 1GKKVNED1GJ228360 | 1GKKVNED1GJ263304 | 1GKKVNED1GJ212580 | 1GKKVNED1GJ250293 | 1GKKVNED1GJ250794; 1GKKVNED1GJ228035 | 1GKKVNED1GJ298702 | 1GKKVNED1GJ254814 | 1GKKVNED1GJ238645 | 1GKKVNED1GJ214250

1GKKVNED1GJ230996 | 1GKKVNED1GJ299199 | 1GKKVNED1GJ298330 | 1GKKVNED1GJ296335 | 1GKKVNED1GJ232862 | 1GKKVNED1GJ248561 | 1GKKVNED1GJ218248; 1GKKVNED1GJ286470 | 1GKKVNED1GJ291605 | 1GKKVNED1GJ269863 | 1GKKVNED1GJ299364; 1GKKVNED1GJ277879; 1GKKVNED1GJ201482

1GKKVNED1GJ293144 | 1GKKVNED1GJ234367 | 1GKKVNED1GJ226012 | 1GKKVNED1GJ272052

1GKKVNED1GJ291197; 1GKKVNED1GJ200770 | 1GKKVNED1GJ203510; 1GKKVNED1GJ218346 | 1GKKVNED1GJ215706 | 1GKKVNED1GJ205533 | 1GKKVNED1GJ250620 | 1GKKVNED1GJ218766 | 1GKKVNED1GJ298439; 1GKKVNED1GJ294374 | 1GKKVNED1GJ222512; 1GKKVNED1GJ252108; 1GKKVNED1GJ296013 | 1GKKVNED1GJ281740

1GKKVNED1GJ217651 | 1GKKVNED1GJ242226 | 1GKKVNED1GJ252724 | 1GKKVNED1GJ246115 | 1GKKVNED1GJ241254; 1GKKVNED1GJ278546 | 1GKKVNED1GJ255221 | 1GKKVNED1GJ272682 | 1GKKVNED1GJ257292; 1GKKVNED1GJ296089; 1GKKVNED1GJ291782; 1GKKVNED1GJ212742; 1GKKVNED1GJ293032 | 1GKKVNED1GJ264663 | 1GKKVNED1GJ229329; 1GKKVNED1GJ263237; 1GKKVNED1GJ289658 | 1GKKVNED1GJ257096 | 1GKKVNED1GJ222428 | 1GKKVNED1GJ261603 | 1GKKVNED1GJ254182

1GKKVNED1GJ230223 | 1GKKVNED1GJ272357 | 1GKKVNED1GJ204494; 1GKKVNED1GJ207864 | 1GKKVNED1GJ273377 | 1GKKVNED1GJ237057 | 1GKKVNED1GJ285173; 1GKKVNED1GJ283746 | 1GKKVNED1GJ279258; 1GKKVNED1GJ209064; 1GKKVNED1GJ256093 | 1GKKVNED1GJ216404

1GKKVNED1GJ269734; 1GKKVNED1GJ297131; 1GKKVNED1GJ226527 | 1GKKVNED1GJ278689 | 1GKKVNED1GJ240153 | 1GKKVNED1GJ255526 | 1GKKVNED1GJ242470; 1GKKVNED1GJ218704

1GKKVNED1GJ256210

1GKKVNED1GJ220615; 1GKKVNED1GJ294309 | 1GKKVNED1GJ211722

1GKKVNED1GJ287103 | 1GKKVNED1GJ277042 | 1GKKVNED1GJ208058; 1GKKVNED1GJ290552; 1GKKVNED1GJ269877 | 1GKKVNED1GJ292012 | 1GKKVNED1GJ258555; 1GKKVNED1GJ290535; 1GKKVNED1GJ293421; 1GKKVNED1GJ293449; 1GKKVNED1GJ270785 | 1GKKVNED1GJ213003 | 1GKKVNED1GJ286100; 1GKKVNED1GJ234255 | 1GKKVNED1GJ299574 | 1GKKVNED1GJ254733 | 1GKKVNED1GJ264002; 1GKKVNED1GJ239746

1GKKVNED1GJ205662; 1GKKVNED1GJ284198 | 1GKKVNED1GJ234479 | 1GKKVNED1GJ298778 | 1GKKVNED1GJ265781; 1GKKVNED1GJ277655; 1GKKVNED1GJ273962; 1GKKVNED1GJ204186 | 1GKKVNED1GJ224437; 1GKKVNED1GJ260130 | 1GKKVNED1GJ261522; 1GKKVNED1GJ233445

1GKKVNED1GJ245417; 1GKKVNED1GJ235423 | 1GKKVNED1GJ277039 | 1GKKVNED1GJ231114 | 1GKKVNED1GJ269586 | 1GKKVNED1GJ204933; 1GKKVNED1GJ294388 | 1GKKVNED1GJ263500; 1GKKVNED1GJ208853 | 1GKKVNED1GJ263447; 1GKKVNED1GJ271788 | 1GKKVNED1GJ283214

1GKKVNED1GJ233753; 1GKKVNED1GJ222042 | 1GKKVNED1GJ287988 | 1GKKVNED1GJ239312; 1GKKVNED1GJ236796 | 1GKKVNED1GJ297033 | 1GKKVNED1GJ274691 | 1GKKVNED1GJ239715

1GKKVNED1GJ281656; 1GKKVNED1GJ230822; 1GKKVNED1GJ218928 | 1GKKVNED1GJ291524; 1GKKVNED1GJ223272 | 1GKKVNED1GJ294407 | 1GKKVNED1GJ255719 | 1GKKVNED1GJ223191 | 1GKKVNED1GJ209419; 1GKKVNED1GJ226995; 1GKKVNED1GJ263643 | 1GKKVNED1GJ246082 | 1GKKVNED1GJ280586 | 1GKKVNED1GJ277767 | 1GKKVNED1GJ252951; 1GKKVNED1GJ205211; 1GKKVNED1GJ294794 | 1GKKVNED1GJ284637 | 1GKKVNED1GJ202907 | 1GKKVNED1GJ288140 | 1GKKVNED1GJ232621

1GKKVNED1GJ258975 | 1GKKVNED1GJ295606; 1GKKVNED1GJ224633; 1GKKVNED1GJ281186 | 1GKKVNED1GJ291684; 1GKKVNED1GJ220453 | 1GKKVNED1GJ287165 | 1GKKVNED1GJ245806 | 1GKKVNED1GJ242727 | 1GKKVNED1GJ209582 | 1GKKVNED1GJ222669 | 1GKKVNED1GJ226866; 1GKKVNED1GJ290244 | 1GKKVNED1GJ214894 | 1GKKVNED1GJ241920 | 1GKKVNED1GJ278112

1GKKVNED1GJ251721 | 1GKKVNED1GJ295377 | 1GKKVNED1GJ263061 | 1GKKVNED1GJ219397 | 1GKKVNED1GJ242629; 1GKKVNED1GJ299008 | 1GKKVNED1GJ274996; 1GKKVNED1GJ287439 | 1GKKVNED1GJ259141; 1GKKVNED1GJ266056; 1GKKVNED1GJ264730 | 1GKKVNED1GJ224972 | 1GKKVNED1GJ212577 | 1GKKVNED1GJ267160

1GKKVNED1GJ295363 | 1GKKVNED1GJ219285 | 1GKKVNED1GJ255462 | 1GKKVNED1GJ286579 | 1GKKVNED1GJ262329 | 1GKKVNED1GJ241285 | 1GKKVNED1GJ201143; 1GKKVNED1GJ210375 | 1GKKVNED1GJ234806; 1GKKVNED1GJ296495 | 1GKKVNED1GJ288963 | 1GKKVNED1GJ279180; 1GKKVNED1GJ268518 | 1GKKVNED1GJ277719 | 1GKKVNED1GJ299073; 1GKKVNED1GJ277199 | 1GKKVNED1GJ251198; 1GKKVNED1GJ245580 | 1GKKVNED1GJ216497 | 1GKKVNED1GJ214216; 1GKKVNED1GJ209615 | 1GKKVNED1GJ232294; 1GKKVNED1GJ224146; 1GKKVNED1GJ202762 | 1GKKVNED1GJ283620; 1GKKVNED1GJ203846 | 1GKKVNED1GJ278286 | 1GKKVNED1GJ234899 | 1GKKVNED1GJ251475

1GKKVNED1GJ203135 | 1GKKVNED1GJ223871 | 1GKKVNED1GJ241545; 1GKKVNED1GJ228777; 1GKKVNED1GJ214877 | 1GKKVNED1GJ294603 | 1GKKVNED1GJ269300 | 1GKKVNED1GJ234353

1GKKVNED1GJ297629; 1GKKVNED1GJ256269 | 1GKKVNED1GJ216435 | 1GKKVNED1GJ257079 | 1GKKVNED1GJ237706; 1GKKVNED1GJ244428; 1GKKVNED1GJ202728 | 1GKKVNED1GJ203443; 1GKKVNED1GJ240167 | 1GKKVNED1GJ220467; 1GKKVNED1GJ285271; 1GKKVNED1GJ247250

1GKKVNED1GJ295783 | 1GKKVNED1GJ275548; 1GKKVNED1GJ238449 | 1GKKVNED1GJ275033 | 1GKKVNED1GJ251153; 1GKKVNED1GJ275162 | 1GKKVNED1GJ203541 | 1GKKVNED1GJ268213 | 1GKKVNED1GJ205824 | 1GKKVNED1GJ260113 | 1GKKVNED1GJ228150 | 1GKKVNED1GJ213387 | 1GKKVNED1GJ287943; 1GKKVNED1GJ270804 | 1GKKVNED1GJ257843 | 1GKKVNED1GJ298845 | 1GKKVNED1GJ278658 | 1GKKVNED1GJ256689

1GKKVNED1GJ278885; 1GKKVNED1GJ240590; 1GKKVNED1GJ254750 | 1GKKVNED1GJ297310; 1GKKVNED1GJ249449 | 1GKKVNED1GJ267577; 1GKKVNED1GJ275534

1GKKVNED1GJ232800 | 1GKKVNED1GJ254571 | 1GKKVNED1GJ213986; 1GKKVNED1GJ233722; 1GKKVNED1GJ287702; 1GKKVNED1GJ290986 | 1GKKVNED1GJ224552 | 1GKKVNED1GJ298473 | 1GKKVNED1GJ279812

1GKKVNED1GJ266655 | 1GKKVNED1GJ242582 | 1GKKVNED1GJ254585 | 1GKKVNED1GJ225765; 1GKKVNED1GJ291233 | 1GKKVNED1GJ266154 | 1GKKVNED1GJ278451 | 1GKKVNED1GJ270558; 1GKKVNED1GJ293998 | 1GKKVNED1GJ238404 | 1GKKVNED1GJ251993 | 1GKKVNED1GJ203863; 1GKKVNED1GJ244641; 1GKKVNED1GJ215480 | 1GKKVNED1GJ290955 | 1GKKVNED1GJ240430; 1GKKVNED1GJ263612; 1GKKVNED1GJ295511; 1GKKVNED1GJ257499; 1GKKVNED1GJ224776

1GKKVNED1GJ272908 | 1GKKVNED1GJ257275; 1GKKVNED1GJ288266 | 1GKKVNED1GJ210926 | 1GKKVNED1GJ284430; 1GKKVNED1GJ281852

1GKKVNED1GJ277249 | 1GKKVNED1GJ212319 | 1GKKVNED1GJ224406 | 1GKKVNED1GJ235518; 1GKKVNED1GJ238385 | 1GKKVNED1GJ273296 | 1GKKVNED1GJ236569; 1GKKVNED1GJ234434; 1GKKVNED1GJ258684; 1GKKVNED1GJ250729 | 1GKKVNED1GJ262508 | 1GKKVNED1GJ260581 | 1GKKVNED1GJ225345 | 1GKKVNED1GJ298487; 1GKKVNED1GJ282032; 1GKKVNED1GJ288848; 1GKKVNED1GJ212126 | 1GKKVNED1GJ214121 | 1GKKVNED1GJ218217 | 1GKKVNED1GJ206200 | 1GKKVNED1GJ226950; 1GKKVNED1GJ272861; 1GKKVNED1GJ262234 | 1GKKVNED1GJ276232; 1GKKVNED1GJ261830 | 1GKKVNED1GJ298019 | 1GKKVNED1GJ282919; 1GKKVNED1GJ202664 | 1GKKVNED1GJ219187 | 1GKKVNED1GJ243697 | 1GKKVNED1GJ228732; 1GKKVNED1GJ268731 | 1GKKVNED1GJ235986; 1GKKVNED1GJ272262 | 1GKKVNED1GJ263223

1GKKVNED1GJ257423; 1GKKVNED1GJ266266 | 1GKKVNED1GJ236152; 1GKKVNED1GJ262752 | 1GKKVNED1GJ259821; 1GKKVNED1GJ267756 | 1GKKVNED1GJ264355; 1GKKVNED1GJ218122; 1GKKVNED1GJ254439 | 1GKKVNED1GJ261147; 1GKKVNED1GJ250116; 1GKKVNED1GJ212787; 1GKKVNED1GJ274948; 1GKKVNED1GJ288879

1GKKVNED1GJ222588

1GKKVNED1GJ202339 | 1GKKVNED1GJ256370 | 1GKKVNED1GJ250195 | 1GKKVNED1GJ227922 | 1GKKVNED1GJ239939 | 1GKKVNED1GJ248219 | 1GKKVNED1GJ219559; 1GKKVNED1GJ206214 | 1GKKVNED1GJ271841; 1GKKVNED1GJ275842; 1GKKVNED1GJ294987 | 1GKKVNED1GJ225300; 1GKKVNED1GJ232540; 1GKKVNED1GJ205354; 1GKKVNED1GJ241979 | 1GKKVNED1GJ276425 | 1GKKVNED1GJ254022; 1GKKVNED1GJ260922 | 1GKKVNED1GJ268857 | 1GKKVNED1GJ286615 | 1GKKVNED1GJ279504; 1GKKVNED1GJ295427 | 1GKKVNED1GJ237611 | 1GKKVNED1GJ267627 | 1GKKVNED1GJ221537; 1GKKVNED1GJ219948 | 1GKKVNED1GJ245398; 1GKKVNED1GJ280037; 1GKKVNED1GJ231842 | 1GKKVNED1GJ283147; 1GKKVNED1GJ211848 | 1GKKVNED1GJ217973 | 1GKKVNED1GJ204088 | 1GKKVNED1GJ209629; 1GKKVNED1GJ236278 | 1GKKVNED1GJ215754 | 1GKKVNED1GJ235373; 1GKKVNED1GJ252755 | 1GKKVNED1GJ210084; 1GKKVNED1GJ246468 | 1GKKVNED1GJ238175; 1GKKVNED1GJ290972 | 1GKKVNED1GJ296769 | 1GKKVNED1GJ281141 | 1GKKVNED1GJ220808 | 1GKKVNED1GJ237768; 1GKKVNED1GJ247278 | 1GKKVNED1GJ224910 | 1GKKVNED1GJ267000 | 1GKKVNED1GJ269961 | 1GKKVNED1GJ268907; 1GKKVNED1GJ214300 | 1GKKVNED1GJ228374; 1GKKVNED1GJ226754 | 1GKKVNED1GJ219819 | 1GKKVNED1GJ228861 | 1GKKVNED1GJ257602; 1GKKVNED1GJ246924

1GKKVNED1GJ297906

1GKKVNED1GJ284279; 1GKKVNED1GJ262251; 1GKKVNED1GJ244266 | 1GKKVNED1GJ261360 | 1GKKVNED1GJ212708 | 1GKKVNED1GJ219870 | 1GKKVNED1GJ202373 | 1GKKVNED1GJ240539 | 1GKKVNED1GJ213244

1GKKVNED1GJ257521

1GKKVNED1GJ215320 | 1GKKVNED1GJ215219 | 1GKKVNED1GJ227371 | 1GKKVNED1GJ282144 | 1GKKVNED1GJ272892; 1GKKVNED1GJ233915; 1GKKVNED1GJ222817; 1GKKVNED1GJ241271

1GKKVNED1GJ258605 | 1GKKVNED1GJ258071; 1GKKVNED1GJ265327; 1GKKVNED1GJ289711 | 1GKKVNED1GJ283648 | 1GKKVNED1GJ270639 | 1GKKVNED1GJ235888 | 1GKKVNED1GJ283231 | 1GKKVNED1GJ231243 | 1GKKVNED1GJ299851 | 1GKKVNED1GJ261925; 1GKKVNED1GJ257597; 1GKKVNED1GJ210232; 1GKKVNED1GJ250374; 1GKKVNED1GJ223580

1GKKVNED1GJ272990 | 1GKKVNED1GJ286033 | 1GKKVNED1GJ247622 | 1GKKVNED1GJ278532; 1GKKVNED1GJ228455 | 1GKKVNED1GJ260872 | 1GKKVNED1GJ213955; 1GKKVNED1GJ292625 | 1GKKVNED1GJ200459 | 1GKKVNED1GJ215639; 1GKKVNED1GJ244929 | 1GKKVNED1GJ247121 | 1GKKVNED1GJ214264 | 1GKKVNED1GJ297159 | 1GKKVNED1GJ295413 | 1GKKVNED1GJ286632; 1GKKVNED1GJ251766 | 1GKKVNED1GJ210988; 1GKKVNED1GJ266851 | 1GKKVNED1GJ212434; 1GKKVNED1GJ273427 | 1GKKVNED1GJ204429 | 1GKKVNED1GJ281253; 1GKKVNED1GJ222039 | 1GKKVNED1GJ292284 | 1GKKVNED1GJ284475 | 1GKKVNED1GJ236958; 1GKKVNED1GJ200154 | 1GKKVNED1GJ228746; 1GKKVNED1GJ217293 | 1GKKVNED1GJ232022; 1GKKVNED1GJ277090 | 1GKKVNED1GJ293368; 1GKKVNED1GJ237270 | 1GKKVNED1GJ202065; 1GKKVNED1GJ287571; 1GKKVNED1GJ204236; 1GKKVNED1GJ242517 | 1GKKVNED1GJ221554; 1GKKVNED1GJ267904; 1GKKVNED1GJ237365 | 1GKKVNED1GJ291748 | 1GKKVNED1GJ294231 | 1GKKVNED1GJ247300; 1GKKVNED1GJ267806 | 1GKKVNED1GJ276084 | 1GKKVNED1GJ223434; 1GKKVNED1GJ297615 | 1GKKVNED1GJ266932 | 1GKKVNED1GJ235096 | 1GKKVNED1GJ279888 | 1GKKVNED1GJ259253 | 1GKKVNED1GJ205581 | 1GKKVNED1GJ232165; 1GKKVNED1GJ215169 | 1GKKVNED1GJ200669 | 1GKKVNED1GJ268387; 1GKKVNED1GJ284640 | 1GKKVNED1GJ245787; 1GKKVNED1GJ230660 | 1GKKVNED1GJ287117 | 1GKKVNED1GJ278093 | 1GKKVNED1GJ200378; 1GKKVNED1GJ249421; 1GKKVNED1GJ240931 | 1GKKVNED1GJ288736; 1GKKVNED1GJ284220 | 1GKKVNED1GJ288283 | 1GKKVNED1GJ269958

1GKKVNED1GJ299915 | 1GKKVNED1GJ281737; 1GKKVNED1GJ215365; 1GKKVNED1GJ262332

1GKKVNED1GJ207489 | 1GKKVNED1GJ272326; 1GKKVNED1GJ280863 | 1GKKVNED1GJ220386 | 1GKKVNED1GJ248530 | 1GKKVNED1GJ265568 | 1GKKVNED1GJ207086; 1GKKVNED1GJ239391 | 1GKKVNED1GJ212899; 1GKKVNED1GJ272536 | 1GKKVNED1GJ224891 | 1GKKVNED1GJ292401 | 1GKKVNED1GJ206410; 1GKKVNED1GJ200624; 1GKKVNED1GJ221067 | 1GKKVNED1GJ230917 | 1GKKVNED1GJ286856; 1GKKVNED1GJ220727 | 1GKKVNED1GJ208111 | 1GKKVNED1GJ205273

1GKKVNED1GJ292592 | 1GKKVNED1GJ292740 | 1GKKVNED1GJ278997 | 1GKKVNED1GJ231520 | 1GKKVNED1GJ221523; 1GKKVNED1GJ213809; 1GKKVNED1GJ287926; 1GKKVNED1GJ288588; 1GKKVNED1GJ288333 | 1GKKVNED1GJ244218; 1GKKVNED1GJ271936 | 1GKKVNED1GJ238659 | 1GKKVNED1GJ280703; 1GKKVNED1GJ230366 | 1GKKVNED1GJ294715

1GKKVNED1GJ225605 | 1GKKVNED1GJ241965; 1GKKVNED1GJ248771

1GKKVNED1GJ281432 | 1GKKVNED1GJ222560 | 1GKKVNED1GJ288915 | 1GKKVNED1GJ299297 | 1GKKVNED1GJ236684; 1GKKVNED1GJ231534 | 1GKKVNED1GJ264842; 1GKKVNED1GJ219562 | 1GKKVNED1GJ217133 | 1GKKVNED1GJ267899; 1GKKVNED1GJ226673 | 1GKKVNED1GJ255557 | 1GKKVNED1GJ211638 | 1GKKVNED1GJ272441 | 1GKKVNED1GJ246244 | 1GKKVNED1GJ283410; 1GKKVNED1GJ251783 | 1GKKVNED1GJ290826 | 1GKKVNED1GJ219593 | 1GKKVNED1GJ213552 | 1GKKVNED1GJ250150 | 1GKKVNED1GJ231307 | 1GKKVNED1GJ277266; 1GKKVNED1GJ243456; 1GKKVNED1GJ209677 | 1GKKVNED1GJ264520

1GKKVNED1GJ260600 | 1GKKVNED1GJ275288; 1GKKVNED1GJ240945 | 1GKKVNED1GJ233171 | 1GKKVNED1GJ295184 | 1GKKVNED1GJ215527 | 1GKKVNED1GJ279275; 1GKKVNED1GJ286842; 1GKKVNED1GJ282483 | 1GKKVNED1GJ277235; 1GKKVNED1GJ214555 | 1GKKVNED1GJ200848 | 1GKKVNED1GJ255803; 1GKKVNED1GJ205676; 1GKKVNED1GJ271063 | 1GKKVNED1GJ260189; 1GKKVNED1GJ297923 | 1GKKVNED1GJ250021; 1GKKVNED1GJ254781 | 1GKKVNED1GJ284752 | 1GKKVNED1GJ233526 | 1GKKVNED1GJ283018 | 1GKKVNED1GJ262184 | 1GKKVNED1GJ299428; 1GKKVNED1GJ205497; 1GKKVNED1GJ289191; 1GKKVNED1GJ208657 | 1GKKVNED1GJ228116 | 1GKKVNED1GJ228228; 1GKKVNED1GJ202583; 1GKKVNED1GJ267837; 1GKKVNED1GJ246972 | 1GKKVNED1GJ253145 | 1GKKVNED1GJ274030; 1GKKVNED1GJ252125; 1GKKVNED1GJ246387; 1GKKVNED1GJ288770; 1GKKVNED1GJ223949; 1GKKVNED1GJ276635 | 1GKKVNED1GJ287215; 1GKKVNED1GJ298263 | 1GKKVNED1GJ295735

1GKKVNED1GJ231890 | 1GKKVNED1GJ243084; 1GKKVNED1GJ235325 | 1GKKVNED1GJ238435; 1GKKVNED1GJ236524 | 1GKKVNED1GJ212286 | 1GKKVNED1GJ271578; 1GKKVNED1GJ251556 | 1GKKVNED1GJ260743 | 1GKKVNED1GJ213888 | 1GKKVNED1GJ223417 | 1GKKVNED1GJ273797 | 1GKKVNED1GJ217259; 1GKKVNED1GJ249063 | 1GKKVNED1GJ235941

1GKKVNED1GJ267028; 1GKKVNED1GJ232084 | 1GKKVNED1GJ268180; 1GKKVNED1GJ252271; 1GKKVNED1GJ269524 | 1GKKVNED1GJ258989 | 1GKKVNED1GJ296514 | 1GKKVNED1GJ204026 | 1GKKVNED1GJ232618 | 1GKKVNED1GJ295864 |